Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Pytanie:

Sąd nie poinformował mnie jako oskarżonego o terminie kolejnej rozprawy i ogłoszenia wyroku. Nie wnikając w szczegóły załóżmy, że nastąpiło uchybienie proceduralne ze strony sądu. Ogłoszono wyrok, o czym ja nie wiedziałem, wyrok (według sądu) uprawomocnił się, a ja dowiedziałem się o wyroku dopiero, gdy sąd wezwał mnie pisemnie do zapłaty na rzecz oskarżyciela posiłkowego - pokrzywdzonego. Nie zgadzam się z wyrokiem uznającym mnie za winnego i mam zamiar złożyć apelację. Czy jest jakiś formularz wniosku o przywrócenie terminu w takiej sprawie i czy o przywrócenie terminu do apelacji mam wnioskować jednocześnie wnioskując o przysłanie mi wyroku wraz z uzasadnieniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Nie ma urzędowego formularza wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej przed sądem karnym. Art. 126 Kodeksu postępowania karnego przewiduje, że jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami. W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności, a na ewentualną odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie. Warto pamiętać, że wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże organ do którego wniosek złożono lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia może wstrzymać wykonanie orzeczenia. Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia.

Porady prawne

Abstrahując od zasadności ubiegania się o przywrócenie terminu w Pańskiej sprawie, należałoby złożyć najpierw wniosek o przywrócenie terminu łącznie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, która to czynność jest warunkiem niezbędnym do złożenia apelacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne