Zawieszenie postępowania administracyjnego

Pytanie:

Jestem zainteresowany zakupem działki na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i chciałbym wystąpić o wuzetkę. Działka znajduje się w województwie śląskim - obszarze, gdzie zlokalizowane są kopalnie. Art. 62. ust 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania w odniesieniu do obszarów, do których istnieje obowiązek sporządzenia planu. Kiedyś Prawo geologiczne i górnicze wprowadzało taki obowiązek dla \'terenów górniczych\', ale z tego co wiem ustawa się zmieniła. Czy obecna ustawa wprowadza taki obowiązek, a jeśli tak co to jest \'teren górniczy\'? Jakie inne przepisy mogące nakładać obowiązek uchwalenia planu należy mieć na uwadze?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie postępowania administracyjnego

Niestety pozostaje Pan w błędzie. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i górnicze – a weszła ona w życie już w 1994 r. - nie ulegała zmianom w kwestii obowiązku uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Zgodnie z jej brzmieniem:

 

Art. 53. 1. Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

Co do kwestii definicyjnej, o którą Pan zapytuje, to terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.

 

Faktycznie natomiast ustawodawca prowadził już prace nad projektem nowej ustawy regulującej prawo górnicze, co zaowocuje 1 stycznia 2012 r. wejściem w życie nowego aktu prawnego. I to właśnie w nim będzie należało w przyszłości szukać potencjalnych podstaw dla obowiązku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: