Wykorzystanie czasu pracy pracownika

Pytanie:

Prowadzę niedużą przychodnię lekarską zatrudniającą 4. lekarzy, 3. pielęgniarki i kierownika administracyjnego. Biuro księgowe i sprzątanie odbywa się w ramach outsourcingu po zakończeniu pracy przez przychodnię. Obsługę rejestracji pacjentów, gabinetu zabiegowego i punktu szczepień prowadzą pielęgniarki co mają w swoim zakresie obowiązków. W okresie zimowym korytarz wejściowy mocno się zabrudza - nanoszenie śniegu i zanieczyszczeń głównie przez pacjentów - mimo systemu kilku wycieraczek i dla bezpieczeństwa i estetyki wskazane jest okresowe przetarcie podłogi. W okresie czasu pracy pielęgniarek 7h i 35 min. bywają momenty iż brak jest pacjentów, nie mają innej pracy i mają one chwilę wolną, w której mogłyby one wykonać uporządkowanie podłogi. One jednak wolą w czasie pracy odpoczywać i nie chcą tego robić uzasadniając iż nie jest to w zakresie pracy pielęgniarki. Z kolei mała firma nie ma możliwości trzymania w gotowości pani sprzątającej w ciągu dnia pracy przychodni dla wykonania prac porządkowych które zwykle zajmują ok. 10-15 min. Przychodnia posiada odpowiedni sprzęt do wykonania tego rodzaju prac - mop, pomieszczenie gospodarcze gdzie można go wypłukać, a praca jest krótkotrwała, lekka, prosta, o charakterze fizycznej czynności nie wymagających kwalifikacji, nie odbywa się w warunkach szkodliwych. Czy w opisanym przypadku, mając na względzie potrzeby pracodawcy i efektywne wykorzystanie płaconej dniówki może on zlecić pielęgniarce, zgodnie z obowiązującym prawem w czasie dnia roboczego wykonanie prac dodatkowych polegających na uporządkowaniu korytarza?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykorzystanie czasu pracy pracownika

Zgodnie z art. 100 par. 1 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Oznacza to, że pracownik nie ma obowiązku wykonania polecenia służbowego, o ile polecenie to nie dotyczy pracy, jest sprzeczne z rodzajem umówionej pracy lub z prawem. W związku z tym pracownik może odmówić polecenia służbowego, zlecającego mu pracę, która nie wchodzi w zakres obowiązków określonych w umowie o pracę. Określenie rodzaju pracy winno nastąpić w taki sposób, aby można było z niego wnosić o związanych z nim powinnościach pracownika. Zaznacza się przy tym, iż określenie w umowie zawodu, funkcji, stanowiska pracy wyraża rodzaj pracy. Do określenia w umowie rodzaju pracy może dojść w sposób dorozumiany. W związku z tym należy zmienić warunki umowy o pracę pielęgniarek dodając stosowny paragraf, na mocy którego do ich obowiązków należy też bieżące dbanie o czystość podłogi w określonym miejscu. Pamiętać jednak należy że taka zmiana wymaga dla swojej ważności trybu analogicznego do wypowiedzenia stosunku pracy z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Wynika to z faktu, że trudno uznać zakres pracy pielęgniarki za zbieżny z zakresem pracy sprzątaczki, a więc mamy do czynienia z istotną zmianą warunków pracy. Sąd Najwyższy przyjął, że zmiana przez pracodawcę zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, tylko jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją. Należy bowiem uznać, że nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych podmiotu zatrudniającego i jest dokonywana przez wydanie polecenia pracownikowi, które jest dla niego wiążące. W szczególności w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W związku z powyższym należy uznać, że pielęgniarki słusznie odmawiają wykonania zlecanych im czynności. Wymagana jest zmiana umowy warunków umowy o prace z zachowaniem powyższego trybu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt