Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP

Pytanie:

Jedna z moich nauczycielek pełni społecznie funkcję Prezesa Oddziału ZNP. W mojej szkole realizuje pełny etat. W przypadku odbywających się posiedzeń Zarządu Okręgu otrzymuję od niej pismo z prośbą o oddelegowanie z powołaniem się na ustawę o Związkach Zawodowych. Uważam, że takie pismo powinnam otrzymać od Prezesa Okręgu ZNP jako zwierzchnika z odpowiednią \"podkładką\" - oficjalne zawiadomienie o posiedzeniu. Czy taka prośba o oddelegowanie jest prawidłowa? Czy mogę oddelegować nauczyciela - prezesa oddziału w tym przypadku i na podstawie jakiego artykułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP

Zgodnie z art. 25 ustawy o związkach zawodowych pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, przysługuje - na wniosek organizacji związkowej - prawo do urlopu bezpłatnego. Pracownikowi, który po urlopie bezpłatnym stawi się do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy (art. 25 ust. 2). 

Jak wynika z opisu sytuacji w przedstawionej sprawie mamy do czynienia właśnie z takim zwolnieniem od pracy. Niestety, w przeciwieństwie do urlopu bezpłatnego, ustawodawca nie uregulował w żaden szczególny sposób zasad ani trybu udzielania tego zwolnienia. Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r., II PK 117/2004, zwolnienie pracownika od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.) następuje według zasad przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 1996 r. Nr 60 poz. 281). Niestety w/w rozporządzenie w zasadzie nie określa zasad, trybu udzielania tego zwolnienia.

Pracodawca może więc zwolnić pracownika na podstawie samego wniosku; naszym zdaniem może jednak również zażądać od niego okazania wezwania na zebranie organu związkowego. Również na podstawie takiego dokumentu, który może określać czas i miejsce zebrania, pracodawca może określić wymiar zwolnienia (ilość godzin zwolnienia).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt