Lasy Państwowe artykuły i zmiany w prawie

Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

29.8.2022

Od lipca 2022 roku w części lasów wokół miast i uzdrowisk, na terenach wypoczynkowych i rekreacyjnych nie jest już prowadzona dotychczasowa gospodarka leśna. Obszary te uzyskają status (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

17.4.2022

15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy (...)

Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

30.8.2021

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Specjalne przeznaczenie gruntów leśnych...

Specjalne przeznaczenie gruntów leśnych...

29.7.2021

Przyjęta przez Sejm 23 lipca br. ustawa zakłada czasowe wprowadzenie dodatkowej procedury pozyskiwania lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

8.10.2020

Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

4.3.2020

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie (...)

Przeciwdziałanie niedoborowi wody

Przeciwdziałanie niedoborowi wody

17.9.2019

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. Aby ograniczyć (...)

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

Leśnik otrzyma 2 odprawy emerytalno-rentowe

1.9.2019

Leśnik, który wcześniej pobrał odprawę w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych, nie traci prawa do odprawy z tytułu przejścia (...)

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

Przygotowania do deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

26.8.2019

W Polsce jest 107 urzędów centralnych, tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą. Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

24.6.2019

Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (...)

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” urośnie?

26.3.2019

„Bank ziemi” programu „Mieszkanie Plus” będzie większy. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. To zwiększy zasób (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

3.10.2018

Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

8.7.2018

Planujesz wakacje, zwłaszcza za granicą? Sprawdź, o czym warto pamiętać, aby zebrać tylko przyjemne wspomnienia.

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

30.5.2018

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium określa zasady (...)

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Ochrona Puszczy Białowieskiej

20.4.2018

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru - uznał (...)

Prawo łowieckie znowelizowane

Prawo łowieckie znowelizowane

31.3.2018

 Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość (...)

Nowe obowiązki w związku z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

Nowe obowiązki w związku z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

17.8.2017

Nowelizacja zmierza do zwiększenia skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

8.8.2017

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

11.7.2017

Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności przeznaczając je pod budowę dostępnych mieszkań (...)

Lasy państwowe na celowniku NIK. Są zastrzeżenia

Lasy państwowe na celowniku NIK. Są zastrzeżenia

25.8.2015

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych (...)

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

Zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych? Zmiany coraz bliżej

23.10.2014

Projekt nowelizacji konstytucji złożyły w Sejmie kluby: PSL, PO, SLD i Twój Ruch.

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

16.10.2014

- Gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych - uważa (...)

Lasy Państwowe. Zmiany w zasadach zatrudniania

Lasy Państwowe. Zmiany w zasadach zatrudniania

30.7.2014

Główni księgowi czy leśnicy nie będą powoływani przez nadleśniczych, ale zatrudniani na podstawie umów o pracę.

NIK o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej

NIK o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej

8.7.2014

W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów.

Ustawa śmieciowa to porażka?

Ustawa śmieciowa to porażka?

9.6.2014

W lasach znów przybywa śmieci, a Lasy Państwowe wydają 15 milionów złotych rocznie na ich oczyszczanie.

Są nowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

Są nowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

10.3.2014

Ustawa ujednolica zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

Od czego trzeba płacić podatek od nieruchomości, a od czego nie?

12.2.2014

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, co do zasady, następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem (...)

Lasy Państwowe dołożą się do budżetu

Lasy Państwowe dołożą się do budżetu

10.1.2014

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach, którego jednym z celów jest umożliwienie Lasom Państwowym dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

4.5.2012

Stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż umową o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który definiuje osobę pracownika, (...)

Państwo odda kwaterę Hitlera w dobre ręce

Państwo odda kwaterę Hitlera w dobre ręce

18.1.2012

Ogłoszono przetarg na słynny "Wilczy Szaniec" w Gierłoży koło Kętrzyna. Obiekt w latach 1941-44 był główną kwaterą faszystowskiego Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych.

Lasy państwowe nie będą prywatne

Lasy państwowe nie będą prywatne

25.11.2010

Premier uspokaja leśników, że nikt rozsądny w Polsce, a na pewno nikt w PO i PSL, nie jest zainteresowany zmianami, które mogłyby doprowadzić do osłabienia Lasów Państwowych.

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

4.11.2009

96 mln zł przeznaczono na kolacje, prezenty, siedzibę GDL i dopłaty dla tych nadleśnictw, które nie powinny pieniędzy otrzymać - wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w Lasach Państwowych.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych

2.4.2009

Program „Polska Cyfrowa” ma na celu upowszechnienie usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, działając w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska (...)

Lasy ukarane

Lasy ukarane

8.1.2009

Główne założenia specustawy drogowej

Główne założenia specustawy drogowej

11.9.2008

10 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy został przygotowany (...)

Ustawa o podatku leśnym

Ustawa o podatku leśnym

20.8.2007

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz. U. 2002 r., Nr 200, 1682 ze zm.) reguluje problematykę związana z przedmiotem, podmiotem, podstawą podatku leśnego. W niniejszym akcie (...)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

13.7.2007

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) reguluje kwestie związane z: podatkiem od nieruchomości, podatkiem od (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

19.10.2006

Po uchyleniu dotychczasowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wiele gmin nadal nie uchwaliło nowych planów. Do czasu sporządzenia planów miejscowych dopuszcza się użytkowanie terenów (...)

Niedobór drewna

Niedobór drewna

27.12.2005

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne