Wymeldowanie

Pytanie:

Chciałem się wymeldować (i uzyskać zaświadczenie o tym fakcie konieczne do zameldowania w nowym miejscu). Czy taki wniosek składa się tylko osobiście czy można to zrobić korespondencyjnie lub przez ePuap?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymeldowanie

Jeżeli przepisy sczególne nie stanowią inaczej, do wszelkiego rodzaju wniosków i podań zastosowanie ma art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administarcyjnego, który stanowi:

Art. 63. 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Porady prawne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w rozdziale 4 dotyczącym wymeldowania nie stawia szczególnych wymagań co do sposobu wnoszenia wniosków o wydanie decyzji w sprawie wymeldowania, a więc zastosowanie mają powyższe przepisy ogólne.

Zatem wniosek o wydanie decyzji o wymeldowaniu można złożyć w dowolny z wymienionych enumeratywnie w art. 63 § 1 kpa sposobów, z tymże złożenie takiego wniosku przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej, zwaną powszechnie „ePUAP”, wobec braku spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym w liście spraw objętych tą platformą, nie jest w naszej ocenie możliwe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne