Porady prawne kandydat

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak (...)

Organ właściwy w sprawie określania warunków i trybu szkolenia kandydatów na egzaminatorów

Organ właściwy w sprawie określania warunków i trybu szkolenia kandydatów na egzaminatorów

Jaki organ jest właściwy w sprawie określania warunków i trybu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sprawdzających umiejętności przyszłych kierowców?

Wydawanie aktów administracyjnych przez uczelnie wyższe

Wydawanie aktów administracyjnych przez uczelnie wyższe

Czy uczelnie wyższe mogą wydawać akty administracyjne?

Informacja publiczna na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Informacja publiczna na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Co jest informacją publiczną na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Podanie, w którym dana osoba ubiega się o  uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą

Podanie, w którym dana osoba ubiega się o uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą

Jakie elementy powinno zawierać podanie, w którym dana osoba ubiega się o uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą?

Udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego

Udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego

Czy możliwe jest udzielenie członkowi korpusu służby cywilnej bezpłatnego urlopu na czas wykonywana przez niego mandatu radnego?

Uznanie dyplomu lekarza dentysty, uzyskanego na Ukrainie

Uznanie dyplomu lekarza dentysty, uzyskanego na Ukrainie

Czy dyplom lekarza dentysty uzyskany na terenie Ukrainy w latach 90-tych jest uznawany w Polsce?

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Jak wygląda tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

Wybór organów spółdzielni a tryb zwoływania posiedzeń tych organów

Wybór organów spółdzielni a tryb zwoływania posiedzeń tych organów

W jaki sposób dokonuje się wybrania organów spółdzielni oraz w jakim trybie dokonuje się zwołania posiedzeń tych organów?

Przedstawianie kandydatów na stanowisko Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Przedstawianie kandydatów na stanowisko Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Kto, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zobowiązany jest do przedstawienia kandydatów na stanowisko Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

Wymogi wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przez Radę Gminy

Wymogi wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przez Radę Gminy

Jakie wymogi dotyczą wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących przez Radę Gminy, czy w głosowaniu takim może brać udział członek Rady, jeśli jest jednocześnie kandydatem na przewodniczącego?

Wady uchwał Rady Gminy

Wady uchwał Rady Gminy

Jakimi wadami mogą być dotknięte uchwały Rady Gminy?

Protokół walnego zgromadzenia

Protokół walnego zgromadzenia

Czy członek spółdzielni mieszkaniowej może zapoznawać się z protokołem obrad walnego zgromadzenia, na którym wybiera się radę nadzorczą?

Wybór organów spółdzielni a tryb zwoływania posiedzeń tych organów

Wybór organów spółdzielni a tryb zwoływania posiedzeń tych organów

W jaki sposób dokonuje się wybrania organów spółdzielni oraz w jakim trybie dokonuje się zwołania posiedzeń tych organów?

Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Jako podstawę prawna (...)

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Jestem lekarzem pediatrą. Rodzice pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii gdzie pracuję, domagają się wystawiania przez lekarzy zwolnień/zaświadczeń celem przedłożenia w szkole (...)

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace (...)

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

Jestem pracodawcą zatrudniam pracownika. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz dla pracownika Czy w myśl kodeksu pracy (art. 22 § (...)

Choroba zakaźna a wynagrodzenie chorobowe

Choroba zakaźna a wynagrodzenie chorobowe

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie informujące, iż jest chory na chorobę zakaźną ok. 1 miesiąca. Czy pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenie z w/w tytułu czy 80% jak przy innych chorobach?

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Firma zgłosiła w styczniu wniosek do sądu o upadłość. Obecny stan zatrudnienia - pozostały dwie osoby: ja (wypowiedzenie kończy się w marcu) i prezes. W styczniu korzystałem ze zwolnień L4 (7 (...)

Zatrudnienie opiekunki a konkurs

Zatrudnienie opiekunki a konkurs

Tutejszy ośrodek pomocy społecznej planuje zatrudnić na 1/2 etatu na umowę o prace (na czas określony) opiekunkę świadczącą pracę środowiskową w terenie (opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi). (...)

Certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny

Chciałabym sprzedać mieszkanie (rynek wtórny) w styczniu 2009 r., a z nowym rokiem wchodzą przepisy o konieczności sporządzenia certyfikatu energetycznego. Czy faktycznie bez certyfikatu energetycznego (...)

Habilitacja - zaskarżenie decyzji

Habilitacja - zaskarżenie decyzji

Jestem członkiem Rady Wydziału, która podjęła uchwałę o negatywnym przebiegu kolokwium habilitacyjnego Kandydata. Kandydat odwołał się do Centralnej Komisji ds stopni i tytułu naukowego. Centralna (...)

Kurs na doradcę ADR

Kurs na doradcę ADR

Prowadzę firmę szkoleniową. W jaki sposób odbywają się egzaminy na ADR. Kto jest w komisji, czy jest to egzamin państwowy, jaki jest koszt egzaminu?

Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

Badania psychologiczne kierowców wózka widłowego

Czy istnieje przepis zobowiązujący kierowców wózków jezdniowych do poddania się badaniom psychologicznym? W programie kursu na kierowcę takiego wózka jest taki wymóg.

Firma angielska a remont

Firma angielska a remont

Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy?

Skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych

Skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych

Kandydat na tłumacza przysięgłego nie może być wcześniej karany za przestępstwo umyślne. Czy skazanie tłumacza przysięgłego za przestępstwo określone w art. 300 kk stanowi podstawę skreślenia (...)

Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza jest oświadczenie, czy osoba (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację?

Konkurs na ordynatora PZOZ

Konkurs na ordynatora PZOZ

W publicznym szpitalu ordynatorowi jednego z oddziałów kończy się kadencja na którą był powołany. Dyrektor nie ogłosił nowego konkursu. Czy z dniem upływu kadencji ordynatora dyrektor szpitala (...)

Niezachowanie tajności w głosowaniu

Niezachowanie tajności w głosowaniu

Podczas głosowania w konkursie na dyrektora szkoły który odbył się w urzędzie miejskim głosujący członkowie komisji na kartkach siedząc obok siebie byli w stanie zauważyć kto na jakiego kandydata (...)

Dane osobowe pracownika i kandydata do pracy

Dane osobowe pracownika i kandydata do pracy

Czy pracodawca ma prawo sprawdzać pracownika co do jego przeszłości w następującym zakresie: dane dotyczące poprzedniego zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 lat tj. daty zatrudnienia, pełna nazwa (...)

Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Po zdaniu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego przystępuje się do drugiego etapu - egzaminu ustnego. W jakim terminie należy przystąpić do egzaminu ustnego po zdaniu części pisemnej? Który (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?

Ciąża pracownika - zwolnienie lekarskie

Ciąża pracownika - zwolnienie lekarskie

Zatrudniliśmy 20.10.06 pracownicę, która dzisiaj przyniosła mi zwolnienie chorobowe i okazuje się że jest w 7 tygodniu ciąży - nie była zatrudniona przed podjęciem u nas pracy w ciągu ostatnich (...)

Niekaralność zastępcy wójta

Niekaralność zastępcy wójta

Osoba posiadająca prawomocny wyrok skazujący (w zawieszeniu) za nielegalne posiadanie broni została oficjalnie przedstawiona jako kandydat na przyszłego zastępcę wójta (wicewójt) w gminie. Czy (...)

Wybór na radnego osoby skazanej

Wybór na radnego osoby skazanej

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać (...)

Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

W przetargu nieograniczonym Zamawiający, w myśl art. 26 ust 3 PZP, wezwał oferenta do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Chodzi o przedstawienie (...)

Współuczestnictwo formalne

Współuczestnictwo formalne

Pewna osoba, która startowała w kampanii wyborczej jako kandydat na radnego obiecała grupie swoich znajomych zapłatę za wykonanie czynności związanych z wyborami. Chodziło m.in. o roznoszenie ulotek, (...)

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.04.2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów zawiera wykaz badań diagnostycznych wykonywanych kandydatowi, który nie wymienia (...)

Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomu

Jaka jest procedura nostryfikacji w Polsce dyplomu? Jakie kroki należy przedsięwziąć?

Badania psychologiczne kierowców

Badania psychologiczne kierowców

Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na (...)

Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? Czy jest to wymagane (...)

Unieważnienie uznania dziecka

Unieważnienie uznania dziecka

Ożeniłem się z kobietą, która miała nieślubne dziecko. Zna ojca tego dziecka jednak nie pobiera od niego alimentów, ani też on nie uznał swego ojcostwa. Ufając w szczere intencje żony, usynowiłem (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

Ochrona danych osobowych przy rekrutacji do pracy

Ochrona danych osobowych przy rekrutacji do pracy

W procesie rekrutacji kandydaci składają aplikacje (list motywacyjny ze zdjęciem, CV czasem ksero świadectwa szkolnego). Czy jeżeli kandydat nie zastrzeże tego w aplikacji, to po zakończeniu procesu (...)

Informacje od byłego pracodawcy

Informacje od byłego pracodawcy

W trakcie rekrutacji na określone stanowisko starannie przeglądam aplikacje złożone przez kandydatów zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną. Po przekazaniu danych jednego z kandydatów do dalszej (...)

Zgłaszanie kandydatów do Parlamentu UE

Zgłaszanie kandydatów do Parlamentu UE

Czy istnieją przepisy prawne regulujące procedurę naboru/typowania kandydatów do Parlamentu Unii Europejskiej przez partie polityczne? Zostałem zgłoszony przez członka jednej z politycznych partii (...)

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (ZZW) zatwierdzono sprawozdanie i bilans, 2-óch wiceprezesów uzyskało absolutorium, Prezes absolutorium nie uzyskał. Umowa spółki nie określa kadencji (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne