Wspólnicy artykuły i zmiany w prawie (strona 3)

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

29.6.2006

Wspólnik występuje ze spółki jawnej. W wyniku wyceny przedsiębiorstwa została ustalona kwota należna z tego tytułu. Spółka wypracowała w ciągu 10 lat fundusz własny w kwocie 1.000.000 zł. (...)

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

14.6.2006

Małżonkowie, jako wspólnicy spółki jawnej, nabyli lokal od spółdzielni w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Lokal był z zerową stawką VAT, został potraktowany (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

26.5.2006

Z trzyosobowej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. W jaki sposób dokonuje się rozliczeń między wspólnikami w razie rezygnacji jednego z nich z prowadzenia działalności? Zasady rozliczenia (...)

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

8.3.2006

Spółka cywilna zamierzała przekształcić się w spółkę z o.o. W tym celu złożyła w sądzie stosowne dokumenty. Sąd wyznaczył biegłego w celu weryfikacji dokumentów. Jednak wspólnicy spółki (...)

Co zrobić, gdy wycofuje się jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej? – opinia prawna

Co zrobić, gdy wycofuje się jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej? – opinia prawna

3.3.2006

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym co najmniej dwóch osób, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

5.1.2006

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

6.7.2005

Zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania tej spółki solidarnie. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

13.6.2005

O tym, do czego uprawniony jest likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozstrzyga właściwie przepis artykułu 282 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „Likwidatorzy powinni (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

13.6.2005

W przypadku wniesienia aportu za objęcie udziałów w tworzonej spółce z o.o. przepisy Ksh przewidują szereg postanowień o charakterze gwarancyjnym, mających na celu ochronę przyszłych wierzycieli (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

24.5.2005

Na wstępie należy podkreślić, że podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS, wpisany do rejestru handlowego, miał obowiązek złożyć wniosek o wpis do tego rejestru (...)

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

Obowiązek dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki - opinia prawna

9.5.2005

Przedstawione w stanie faktycznym zapytanie związane jest ze stosowaniem sankcji na wypadek nie wypełnienia wymogów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących dostosowania wysokości (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

29.3.2005

K.s.h. wprowadza zatem domniemanie kompetencji zarządu do reprezentowania spółki przy zawieraniu umów w imieniu tej spółki, ustanawiając jednakże wyjątki od tej reguły. Jeden z wyjątków przewiduje (...)

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

Obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców - opinia prawna

1.3.2005

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oczywiście także zamieszczono definicję przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

7.2.2005

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z obowiązkiem spłaty zadłużenia, jakie powstało w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez dwójkę wspólników w formie spółki (...)

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

31.1.2005

Według brzmienia sprzed 1 stycznia 2003 r. podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych powinni byli przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty przez 5 lat, licząc od końca (...)

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

17.1.2005

Wyrok TK dotyczy jedynie problematyki związania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z członkostwem w spółdzielni. TK zakwestionował uregulowania dotyczące tej problematyki, choć podkreślił, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne