Czyn artykuły i zmiany w prawie (strona 10)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

1.4.2005

Poręczenie majątkowe, czyli popularna kaucja, może być niekiedy rzeczywiście jedynym sposobem na uniknięcie fatalnych skutków, przede wszystkim społecznych, zastosowania środka zapobiegawczego, (...)

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

15.3.2005

W polskim postępowaniu karnym wyróżnić można dwa zasadnicze stadia: stadium postępowania przygotowawczego oraz postępowanie sądowe. Granicę pomiędzy tymi etapami stanowi wniesienie do sądu, (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

8.3.2005

Ogólna grupa zachowań zabronionych przez prawo dzieli się z uwagi na ich znaczenie i wagę na zbrodnie, występki (przestępstwa) i wykroczenia. Zbrodnie oraz występki podlegają prawnej ocenie (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

21.2.2005

Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma (...)

Grzywna za jeden sms – opinia prawna

Grzywna za jeden sms – opinia prawna

17.2.2005

Istota problemu sprowadza się zatem do tego, czy można zrealizować znamiona art. 107 kodeksu wykroczeń poprzez jedną czynność, czy też konieczne jest podjęcie co najmniej dwóch lub więcej czynności (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

16.2.2005

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim ( art. 82 Traktatu (...)

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

21.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje odpowiedzialność karną płatnika składek za nieprzestrzeganie jej przepisów. Jaka kara przewidziana jest dla osoby, która popełnia (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

19.1.2005

W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. Każdy z małżonków (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

6.1.2005

Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Przedmiotem ochrony jest dobro prawne, które (...)

Pielęgniarki i położne

Pielęgniarki i położne

14.12.2004

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Potocznie mówi się tylko o pielęgniarkach (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

9.12.2004

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

7.12.2004

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

7.12.2004

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca (...)

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

3.12.2004

Można mieć wątpliwości, czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie (...)

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

3.12.2004

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę (...)

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

17.11.2004

Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

29.10.2004

Stosownie do art. 100 § 2 pkt 4 oraz 5 kodeksu pracy, do obowiązków pracowniczych należy m.in. "zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" oraz (...)

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

27.10.2004

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić (...)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

Problem wystawienia przez spółkę z o.o. faktur VAT podmiotom nieistniejącym – opinia prawna (Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług)

25.10.2004

Opinia oparta na starej ustawie o podatku od towarów i usług. Nowa ustawa została uchwalona 11 marca 2004 r.

Prawo bankowe

Prawo bankowe

14.6.2004

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Za moment ogłoszenia upadłości uznaje się moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia (...)

1

...

6

7

8

9

10

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne