Kasacja artykuły i zmiany w prawie (strona 3)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

18.2.2006

Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Skarga na wyrok zespołu arbitrów jest kolejnym środkiem odwoławczym przysługującym w toku instancji w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia protestu. Skarga do sądu powszechnego została (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

10.8.2005

W oparciu o przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek ubezpieczyciela sprowadza się do "naprawienia" szkody wyrządzonej na skutek zajścia zdarzenia określonego (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

6.7.2005

Zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania tej spółki solidarnie. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

24.6.2005

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który służy zaskarżaniu orzeczeń sądów I instancji. Sąd II instancji rozpoznaje tę samą sprawę w tych samych granicach, w jakich (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

22.6.2005

Niedopuszczalne jest zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej instancji, które stało się prawomocne i w stosunku do którego nie wykorzystano toku instancji przewidzianych prawem. Jeżeli (...)

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

11.1.2005

19 sierpnia 2004 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego. Zmiany bardzo istotne, bo z dniem wejścia ich w życie w sprawach (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

9.12.2004

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

7.12.2004

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Rzeczników dyscyplinarnych uczelni powołuje rektor, a rzeczników komisji dyscyplinarnej (...)

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

2.12.2004

Zasadą jest, że orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa, w którym zostały wydane. Oczywiście od tej zasady przepisy (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

17.11.2004

Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

15.10.2004

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców prowadzone przed (...)

Prawo o postępowaniu układowym

Prawo o postępowaniu układowym

16.9.2004

Dz.U. z 1934 r. Nr 93, poz. 836 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349; z 1990 r. Nr 55, poz. 320; z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189; z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. (...)

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

16.12.2003

W momencie, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości i odpowiada warunkom, jakie nakłada na niego prawo upadłościowe, sąd jest zobowiązany do rozstrzygnięcia tego wniosku. Rozstrzygnięcia (...)

Zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i jego skutki

Zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i jego skutki

16.12.2003

Sam układ zawarty pomiędzy wierzycielami upadłego a upadłym nie rodzi jeszcze skutków w postępowaniu upadłościowym. Układ taki musi być wpierw zbadany przez sąd pod kątem jego zdolności (...)

Uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Raz zawarty układ w postępowaniu upadłościowym powinien zostać wykonany. Jednakże z uwagi na pewne zachowania upadłego, układ ten może zostać po jego zatwierdzeniu uchylony. Uchylenia układu (...)

Uchylenie układu w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Uchylenie układu w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Prawo układowe przewiduje (przypomnijmy, że zaledwie do 1 października 2003 r.) możliwość uchylenia układu zawartego już w postępowaniu układowym. Wydaje się to w pełni uzasadnione, gdyż nie (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne