W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Pytanie:

W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Prawo o szkolnictwie wyższym w dziale II, reguluje sprawy dotyczące statutu uczelni (art. 52-55), organów uczelni (art. 56-78), organizację uczelni. Przepisy tego działu:

- wzmacniają rolę statutu jako źródła prawa w uczelni, w szczególności w zakresie stosunku pracy nauczycieli akademickich, przekazując do uregulowania w statucie tryb ich zatrudniania oraz postępowania poprzedzającego zatrudnienie,
- definiują kategorię uczelni w pełni autonomicznej, o najszerszym zakresie uprawnień, jako uczelni publicznej i niepublicznej, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnie spełniające te wymagania mają zagwarantowaną większą swobodę, w szczególności przy uchwalaniu statutu i jego zmian, tworzeniu i znoszeniu podstawowych jednostek organizacyjnych, uruchamianiu kierunków studiów i tworzeniu nowych kierunków studiów oraz prowadzeniu studiów wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi.
- regulują tryb tworzenia i zasady funkcjonowania jedynie centralnych organów uczelni (senatu lub innego organu kolegialnego, w tym konwentu w uczelniach zawodowych, oraz rektora), w odniesieniu do organów podstawowych jednostek organizacyjnych przekazują szczegółowe uregulowania do statutu uczelni. Dotyczy to m.in. trybu wyboru lub powoływania oraz odwoływania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i ich zastępców. W statucie ma być określony skład centralnego organu kolegialnego uczelni oraz kolegialnych organów podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Powyższe zestawienie, oparte na uzasadnieniu projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ma na celu uzmysłowienie, że powszechnie obowiązujące przepisy jedynie w sposób ograniczony regulują wewnętrzne stosunki organizacyjne uczelni wyższych. W szczególności stosunki w jednostkach organizacyjnych uczelni (w tym przypadku w ramach danej katedry) uregulowane winny być albo w statucie albo wydanym na jego podstawie regulaminie organizacyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335