Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Pytanie:

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, jaka na Policji, a jaka na prywatnych właścicielach. Proszę o wskazanie sposobu na zmobilizowanie odpowiedzialnych za ten stan do zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Osoba, która pozostawia śmieci w lesie popełnia wykroczenie określone przez art. 162 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia ego wykroczenia orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów. Również art. 91 kodeksu wykroczeń stanowi, że: kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Ściganie ww wykroczeń powinna zajmować się Policja, bądź Straż miejska. Z reguły istnieje jednak problem z ukaraniem sprawców, gdyż aby wykorzystać wskazane wyżej przepisy musi być wiadome kto pozostawił śmieci.
Do zadań własnych gminy należą, w szczególności zadania związane ze sprawami ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadanie to należy do obowiązkowych zadań gminy. Na podstawie wskazanej ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

Porady prawne
Stosownie jednak do art. 5 ust. 4 uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Gmina, na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminie jest obowiązana do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego i którego złamanie prowadzi do odpowiedzialności za wykroczenia. Do gminy można się zwrócić się np. ze skargą lub z wnioskiem o podjęcie odpowiednich kroków służących poprawie czystości na terenie gminy. W razie niepodjęcia działań przez gminę, można rozważyć złożenie skargi do sądu administracyjnego, analizując czy w danym, konkretnym przypadku (a więc w zależności od okoliczności) istnieje podstawa do złożenia skargi do sądu administracyjnego
Do obowiązków zarządu drogi należy także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z zaśmieceniem drogi lub pasa drogowego można więc się zwrócić ze skargą do zarządcy drogi. Jeżeli chodzi natomiast o tereny lasów za czystość na tych terenach, naszym zdaniem będzie odpowiedzialny ich właściciel. Jeżeli właścicielem lasu jest organ publiczny, również można rozważyć złożenie skargi do sądu administracyjnego argumentując, że organ posiada obowiązek wynikający z ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą , obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gospodarka bez odpadów?

Gospodarka bez odpadów?

Rada UE przyjęła pakiet odpadowy, który ustanawia nowe przepisy o gospodarce odpadowej i prawnie wiążące cele recyklingowe. Nowe unijne przepisy o gospodarce odpadowej i recyklingu Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się liderem w gospodarowaniu (...)

Jak zmienią się ceny śmieci?

Jak zmienią się ceny śmieci?

Już w lipcu zostaniemy objęci nowym programem gospodarki odpadami komunalnymi. Od tego momentu zaczną nas także obowiązywać nowe opłaty za wywóz śmieci. Czy będą one korzystniejsze? Czy jednak zapłacimy więcej? Czy opłaca się segregować śmieci? Aktualnie wysokość opłaty zależna jest od ilości wywożonych śmieci a także wybranego przez nas przedsiębiorstwa. Od lipca decydująca (...)

Skąd podwyżki cen za śmieci?

Skąd podwyżki cen za śmieci?

Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich dwóch latach. UOKiK opublikował raport w tej sprawie. Urząd sprawdził sytuację we wszystkich gminach miejskich w Polsce. Rynek odpadów - raport UOKiK W związku z informacjami dotyczącymi znacznych podwyżek (...)

Ustawa śmieciowa to porażka?

Ustawa śmieciowa to porażka?

W lasach znów przybywa śmieci, a Lasy Państwowe wydają 15 milionów złotych rocznie na ich oczyszczanie. Ludzie remontują na potęgę i pozbywają się resztek swojej twórczej pracy w sposób najprostszy – wyrzucając gruz czy śmieci wielkogabarytowe właśnie do lasów. Okazuje się, że ustawa śmieciowa wcale nie rozwiązała problemu – a przecież (...)

Kontrowersyjna dyrektywa o spalaniu śmieci, zdaniem ekologów groźna dla Polski

Kontrowersyjna dyrektywa o spalaniu śmieci, zdaniem ekologów groźna dla Polski

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę, która uznaje spalarnie odpadów za zakłady odzyskiwania energii, co zdaniem obrońców środowiska otwiera drogę do transportu śmieci z bogatszych krajów np. do Polski. Dyrektywa o odpadach zaaprobowana już wcześniej przez rządy krajów członkowskich oznacza, że śmieci będą miały status potencjalnych surowców (...)

Segregacja śmieci od lipca

Segregacja śmieci od lipca

Segregacja odpadów od 1 lipca 2017 r. 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju zacznie obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić je na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – (...)

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Stop patologiom w gospodarce odpadami W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów składowisk odpadów. Ministerstwo Środowiska dostrzega wagę problemu i przygotowało propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia mechanizmów kontroli składowisk. W tym roku obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów (...)

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Poza tym z firmami odbierającymi śmieci (...)

Wyższe opłaty za wywóz śmieci

Wyższe opłaty za wywóz śmieci

Góra śmieci nie zmaleje od tego, że składowanie niesegregowanych odpadków na wysypiskach będzie droższe. Wzrost od 1 stycznia opłat dla firm odbierających śmieci od mieszkańców odczują natomiast przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe (...)Rewolucję w selektywnej zbiórce odpadów miała przynieść nowelizacja ustawy o porządku i czystości w gminach (z 2005 r.). Firmy wywożące śmieci (...)

Dyrektywa w sprawie odpadów: Mniej śmieci, więcej recyklingu

Dyrektywa w sprawie odpadów: Mniej śmieci, więcej recyklingu

Zgodnie z zatwierdzonym przez Parlament projektem dyrektywy w UE obowiązywać będą wspólne cele w zakresie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, których osiągniecie zaplanowane zostało najpóźniej do 2020 roku. Dyrektywa określa sposób gospodarowania odpadami oraz zobowiązuje państwa członkowskie do przygotowania programów dotyczących zapobiegania (...)

Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

Doprecyzowanie przepisów, oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie śmieci i ustalenie maksymalnej wysokości opłaty dla mieszkańców znalazły się wśród rekomendacji przekazanych ministrowi środowiska przez Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zespół zaproponował doprecyzowanie szeregu przepisów, poczynając (...)

Zacznijmy segregować - wzrost cen za wywóz śmieci

Zacznijmy segregować - wzrost cen za wywóz śmieci

W 2008 roku za wywóz pojemników ze śmieciami sprzed jednorodzinnego domu zapłacimy rocznie nawet o 100 zł więcej niż do tej pory. Czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku w Warszawie na śmieci wyda zaś o ok. 150 zł więcej. Podwyżki mają zachęcić do segregowania odpadów. Pierwszego stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów podnoszące opłatę środowiskową za składowanie (...)

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

Nowela ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wchodzi w życie od przyszłego roku, spowoduje rewolucję na rynku odpadów. Nikt nie uniknie już płacenia za wywóz śmieci. Każdy miesięcznie będzie musiał płacić za to prawdopodobnie około 10 zł – pisze Rzeczpospolita. Dokładne stawki ustalą w uchwałach rady poszczególnych gmin. Obecnie (...)

Większa odpowiedzialność za usuwanie odpadów

Większa odpowiedzialność za usuwanie odpadów

Gminom, właścicielom nieruchomości i przedsiębiorcom przybywa obowiązków związanych z usuwaniem śmieci, a sprawca wypadku płaci za unieszkodliwienie pozostałości po nim.   (...)Właściciele nieruchomości będą musieli zawrzeć pisemne umowy na wywóz śmieci lub szamba. Dzisiaj niektórzy się od tego uchylają. Nie będzie już dla nich pobłażania. Jeżeli ktoś nie podpisze (...)

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Przedstawiamy wskazówki odnośnie do ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych. Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów (...)

Jak segregować odpady od 1 lipca 2017 r.?

Jak segregować odpady od 1 lipca 2017 r.?

Odzyskiwanie cennych surowców Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców (...)

Jest pierwsza kara za śmieci

Jest pierwsza kara za śmieci

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów był krytyczny wobec ustawy śmieciowej. - Zastąpienie efektywnej konkurencji monopolem, w praktyce oznaczać będzie wzrost opłat za odbiór i wywóz śmieci - przestrzegała Prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Dlatego teraz uważnie przygląda się rynkowi. Jest pierwsza kara. Obserwacja rynku odpadów potwierdza (...)

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

Od 1 lipca będzie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina stanie się właścicielem wszystkich odpadów ze swojego terenu. Odpowiedzialność za wywóz śmieci spadnie zatem na nią. Każda gmina ma obowiązek poinformowania mieszkańców, jak segregować odpady. Szczegóły będą publikowane m.in. na stronach internetowych gmin. Rodzaje odpadów makulatura (...)

Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

Stan faktyczny Międzygminny Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w moim mieście każe mi płacić za wywóz i unieszkodliwienie odpadów z domu jednorodzinnego ryczałtem 4,99 zł od osoby zameldowanej. Czy muszę się na to zgodzić? Czy nie można płacić za faktycznie wywiezione śmieci? Przecież każdy pojemnik ma podaną pojemność w m3. Tłumaczy mi się, że są podane szczegółowe normy (...)

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach (...)

Europejczycy dbają o środowisko

Europejczycy dbają o środowisko

Dziewięciu na dziesięciu (89 proc.) Europejczyków w czasie ostatnich 30 dni wykonało co najmniej jedną czynność w celu ochrony środowiska naturalnego - wynika z badań Eurobarometr przeprowadzonych przez TNS Opinion.Jak podał we wtorek (22 lipca br.) TNS OBOP, na zlecenie Komisji Europejskiej przebadano w lipcu br. ponad 26,7 tys. osób z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. (...)

Uważaj na wycieczkach. Kary mogą być drakońskie

Uważaj na wycieczkach. Kary mogą być drakońskie

W Parku Narodowym zrywanie kwiatków, śmiecenie czy hałasowanie może się skończyć grzywną. I to niemałą. - Strażnik parku może nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych. Wysokość kary jest oczywiście uzależniona od tego, z jakim wykroczeniem mamy do czynienia – tłumaczy w rozmowie z e-prawnik.pl Magdalena Kamińska, rzeczniczka Kampinoskiego Parku Narodowego. Przykładowo (...)

Wywóz śmieci pójdzie w górę

Wywóz śmieci pójdzie w górę

Za wywóz śmieci zapłacimy w przyszłym roku o kilkanaście procent więcej – donosi Rzeczpospolita. Nowe stawki opłat za środowisko na rok 2011 przewidują zrównanie stawek za składowanie odpadów komunalnych z tymi, które wcześniej poddano segregacji. Rzeczpospolita wyjaśnia, że do tej pory firmy wykorzystywały różnice w opłatach i tak prowadziły (...)

Śmieciowy biznes

Śmieciowy biznes

W porównaniu z innymi krajami europejskimi polski recykling dopiero raczkuje. Polacy wolą wyrzucać śmieci na wysypiska. A przecież na odpadach można zarobić. W porównaniu z innymi krajami europejskimi polski recykling raczkuje. Polacy wolą wyrzucać śmieci na wysypiska. A przecież na odpadach można zarobić. O tym, że na śmieciach można zarobić, przekonała się pani Irena spod Augustowa. (...)

Będą nowe przepisy o porządku i czystości w gminach

Będą nowe przepisy o porządku i czystości w gminach

W praktyce śmieci od mieszkańców odbierają prywatne firmy i wywożą je na wysypiska. (...)Projekt porządkuje też kwestie ważne dla mieszkańców. Dowodem wywiązania się z obowiązku przekazywania śmieci miałaby być pisemna umowa z firmą wywozową (dziś przepisy nie precyzują formy umowy).Rzeczpospolita 6.11.2008 r. wywóz śmieci, wysypiska, recykling, gmina, porządek, (...)

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Opracowanie wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19. ##baner## Kogo (...)

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

Po 24 maja możliwe jest otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej.  Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo Od tego tygodnia rozpoczął się kolejny etap odmrażania życia społecznego. Możliwe stało się (...)

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Przedstawiamy zestawienie zaleceń GIS dla rolników związanych z epidemią COVID-19. Podstawowe wymagania Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego (...)

Nieuczciwe opłaty za śmieci? UOKiK bada 34 sprawy

Nieuczciwe opłaty za śmieci? UOKiK bada 34 sprawy

1 stycznia 2013 roku weszła w życie część zmian dotyczących systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Do połowy bieżącego roku władze lokalne musiały w drodze przetargu wybrać podmiot, który będzie odbierał śmieci od mieszkańców. UOKiK sprawdza, czy odbywa się to zgodnie z regułami prawa, w tym celu prowadzi obecnie 34 postępowania dotyczące rynku odpadów. Jedno – prowadzone (...)

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Więcej opakowań do powtórnego wykorzystania

Opakowania i odpady opakowaniowe to źródło cennych surowców, energii i pieniędzy. Dzięki nowym przepisom więcej opakowań może zostać ponownie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami. Sejm przyjął nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Około 97% towarów wytwarzanych na świecie wymaga (...)

Gospodarowanie odpadami a gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarowanie odpadami a gospodarka o obiegu zamkniętym

Parlament Europejski chce więcej recyklingu, mniej wysypisk i mniej marnotrawstwa żywności.  Co obejmuje pakiet recyklingowy? Parlament Europejski zagłosował nad czterema dyrektywami o zarządzaniu odpadami wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa. Dotyczą one odpadów, wysypisk, pakowania produktów oraz poddawania recyklingowi pojazdów, baterii (...)

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Wytwórcy odpadów komunalnych m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości. Projekt w sprawie transportu odpadów nie dotyczy mieszkańców - osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Stan faktyczny Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo obciążać właściciela lokalu użytkowego wyższymi kosztami (za sprzątanie, wywóz śmieci, fundusz remontowy, itp) niż ma to miejsce w przypadku lokali mieszkaniowych? Powyższy lokal (biuro) posiada bezpośrednie wejście z dworu - nie korzystamy z klatki schodowej, patio ani wygrodzonego parkingu. Opinia prawna Kwestia spółdzielni (...)

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś sąd ma prawo nałożyć taką karę na każdego, gdy nielegalnie składowane odpady lub substancje będą mogły zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym czy zwierzęcym. Zaostrzenie (...)

Opodatkowanie wysypisk śmieci

Opodatkowanie wysypisk śmieci

Wysypiska pobierają od firm VAT za składowanie śmieci. Należność ta obciąża ostatecznie konsumentów, którzy nie mogą jej sobie odliczyć. (...) Opłata za korzystanie ze środowiska sama w sobie nie podlega VAT. Potwierdził to m.in. naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu (nr PSUS/OPPII/443/67/04/BG). Jeśli jednak wysypisko obciąża nią klientów, to stanowi ona element kalkulacyjny (...)

Segregujesz śmieci? Powinieneś płacić mniej

Segregujesz śmieci? Powinieneś płacić mniej

Sąd unieważnił uchwałę, która nie pozwalała mieszkańcom płacić niższych stawek za segregowanie odpadów. Ograniczenia wprowadzała uchwała Rady Miasta Szczecina. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga prokuratorska na ten akt prawny była zasadna, a uchwała rażąco narusza prawo – pisze Gazeta Wyborcza. Prokurator zaskarżył m.in. przepisy, które nie pozwalały (...)

Straż miejska sfotografuje twoje śmieci

Straż miejska sfotografuje twoje śmieci

Zdjęcie może być podstawa do wystawienia mandatu. Taka praktykę stosują funkcjonariusze z Lublina. – Jeżeli wysypisko jest na prywatnej działce, zawiadamiamy właściciela i prosimy, żeby posprzątał – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną Ryszarda Bańka, rzeczniczka lubelskiej straży miejskiej. Gdy po zawiadomieniu właściciel nie posprząta terenu, otrzymuje mandat w wysokości (...)

Walka z przemytnikami śmieci

Walka z przemytnikami śmieci

Po wejściu do strefy Schengen nie ma szans na zatrzymanie ciężarówek wiozących śmieci do Polski. Dlatego przewoźnicy będą się musieli liczyć z częstszymi kontrolami wewnątrz kraju. (...)Do G-5 wchodzą oprócz Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska także przedstawiciele służb celnych, Straży Granicznej, policji i Inspekcji Transportu Drogowego.   Rzeczpospolita (...)

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Funkcjonariusze straży gminnej, urzędnicy czy nawet sam wójt będą mogli skontrolować kosze na śmieci, które ustawiamy na terenach prywatnych posesji. Dodatkowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł otrzymać przy kontroli wsparcie policji – takie zmiany wprowadzi rządowy projekt nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Dokument czeka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle (...)

Wywóz śmieci

Wywóz śmieci

Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej mówią mi że od 1 kwietnia (...)

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka czynszu + wysokość comiesięcznych (...)

Zrzucanie śmieci na cudzą działkę

Zrzucanie śmieci na cudzą działkę

Na niezabudowaną i ogrodzoną działkę budowlaną wyrzucono około 500 kg śmieci komunalnych. Znajdująca się w tych śmieciach korespondencja wskazuje na właściciela śmieci. Mam zamiar przekazać (...)

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Moja żona i moja teściowa są właścicielkami kilku mieszkań w kamienicy będącej od momentu zniesienia współwłasności wspólnotą. Poza wspomnianymi osobami pozostałe lokale w budynku są własnością (...)

Sanepid w gospodarstwie agroturystyczny

Sanepid w gospodarstwie agroturystyczny

Rolnik posiadający powyżej 1 ha powierzchni ziemi ornej prowadzi dodatkowo nieopodatkowaną działalność agroturystyczną. Czy może być kontrolowany przez sanepid i w jakiej materii? Gospodarstwo (...)

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenia do pojemników na śmieci dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną (...)

Ryczałt za wodę a podatek VAT

Ryczałt za wodę a podatek VAT

Jestem właścicielem kamienicy. Lokale mieszkalne, które wynajmuję, nie są wyposażone w wodomierze. Oprócz czynszu wynikającego z umowy, najemcy opłacają ryczałt za wodę i śmieci. Zgodnie z (...)

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do kontenerów na śmieci i wraków (...)

Obowiązek posiadania śmietnika

Obowiązek posiadania śmietnika

Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego grozi jakaś kara? Obowiązki (...)

Likwidacja zsypów na śmieci

Likwidacja zsypów na śmieci

Mieszkam w budynku wielorodzinnym w którym jest wspólnota mieszkaniowe.Zarząd W.M.poddał pod głosowanie uchwałę w celu zlikwidowania zsypów na śmieci. Część właścicieli się zgodziła, reszta (...)

Wywóz nieczystości firma i dom

Wywóz nieczystości firma i dom

Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy (...)

Umorzenie zaległości podatkowej wobec gminy

Umorzenie zaległości podatkowej wobec gminy

Czy składając wniosek o umorzenie podatku rolnego Urząd Gminy może żądać mojego rozliczenia rocznego PIT? Czy za umieszczenie kontenera na śmieci na mojej posiadłości mogę żądać od Urzędu (...)

Miejsce na śmietniki

Miejsce na śmietniki

W jakiej odległości od budynku wielorodzinnego oraz granicy działki prywatnej musi się znajdować kontener na śmieci? Czy istnieje konieczność wybudowania jakiejkolwiek osłony takiego kontenera (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany (...)

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością wynajmuję dwa lokale. Wynajem zgłosiłem na ryczałt 8,5%. W umowie wynajmu mam zapis, że będą refakturowane media (energia, (...)

