Przedawnienie artykuły i zmiany w prawie (strona 6)

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

4.11.2005

Decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z poważniejszych decyzji. Wiąże się z dużym obciążeniem finansowym, a także dopilnowaniem szeregu spraw, zapewniających bezpieczne przeprowadzenie takiej (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

24.10.2005

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, czyli w zasadzie (...)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Przedawnienie zobowiązania podatkowego - opinia prawna

27.9.2005

Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że ze względu na upływ określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, w którym organy podatkowe nie podjęły czynności w (...)

Zawarcie umowy z abonamentem promocyjnym - opinia prawna

Zawarcie umowy z abonamentem promocyjnym - opinia prawna

28.6.2005

Ponieważ w przedmiotowej sprawie przystąpiono do wykonywania umowy – mógł Pan odbierać programy telewizyjne, można przyjąć, iż doszło do potwierdzenia umowy przez podmiot w imieniu którego (...)

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

Po jakim czasie przedawniają się należności za usługi telekomunikacyjne? - opinia prawna

13.6.2005

Przedstawione przez Pana zagadnienie należy do spornych w doktrynie i orzecznictwie, nie jest więc możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, a jedynie zaprezentowanie argumentów (...)

Szanse na uwolnienie się od rachunków za telewizję satelitarną - opinia prawna

Szanse na uwolnienie się od rachunków za telewizję satelitarną - opinia prawna

10.5.2005

Doszło do zawarcia umowy w imieniu operatora przez autoryzowanego dystrybutora, a treść umowy odpowiadała treści wygasłej już oferty promocyjnej. W związku z tym pojawia się kwestia kwalifikacji (...)

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

25.4.2005

Powołany przez Pana artykuł 125 kodeksu cywilnego stanowi: „Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

8.3.2005

Ogólna grupa zachowań zabronionych przez prawo dzieli się z uwagi na ich znaczenie i wagę na zbrodnie, występki (przestępstwa) i wykroczenia. Zbrodnie oraz występki podlegają prawnej ocenie (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

7.2.2005

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z obowiązkiem spłaty zadłużenia, jakie powstało w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez dwójkę wspólników w formie spółki (...)

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

27.1.2005

Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, (...)

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa przypadku, w których określone grupy osób objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Jedną z takich grup są osoby prowadzące pozarolniczą (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

6.1.2005

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

17.12.2004

Umowa działu spadku, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym, została zawarta dnia 21 grudnia 1960 r. Ponieważ od tego czasu minęło ponad 40 lat, w pierwszym rzędzie należy rozważyć (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

7.12.2004

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie (...)

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

3.12.2004

Sąd pracy będzie właściwy do rozpoznania takiej sprawy jako sprawy dotyczącej sporu o roszczenia ze stosunku pracy. Na pracodawcy jednak, będzie spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających (...)

1

...

2

3

4

5

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne