Zwrot bonifikaty przy dziedziczeniu

Pytanie:

Jeżeli moja matka przekształciłaby mieszkanie z gminy z najmu na własnościowe-wspólnota i zapisała by to mieszkanie wnuczce lub wnukowi mocą testamentu to związku z tym mam kilka pytań. Jeżeli matka uzyskałaby 80% bonifikaty za przekształcenie tego mieszkania z najmu na własnościowe, to czy po śmierci mojej matki, jeżeli by nie upłynął okres 5 lat, a matka by zmarła w tym okresie do 5 lat od przekształcenia mieszkania na własnościowe, to czy wnuczka lub wnuk musiałby zapłacić gminie udzieloną bonifikatę (zaznaczam, że jest to osoba bliska)? Czy jeżeli ja jako syn nie odrzucę spadku po mojej matce, to przez jaki okres od śmierci matki odpowiadam swoim majątkiem za jej długi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot bonifikaty przy dziedziczeniu

Przyjmujemy, że Pana matka nabyłaby mieszkanie jako strona umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 68 ust. 2 u.g.n., jeżeli nabywca nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbył ją lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zbywanie lub nabywanie w rozumieniu u.g.n., to dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste (art. 4 pkt 3b u.g.n.).

Nabycie własności nieruchomości w drodze dziedziczenia ma swoje źródło nie w czynności prawnej, ale w zdarzeniu prawnym, jakim jest śmierć spadkodawcy. Nie można tu zatem uznać, że doszło do zbycia nieruchomości uzasadniającego zwrot bonifikaty przez spadkobierców.  Nawet zresztą gdyby uznać tę formę nabycia własności za podlegającą definicji z u.g.n., wnuczka i wnuk jako zstępni są osobami bliskimi (art. 4 pkt 3 u.g.n.), a zatem zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 1 u.g.n. nie znalazłby zastosowania przepis ust. 2. Inaczej jednak przedstawiałaby się sytuacja, w której spadkobiercy wymienieni w pytaniu zdecydowaliby się dokonać zbycia nabytej nieruchomości.

Polskie prawo nie uzależnia odpowiedzialności za długi spadkowe od upływu terminu od chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Nie można jednak wykluczyć, że pewne zobowiązania mogą ulec przedawnieniu. O tym jednak, czy do niego doszło, decydują konkretne okoliczności - w szczególności istotny jest tu charakter roszczenia. Ponadto, sąd uwzględnia upływ terminu przedawnienia na zarzut zobowiązanego, a nie z urzędu (art. 117 §2 k.c.).


Potrzebujesz porady prawnej?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Pierwsza przegrana Agencji Mienia Wojskowego

Pierwsza przegrana Agencji Mienia Wojskowego

Kłodawa jest pierwszą gminą w Polsce, która wygrała proces o zwrot bonifikat udzielonych przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży gruntów wojskowych. AMW rozważa teraz możliwość odwołania się od wyroku. Agencja Mienia Wojskowego wytoczyła proces kilku gminom w związku (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Kto ma obowiązek zwrotu bonifikaty za nabyte mieszkanie?

Kto ma obowiązek zwrotu bonifikaty za nabyte mieszkanie?

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: "Czy pod pojęciem "nabywcy nieruchomości" zawartym w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze (...)

Żądanie zwrotu bonifikaty przy wykupie lokalu komunalnego

Żądanie zwrotu bonifikaty przy wykupie lokalu komunalnego

Żądanie zwrotu udzielonej przez m.st. Warszawę bonifikaty na zakup mieszkania od osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę prawną - uznał Sąd Najwyższy. Orzeczenie (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Stan faktycznyKilka lat temu wyszłam za mąż za kawalera; ma on dwoje dzieci, z których każde mieszka z inną kobietą. Mąż posiada również własny dom, sklep i samochód. Moje oszczędności ze sprzedaży mieszkania wydaliśmy wspólnie po ślubie na (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  Stan faktyczny W styczniu 2007 r. zmarła moja matka. Jeszcze przed swoją śmiercią, pod koniec 2006 r., podarowała mojemu bratu nowy samochód i przepisała na niego mieszkanie. Drugie mieszkanie, które jest obecnie wynajmowane, miała przepisać na mnie. Chciała za życia podzielić (...)

Prawo odkupu

Prawo odkupu

  Co to jest prawo odkupu? Prawo odkupu zostało uregulowane przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym pośród innych rodzajów umowy sprzedaży.Z prawem odkupu ma do czynienia w sytuacji, gdy sprzedawca złoży odpowiednie oświadczenie kupującemu. Prawo przewiduje możliwość, by strony (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  Organizacja pożytku publicznego – kto może ubiegać się o status takiej organizacji? Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, co pociąga za sobą wiele przywilejów w sferze m.in. (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, (...)

Prawo spadkowe. Zyska daleka rodzina

Prawo spadkowe. Zyska daleka rodzina

Rząd chce umożliwić skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn dalekim krewnym i osobom niespokrewnionym ze spadkodawcą. Propozycje zmian w prawie to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o osoby, które do końca 2006 roku opiekowały się spadkodawcą na podstawie (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują (...)

Szybsze postępowania spadkowe

Szybsze postępowania spadkowe

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy skracają postępowania spadkowe i zwiększają bezpieczeństwo (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Za jakie długi odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca, któremu przypadł spadek, może go przyjąć albo odrzucić. Do 18 października 2015 r., tj. chwili wejścia w życie nowelizacji prawa spadkowego brak oświadczenia w określonym terminie powodował, że spadkodawcę traktowało się tak, jakby przyjął spadek wprost (poza wyjątkami, (...)

Prawo spadkowe. Zyska daleka rodzina

Prawo spadkowe. Zyska daleka rodzina

Rząd chce umożliwić skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn dalekim krewnym i osobom niespokrewnionym ze spadkodawcą. Propozycje zmian w prawie to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o osoby, które do końca 2006 roku opiekowały się spadkodawcą na podstawie (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują (...)

Szybsze postępowania spadkowe

Szybsze postępowania spadkowe

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy skracają postępowania spadkowe i zwiększają bezpieczeństwo (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Prawo spadkowe będzie dużo bardziej przejrzyste

Prawo spadkowe będzie dużo bardziej przejrzyste

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady sprawi, że zasady dziedziczenia mają być jednolite na terenie całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają trzy lata na wdrożenie zaleceń znajdujących się w rozporządzeniu.Pozwoli to przyspieszyć postępowanie i obniżyć opłaty. Do (...)

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy – spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice spadkodawcy dziedziczą zawsze wtedy, gdy zostaną powołani do spadku w drodze testamentu; (...)

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Zaskarżalność postanowienia o spisie inwentarza

Dnia 23 sierpnia 2006 r. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza wydane w trybie art. 644 k.p.c. w związku z art. 637 § 2 k.p.c. jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 zd. 1 k.p.c., od którego (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego (...)

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek" z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego oświadczenia przez spadkobiercę. Jednakże z uwagi na poźniejsze następstwa prawne otwartego (...)

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Austriacka fundacja prywatna - czyli jak bezpiecznie i tanio przekazać majątek przedsiębiorstwa następcom prawnym?

Jak skutecznie zabezpieczyć tudzież przekazać majątek następcom prawnym przy minimalnym obciążeniu podatkowym? „Fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo choć mam nadzieję, że będę żył wiecznie, rzeczą najtrudniejszą jest prawo spadkowe. Dużo latam samolotem, żona też. Różnie (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Jednym z przejawów zasady swobody testowania jest możliwość odwołania testamentu przez spadkodawcę. W jaki sposób można tego dokonać i jakie niesie to ze sobą konsekwencje?   Sporządzenie nowego testamentu Zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego dla odwołania testamentu wystarczające (...)

Testamenty po zmianach. Z zyskiem dla spadkobierców?

Testamenty po zmianach. Z zyskiem dla spadkobierców?

Sąd Najwyższy uchwalił zmiany w prawie spadkowym. Od teraz w testamencie można zapisywać przedmioty, których jest się współwłaścicielem. Uwzględniane będą również te nabyte już po jego spisaniu. Sąd Najwyższy orzekł, że w testamencie (...)

Osoba niewidoma u notariusza

Osoba niewidoma u notariusza

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 ze zm.), jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach jest niewidoma, głucha, nie ma lub głuchoniema, notariusz – na życzenie takiej osoby – (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Sejm przyjął zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Ustawa pomijała część osób, które miały prawo skorzystać z ulgi przy nabyciu nieruchomości w drodze spadku. Posłowie jednogłośnie uchwalili jej nowelizację. Nowe przepisy są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r. Jak informuje Sejm na swojej stronie internetowej, za przyjęciem (...)

Dzień otwarty notariatu. Sprawdź gdzie poradzą za darmo

Dzień otwarty notariatu. Sprawdź gdzie poradzą za darmo

Dziedziczenie, spadki," testament – na takie tematy notariusze pomogą bezpłatnie w 12 miastach Polski. Dzień otwarty notariatu – pod hasłem Porozmawiaj z notariuszem o spadkach – zaplanowano na sobotę 27 listopada. Notariusze poradzą w godzinach od 8 do 16. - Prawo spadkowe to (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  Stan faktyczny W styczniu 2007 r. zmarła moja matka. Jeszcze przed swoją śmiercią, pod koniec 2006 r., podarowała mojemu bratu nowy samochód i przepisała na niego mieszkanie. Drugie mieszkanie, które jest obecnie wynajmowane, miała przepisać na mnie. Chciała za życia podzielić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

Porady prawne