Stawka VAT na refakturze

Stawka VAT na refakturze

Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować na refakturze, jeśli usługa (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Posiadam lokal wyodrębniony w budynku 4-rodzinnym na wspólnej działce. Zniesienie współwłasności orzeczeniem sądu nastąpiło na wniosek dwóch współwłaścicieli, za który 100% opłat sądowych (...)

Odór z wysypiska

Odór z wysypiska

Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla znajduje się miejskie wysypisko. (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Kary za spalanie odpadów w piecach domowych

Kary za spalanie odpadów w piecach domowych

Jakie przepisy przewidują kary za spalanie śmieci w piecach domowych? Podstawą do ukarania może być art. 71 ustawy o odpadach, który stanowi: Art.71.Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca (...)

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Mam taki zapis dokładnie w umowie najmu lokalu handlowego: Najemcę obciążają wszystkie opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w tym koszty utrzymania i eksploatacji objętego umową lokalu (...)

Testament notarialny, w którym nie jest zawarty cały majątek a stwierdzenie nabycia spadku

Testament notarialny, w którym nie jest zawarty cały majątek a stwierdzenie nabycia spadku

Mój zmarły ojciec sporządził wraz z notariuszem testament, w którym zapisał część majątku mojemu bratu. W testamencie tym nie napisała o reszcie majątku, w skład której wchodzi m.in. książeczka (...)

Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Posiadam mieszkanie i stosunek najmu z lokatorem kwaterunkowym (w trakcie wypowiedzenia). Nie chcę w chwili obecnej podnosić czynszu, ale wzrosły ostatnio opłaty niezależne ode mnie - na rzecz wspólnoty (...)

Jakie dokumenty można niszczyć

Jakie dokumenty można niszczyć

Chciałabym założyć firmę zajmującą się niszczeniem dokumentów, czy mogę niszczyć wszystkie dokumenty, które przywiozą mi klienci? Proponujemy następujące rozwiązanie. Niezbędne wydaje (...)

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której (...)

Tryb nakazowy

Tryb nakazowy

Czy zaległości czynszowe powstałe na skutek nie opłacenia czynszu najmu, zużycia wody oraz śmieci wynikające z umowy najmu lub decyzji administracyjnej z lat 60-tych (tzw\"przydziału\") kwalifikują (...)

Majątek osobisty a dziedziczenie

Majątek osobisty a dziedziczenie

Razem z siostrą przyjęliśmy po śmieci ojca spadek wprost. Po roku od przyjęcia spadku okazało się, że rodzice zaciągnęli wcześniej kredyt hipoteczny, którego z braków środków mama po śmierci (...)

FORUM PRAWNE

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Śmieci

Śmieci Witam, problem polega na tym że od 13 lat nie mieszkam w domu rodzinnym jakiś czas temu skontaktował się ze mną urząd skarbowy i nakazał spłacić dług za wywóz śmieci który nie płacili (...)

Proceder podrzucania śmieci wciąż żywy.

Proceder podrzucania śmieci wciąż żywy. Witam, jestem mieszkańcem kamienicy. Pisze w związku z zaistniałym faktem, powrotu do podrzucania śmieci przez sąsiadów sąsiadom i obcych ludzi w środku (...)

kara za podrzucanie śmieci sąsiadom...

kara za podrzucanie śmieci sąsiadom... Witam, czy za udokumentowane podrzucanie śmieci przez osoby do których dany kosz na śmieci nie należy coś grozi? Można taką sprawę skierować na policję (...)

nie wywiązanie się z deklaracji śmieciowej przez organ który się tym zajmuje

nie wywiązanie się z deklaracji śmieciowej przez organ który się tym zajmuje Witam, w miarę możliwości jeżeli ktoś miał podobny problem czy mógłby mi udzielić pomocy na temat wywozu śmieci, (...)

Opłaty w kamienicach

Opłaty w kamienicach Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opłaty za wywóz śmieci. W mieszkaniu są zameldowane na stałe 4 osoby: ja, mój mąż, córka od początku studiów (1998) zamieszkała (...)

Wywóz nieczystości, śmieci

Wywóz nieczystości, śmieci W związku z tym że zakład oczyszczania miasta zaczął bezpodstawnie naliczać dodatkowe śmieci nie chcą się z tego rozliczyć mój tata chce rozwiązać umowę na wywóz (...)

Wywożenie śmieci do lasu - jaka kara?

Wywożenie śmieci do lasu - jaka kara? Witam, jaka kara grozi za wywożenie i nielegalne składowanie śmieci na terenach do tego nie przeznaczonych czyli np. do lasu lub wyrzucanie do rzek? Pozdrawiam. (...)

Zmiana opłaty za odbiór śmieci, wybór między segregowaniem/niesegregowaniem

Zmiana opłaty za odbiór śmieci, wybór między segregowaniem/niesegregowaniem Jestem najemcą lokalu komunalnego. Od 1 stycznia 2019 r. planowane jest wprowadzenie przez władze miasta wyższej opłaty (...)

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci?

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci? Sprawa wygląda tak.Mieszkam w kamienicy w której zarządcą jest TBS.W kamienicy znajdują się 3 mieszkania przy czym moje jest wykupione (...)

Opłata nałożona na Spółdzielnię zrzucona na lokatorów

Opłata nałożona na Spółdzielnię zrzucona na lokatorów Witam serdecznie, problem, z którym zwracam się do Państwa, związany jest z konsekwencjami bardzo bieżącej sprawy we Wrocławiu, a mianowicie (...)

Zmiana prawa, ustawa śmieciowa

Zmiana prawa, ustawa śmieciowa Co dokładnie ma wnosić ustawa śmieciowa, czyli nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?? Zmienia to że teraz gmina wybiera ci odbiorcę (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Kontener na śmieci uszkodził auto podczas silnego wiatru

Kontener na śmieci uszkodził auto podczas silnego wiatru Witam, w lutym br. podczas bardzo mocnego wiatru, kontener na śmieci uszkodził moje auto. Wiejący mocno wiatr przesunął śmietnik, ten uderzył (...)

Uciążliwy lokator znoszący śmieci i odpady i samochody na teren działki

Uciążliwy lokator znoszący śmieci i odpady i samochody na teren działki Witam, mam taką sytuację: Stałem się właścicielem domku w którym mieszka członek mojej rodziny(wobec którego toczy (...)

Pytanie odnośnie rzeczy znalezionych

Pytanie odnośnie rzeczy znalezionych znalazłem kilka dni temu telefon (iphone) zgłosiłem się w celu sprawdzenia czy nie pochodzi z kradzieży na pobliską komende policji na miejscu pani grzecznie (...)

Problem z lokatorami bez umowy najmu i zameldowania

Problem z lokatorami bez umowy najmu i zameldowania Witam!!! Jestem współwłaścicielką budynku(trzech współwłaścicieli) w którym zamieszkują lokatorzy bez umowy najmu,bez zameldowania i bez mojej (...)

Wysypisko śmieci

Wysypisko śmieci Witam, miasto chce w naszej dzielnicy utworzyć wysypisko śmieci. Urzędnicy zapewniają nas, że będzie ono oddalone na bezpieczną odległość. Jednak mieszkańców to w żaden sposób (...)

śmieci w pobliskim lesie

śmieci w pobliskim lesie Witam! Sąsiad nie płaci za śmieci. Podejrzewam, że wywozi je do pobliskiego lasu. Gdzie mogę to zgłosić? Wydział ochrony środowiska w Gminie. mrozowskim

Droższy wywóz śmieci !!

Droższy wywóz śmieci !! Już obecnie płaci się dużo za wywóz śmieci ale teraz szykują się jakieś mega podwyżki. O co w tym wszystkim chodzi? Podwyżka związana jest z likwidacją wysypisk (...)

Porady prawne