W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Pytanie:

W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Prawo o szkolnictwie wyższym w dziale II, reguluje sprawy dotyczące statutu uczelni (art. 52-55), organów uczelni (art. 56-78), organizację uczelni. Przepisy tego działu:

- wzmacniają rolę statutu jako źródła prawa w uczelni, w szczególności w zakresie stosunku pracy nauczycieli akademickich, przekazując do uregulowania w statucie tryb ich zatrudniania oraz postępowania poprzedzającego zatrudnienie,
- definiują kategorię uczelni w pełni autonomicznej, o najszerszym zakresie uprawnień, jako uczelni publicznej i niepublicznej, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnie spełniające te wymagania mają zagwarantowaną większą swobodę, w szczególności przy uchwalaniu statutu i jego zmian, tworzeniu i znoszeniu podstawowych jednostek organizacyjnych, uruchamianiu kierunków studiów i tworzeniu nowych kierunków studiów oraz prowadzeniu studiów wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi.
- regulują tryb tworzenia i zasady funkcjonowania jedynie centralnych organów uczelni (senatu lub innego organu kolegialnego, w tym konwentu w uczelniach zawodowych, oraz rektora), w odniesieniu do organów podstawowych jednostek organizacyjnych przekazują szczegółowe uregulowania do statutu uczelni. Dotyczy to m.in. trybu wyboru lub powoływania oraz odwoływania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i ich zastępców. W statucie ma być określony skład centralnego organu kolegialnego uczelni oraz kolegialnych organów podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Powyższe zestawienie, oparte na uzasadnieniu projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ma na celu uzmysłowienie, że powszechnie obowiązujące przepisy jedynie w sposób ograniczony regulują wewnętrzne stosunki organizacyjne uczelni wyższych. W szczególności stosunki w jednostkach organizacyjnych uczelni (w tym przypadku w ramach danej katedry) uregulowane winny być albo w statucie albo wydanym na jego podstawie regulaminie organizacyjnym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, (...)

Kształcenie zdalne na uczelniach

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia. ##baner## Organizacja (...)

Nieuczciwa walka o studenta

Nieuczciwa walka o studenta

Czas narastającej konkurencji o portfel studentów może skłaniać niektóre uczelnie do działań nieetycznych, a nawet pozaprawnych - pisze Marcin Chałupka, ekspert prawa szkolnictwa wyższegoStudent niezadowolony z jakości usługi danej uczelni, nie chcąc dłużej opłacać studiów, często składa rezygnację. Z faktem tym prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (...)

Kto może dziedziczyć spadek?

Kto może dziedziczyć spadek?

Poza tym, że spadkobierca musi być powołany do dziedziczenia - albo z mocy ustawy, albo z testamentu - to, aby jednak rzeczywiście dziedziczyć, musi spełniać pewne podstawowe warunki. Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem praw (...)

Studia trzystopniowe

Studia trzystopniowe

Od wczoraj prace uczelni wyższych reguluje nowa ustawa. Prawo o szkolnictwie zakłada, że matura jest podstawą przyjęcia na uczelnię. Nowa ustawa wprowadza podział studiów na trzy stopnie. Studiami 1. stopnia będą studia licencjackie i inżynierskie, 2. stopnia takie, które kończą się magisterium, a 3. stopnia - doktoratem. Utrzymany został tradycyjny model kariery akademickiej - najpierw (...)

Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.  Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej do przepisów dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów (...)

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.  ##baner## Jakie koszty podlegają odliczeniu w rozliczeniu PIT za 2020 rok? Definicje dotyczące działalności (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

Członkostwo spółdzielni jest podstawowym warunkiem korzystania z praw, które spółdzielnia może zaoferować. Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 marca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w poczet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego nabycia (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym z organów spółki europejskiej systemu monistycznego, a mianowicie (...)

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są działaniami skierowanymi na rzecz wspólnego dobra członków spółdzielni. Ażeby działania takie (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. Jeżeli spółka dłużej niż trzy miesiące pozbawiona jest rady nadzorczej, członkowie (...)

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

    Spółka komandytowo-akcyjna stanowi swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks spółek handlowych ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest pozbawiona osobowości prawnej. Jednocześnie taka forma działalności pozwala przedsiębiorcy na pozyskanie kapitału przez emisję akcji bez konieczności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze zdrowiem (...)

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu? Zgodnie (...)

Urlop habilitacyjny

Urlop habilitacyjny

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepublicznej uczelni od roku jako drugim miejscu pracy wystąpił o udzielenie półrocznego płatnego urlopu habilitacyjnego. Rozprawę habilitacyjną przygotowuje (...)

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

W jaki sposób może zostać rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem akademickim? Należy odwołać się do brzmienia art. 123 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Art.123.1.Stosunek pracy z (...)

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze (...)

Publikacja pracy magisterskiej

Publikacja pracy magisterskiej

Czy mogę wykorzystać moją własną pracę magisterską do celów komercyjnych? Chodzi mi o sprzedaż oprogramowania, które stanowiło praktyczną część pracy. Dodam jeszcze, że jestem jedynym autorem (...)

Rachunkowość w szkole wyższej

Rachunkowość w szkole wyższej

Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych? Zasady gospodarki finansowej uczelni wyższych reguluje Rozporządzenie (...)

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Poza tym jestem zatrudniony na dwóch wyższych uczelniach. Czy takie dodatkowe zatrudnienie wymaga zgody mojego przełożonego? Z przedstawionej przez (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez (...)

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek? Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b (...)

Powołanie Rady Fundacji

Powołanie Rady Fundacji

Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje zasada: jedna osoba jeden (...)

Tworzenie klas integracyjnych

Tworzenie klas integracyjnych

Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej. Podstawa prawna do utworzenia klasy integracyjnej powinna się znaleźć w statucie szkoły. (...)

Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut? Zgodnie z prawem spółdzielczym, zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia (...)

Zmiana władz w stowarzyszeniu

Zmiana władz w stowarzyszeniu

W pewnym stowarzyszeniu zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej ma zamiar zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji oraz chce zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu. Czy jest (...)

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut (...)

FORUM PRAWNE

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko mnie postępowanie (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Szantaż uczelni

Szantaż uczelni Jestem studentem studiów niestacjonarnych, za semestr płacę prawie 2000 zł. W umowie o świadczeniu usług przez szkołę, mam podane że opłata musi być uiszczona przed zakończeniem (...)

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Czy szkoła wyższa może odmówić wydania dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za rzekome zaległości finansowe – czesne? Regulamin (...)

emerytura dla nauczyciela akademickiego

emerytura dla nauczyciela akademickiego witam, czy nauczyciel akademicki urodzony przed 1949 r. może nabyc prawo do wcześniejszej emerytury? Jak do takich osób odnoszą się nowe przepisy o emeryturach? (...)

płatny drugi kierunek studiów

płatny drugi kierunek studiów witam, czy ta ustawa o płatnym drugim kierunku ma szansę wejść w życie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2011/2012?? Bo jeśli zacznę drugi kierunek po (...)

Drobna pomoc

Drobna pomoc Witam Mama napisac prace z prawa na temat "Przedsiebiorcy i cih oznaczenia" zgodnie z KC dzial III Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (...)

PIT 37 druk - dla studenta - zwolnienie z podatku !!!

PIT 37 druk - dla studenta - zwolnienie z podatku !!! Zwolnione całkowicie z podatku są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT : stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych (...)

Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej

Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej Witam, Potrzebuję pomocy w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej dotyczącego (...)

statut spółdzielni

statut spółdzielni Obecnie zarządy mają obowiązek zarejstrowania nowego statutu bądź go zaktualizować w jaki sposób to musisię odbywać?

Jak założyć partię polityczną ?

Jak założyć partię polityczną ? Proszę o poradę co muszę zrobić by założyć partię polityczną. (Dariusz) Jak założyć partię polityczną JJ No lasnie niech ktos napisze co i jak trzeba (...)

Mieszkanie spółdzielcze

Mieszkanie spółdzielcze Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym, którego najemcą była moja matka. Matka zmarła na początku roku, co muszę zrobić żeby stać się głównym najemcą tego mieszkania (...)

jak napisać statut związku?

jak napisać statut związku? jak napisać statut związku?

Statut założycielski Komitetu

Statut założycielski Komitetu Czy ktoś ma może wzór statutu lub wie gdzie w internecie można go znaleźć chodzi o komitet, stowarzyszenie (Gosia K) Aby założyć stowarzyszenie należy uchwalić (...)

Porady prawne