Nieuczciwej artykuły i zmiany w prawie (strona 4)

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

27.2.2006

Wspólnota Europejska opiera się na zasadach swobody przepływu towarów oraz gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji, dając pierwszeństwo efektywnemu podziałowi zasobów. System (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Zamówienie publiczne, jest szczególnym rodzajem postępowania, zmierzającym do zawarcia umowy, między zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy), a dostawcą lub wykonawcą. (...)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Zasada pisemności postępowania w sprawie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych, ogólnych zasad, na których opiera się system zamówień publicznych. Zasada pisemności wyraża się w (...)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Odwołanie jest następnym w kolejności, po proteście, środkiem odwoławczym. Odwołanie jest rozpatrywane przez niezależny od zamawiającego organ - Zespół Arbitrów. Zespół Arbitrów, w składzie (...)

Kasyno on line - opinia prawna

Kasyno on line - opinia prawna

23.6.2005

Podejmując jakąkolwiek działalność zarobkową, należy mieć każdorazowo na uwadze całkowity zakaz reklamowania w Polsce gier losowych, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności; czy w (...)

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

Konsekwencje niezachowania tajemnicy handlowej przez pracownika - opinia prawna

8.6.2005

Przede wszystkim należy podkreślić, że w stosunku do pracowników, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa istnieje maksymalnie przez okres trzech lat (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

9.5.2005

Umowa o zakazie konkurencji stanowi odrębną od umowy o pracę zawieraną pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z nią, pracownik przyjmuje na siebie zobowiązanie do powstrzymania się od prowadzenia (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

9.5.2005

Wypłata świadczenia przez spółkę dla osoby zainteresowanej jest świadczeniem warunkowym, zależnym od nastąpienia określonego zdarzenia. W omawianym przypadku od utraty pracy. Jest to zdarzenie (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

21.2.2005

Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

16.2.2005

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim ( art. 82 Traktatu (...)

Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna

Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna

3.12.2004

FGŚP wypłaca roszczenia pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy, która jest stwierdzana m.in. na podstawie ziszczenia się pewnych przesłanek (ogłoszenie upadłości pracodawcy bądź (...)

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna

3.12.2004

Można mieć wątpliwości, czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie (...)

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

3.12.2004

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

29.10.2004

Stosownie do art. 100 § 2 pkt 4 oraz 5 kodeksu pracy, do obowiązków pracowniczych należy m.in. "zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" oraz (...)

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

27.10.2004

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

8.7.2004

Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia konkursu. Konkurs jest szczególną czynnością (procedurą konkursową) poprzedzającą (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

8.7.2004

Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, (...)

1

2

3

4

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne