Zajęcie komornicze konta firmowego

Pytanie:

Mojemu kontrahentowi komornik zajął konto firmowe czy miał do tego prawo? US wydał decyzję o zapłacie należności z tytułu odliczenia VAT, ponieważ nie potwierdzili kopii faktur u wystawcy, od decyzji zostało złożone w terminie odwołanie tj. dnia 11.04.2006, ponieważ kontrahent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z art.107 ustawy o VAT, a konto zostało zajęte w dniu 13.04.2006 r. ostatni dzień złożenia odwołania przypadał na 12.04.2006 r. Co ma teraz zrobić zostały zajęte środki na spłatę zobowiązań wobec innych kontrahentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie komornicze konta firmowego

Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania. Sposobem na zwolnienie spod egzekucji jest wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia organ, który wydał decyzję - do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu lub organ odwoławczy - po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy.

Porady prawne

Podkreślić należy, że organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji w całości lub w części do dnia wydania ostatecznej decyzji lub, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego w przypadku przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, lub zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę przez ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia - wstrzymanie wykonania decyzji następuje do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne