Procedura artykuły i zmiany w prawie (strona 17)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

17.1.2005

Art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi, że zarówno członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali, jaki i członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

17.1.2005

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

11.1.2005

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, konkretnie jego artykułem 6, to zadaniem sądu jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Jest to więc zagwarantowane ustawowo, choć jak pokazała (...)

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

7.1.2005

Ustawa z 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych normowała w sposób dość obszerny kwestię podmiotu legitymowanego do wypłaty wymienionych zasiłków, m.in. przyznając (...)

Kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu?

Kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu?

6.1.2005

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona która (...)

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

6.1.2005

Dowiesz się jakich czynności jesteś zobowiązany dokonać, aby móc żądać odszkodowania od ubezpieczyciela. W jakim terminie powinieneś zawiadomić zakład ubezpieczeń o wypadku i co się stanie (...)

Wystarczy wpis!

Wystarczy wpis!

20.12.2004

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

9.12.2004

Choroba zawodowa musi wykazywać związek przyczynowy z wykonywaną pracą, a konkretnie z jej warunkami i rodzajem, ponieważ to z nimi właściwie wiążą się ewentualne uszczerbki na zdrowiu. Dzięki (...)

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

8.12.2004

Od 1 stycznia 2004 r. zaszły poważne zmiany w zakresie wypłat odpraw z tytułu zwolnień grupowych, gdyż odprawę dostanie każdy, kto straci pracę z przyczyn niedotyczących pracowników niezależnie (...)

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

3.12.2004

Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych) (...)

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

3.12.2004

Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze ustawy z 2004 r. (...)

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

3.12.2004

Znaczną część postanowień dotyczących związku zawodowego ustawodawca pozostawia do unormowania w statutach związków. Zgodnie z art. 9 uzz statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie (...)

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

3.12.2004

Dwa rodzaje kar porządkowych: karę upomnienia i karę nagany może pracodawca stosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

30.11.2004

Opinia oparta na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 r. uchwalono nowe prawo upadłościowe i naprawcze, które weszło w życie 1 października 2003 r.

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

17.11.2004

Wznowienie postepowania nalezy do szczególnych środków uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Żądanie wznowienia może być uzasadnione ściśle okreslonymi w przepisach okolicznościami. (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

3.11.2004

Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w konstytucyjnie chronione prawo własności. Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, jeżeli dokonywane (...)

Pomoc dla przedsiębiorczych kobiet, czyli każdej Pani opłaca się założyć działalność gospodarczą

Pomoc dla przedsiębiorczych kobiet, czyli każdej Pani opłaca się założyć działalność gospodarczą

29.10.2004

28 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

29.10.2004

Stosownie do art. 100 § 2 pkt 4 oraz 5 kodeksu pracy, do obowiązków pracowniczych należy m.in. "zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę" oraz (...)

Odwołanie od wadliwej decyzji inspektora kontroli skarbowej w kwestii dopłaty do spółki – opinia prawna

Odwołanie od wadliwej decyzji inspektora kontroli skarbowej w kwestii dopłaty do spółki – opinia prawna

25.10.2004

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

15.10.2004

W związku z podziałem spółek powstaje problem ewentualnego przejęcia zobowiązań podzielonej spółki. W doktrynie wyróżnia się kilka ogólnych zasad dotyczących tej materii. (...)

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

15.10.2004

Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne odrębności w procedurze przekształcenia w poszczególnych rodzajach przekształceń. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

16.7.2004

Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

14.7.2004

Często zdarza się, że obywatele polscy zaciągają za granica zobowiązania, których nie wykonują. Wierzyciele nie rzadko podejmują się próby dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużników zamieszkałych (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

8.7.2004

Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

2.3.2004

Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie w jednym z sześciu trybów przewidzianych w ustawie. Wśród tych trybów wyłącznie przetarg nieograniczony jest trybem podstawowym, którego zastosowanie (...)

1

...

13

14

15

16

17

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne