Dodatek do wynagrodzenia artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

27.7.2005

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Czy pracownik socjalny (...)

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

9.3.2005

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem mającym chronić sytuację zmniejszonej sprawności do pracy wskutek choroby. Za zmniejszoną sprawność do pracy uważa się sytuację, kiedy to pracownik (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

8.3.2005

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Aż do momentu ustalenia okoliczności i przyczyn (...)

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

Uposażenie policjanta, który pełnił funkcje związkowe - opinia prawna

22.2.2005

Oznacza to, że po powrocie do swojego poprzedniego zakładu pracy – Komendy Miejskiej Policji w Y, winien Pan zostać zatrudniony na stanowisku gwarantującym takie samo wynagrodzenie jak przed (...)

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

27.1.2005

Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, (...)

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

21.1.2005

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

17.1.2005

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby (...)

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

14.12.2004

Stosunek pracy nauczyciela akademickiego nie jest typowym stosunkiem pracy. Charakteryzuje się wieloma odrębnościami. Naczyciel teki korzysta z wielu dodatkowych uprawnień, ale i nałożono na niego (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

14.12.2004

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

\

\"Korzyści\" zawodu nauczyciela

14.12.2004

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz (...)

Emerytura nauczyciela

Emerytura nauczyciela

9.12.2004

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

9.12.2004

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o (...)

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

9.12.2004

Pomoc bezrobotnym ewoluowała, nie jest to już tylko ewentualna wypłata świadczenia w wysokości, co tu dużo ukrywać, niezadowalającej. Ustawa o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy, (...)

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

9.12.2004

Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem (...)

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

8.12.2004

Świadczenia z tytułu chorób zawodowych wypłacane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji zatrudnienia na podstawie umów (...)

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

8.12.2004

Zdrowie pracowników jest dobrem nadrzędnym w całym prawie pracy. Dlatego też rozpoczęcie pracy poprzedza obowiązkowe badanie lekarskie. W trakcie trwania stosunku pracy badania te powinny być (...)

Czas pracy w ruchu ciągłym

Czas pracy w ruchu ciągłym

8.12.2004

Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

8.12.2004

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

1.12.2004

Od 29 XI 2002 r. wprowadzono do kodeksu zmiany dzięki którym istnieje możliwość uregulowania w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

28.6.2004

Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania umów o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia grupowe, m.in. z przyczyn ekonomicznych. (...)

1

2

3

4

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne