Zadania przewodniczącego Rady Gminy

Pytanie:

Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował w wyborach na swoje stanowisko ) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadania przewodniczącego Rady Gminy

Wskazać przy tym trzeba, że zadaniem przewodniczącego jest w zasadzie jedynie organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Wskazuje się, że przewodniczący rady gminy nie posiada kompetencji
samoistnych.

Zatem odnośnie pytania o ewentualną nieważność późniejszych uchwał rady gminy należy odpowiedzieć przecząco. Okoliczność, że dana osoba została wybrana na przewodniczącego w nieważnym głosowaniu, nie ma wpływu na skuteczność podejmowanych uchwał,
w szczególności, gdy głos przewodniczącego traktowany jest na równi z innymi członkami rady, nie ma mocy przesądzającej, nie odznacza się szczególnymi właściwościami.

Na potwierdzenie tego można przytoczyć Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2005r., PN.II.0911-110/05, LexPolonica nr 392534: Rada Miejska nie może zamieścić w statucie uregulowania, że w przypadku głosowania w komisjach przy równej
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Ustawa o samorządzie gminnym do roku 2001 w art. 14 ust. 2 przewidywała takie uprawnienia przewodniczącego rady, jednak mocą ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie
powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 45 poz. 497 z późn. zm.) powyższy przepis został uchylony.
Wprawdzie zgodnie z typowymi zapisami statutów Rad Gminy przewodniczący prowadzi obrady, udziela głosu radnym, osobom zaproszonym na sesję rady, może odebrać głos tym osobom, jednakże wydaje się, że nie ma to wpływu na sam fakt przebiegu głosowania, a co za tym idzie, ważności podejmowanych w czasie prezydowania danej osoby uchwał.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: