Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

Pytanie:

"Wierzyciel (przedsiębiorca) wezwał dłużnika (również przedsiębiorcę) do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty. W wykazie faktur, do których zapłaty został wezwany dłużnik, znalazły się faktury, które w chwili wysłania wezwania do zapłaty nie były jeszcze wymagalne. Po upływie terminu płatności dłużnik nie uregulował wspomnianych należności.Czy wierzyciel (po upływie terminu płatności) powinien wysłać do dłużnika kolejne wezwanie do zapłaty obejmujące niewymagalne wcześniej faktury? Czy załączenie do pozwu w postępowaniu gospodarczym wezwania do zapłaty obejmującego niewymagalne w chwili wzywania, a już wymagalne w chwili złożenia pozwu faktury jest prawidłowe?"

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

 

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 47912 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi: Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

W tym miejscu przytoczyć tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r. (I ACa 1108/2005, LexPolonica nr 411970): Zawarty w art. 479[12] § 2 kpc wymóg dołączenia do pozwu odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska strony pozwanej w tym przedmiocie oraz informacji lub odpisów pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań ma wyłącznie znaczenie proceduralne (formalne), a nie materialne. Jak dalej precyzuje Sąd w uzasadnieniu: (...) konsekwencją uchybienia powyższej normie nie może być oddalenie powództwa.

Przytaczany artykuł służy realizacji - przyświecającego postępowaniu odrębnemu w sprawach gospodarczych - postulatu sprawności i szybkości postępowania, będąc jednocześnie wyrazem kierowanego do podmiotów gospodarczych oczekiwania podwyższonej staranności w zakresie prowadzonej przez nie działalności o charakterze profesjonalnym (por. Gudowski Jacek [w:] Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek - Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308).

Wezwanie, o którym mowa w stanie faktycznym rozpatrywać należy z punktu wiedzenia materialnego, a nie procesowego. W naszej ocenie, dostarczenie takiego wezwanie nie będzie stanowiło uchybienia procesowego. Nie będzie również stanowiło podstawy do stwierdzenie, że wierzyciel nie dopełnił dostępnych możliwości dobrowolnego (ugodowego) załatwienia sporu

Masz inne pytanie do prawnika?