Porady prawne powiatowy urząd pracy

Powiadomienie Urzędu Pracy o zwolnieniach

Powiadomienie Urzędu Pracy o zwolnieniach

Czy Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek udzielenia informacji dotyczącej zawiadomienia przez pracodawcę o planowanych zwolnieniach grupowych? Jeżeli nie to w jaki sposób mogę dowiedzieć się czy (...)

Zawiadomienie Urzędu Pracy o wolnym miejscu pracy

Zawiadomienie Urzędu Pracy o wolnym miejscu pracy

Zatrudniam 17 pracowników na umowę o pracę. Jeden z pracowników nie podpisał z nami umowy na czas określony po okresie próbnym. Będę musiał poszukać innego pracownika w to miejsce. Czy jestem (...)

Znalezienie pracy przez bezrobotnego

Znalezienie pracy przez bezrobotnego

Osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie, zatem nie skorzystała z ofert pracy z urzędu pracy. Czy za znalezienie pracy przez bezrobotnego samemu przysługuje jakieś świadczenie pieniężne?

Zwolnienia grupowe - procedura

Zwolnienia grupowe - procedura

Powiatowy Urząd Pracy odmawia udzielenia informacji czy pracodawca dokonał obowiązku powiadomienia w terminie 45 dni urzędu o planowanych zwolnieniach grupowych. Pracodawca również odmawia udzielenia (...)

Odmowa dostępu do informacji publicznej

Odmowa dostępu do informacji publicznej

Do jakiego organu można zwrócić się ze skargą, w przypadku gdy Powiatowy Urząd Pracy odmawia dostępu do informacji publicznej? Jakie są podstawy prawne złożenia takiej skargi ?

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu (...)

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie (...)

Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej

Rodzina planuje zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych. Czy rodzina może legalnie zatrudnić panią do opieki nad dzieckiem i do pomocy w pracach domowych? W jaki sposób (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Mam zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą, ale obserwując sytuację na polskim rynku liczę się z możliwością niepowodzenia. Czy będę mogła swobodnie zawiesić działalność gospodarczą (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

Świadczenie z tytułu znalezienia pracy

Świadczenie z tytułu znalezienia pracy

Osoba bezrobotna już od roku nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta sama znalazła nowe zatrudnienie. Czy w związku z tym przysługuje jej świadczenie (dodatek) z tytułu znalezienia pracy (...)

Prawo do odprawy emerytalnej

Prawo do odprawy emerytalnej

Od czerwca 1999 r. jestem na zasiłku przedemerytalnym po przepracowaniu ponad 30 lat (w tym 20 lat w ostatnim zakładzie pracy). Czy będąc na zasiłku, a następnie po przejściu na emeryturę powinnam (...)

Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy

Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy

Z dniem 31 grudnia 2005 r. zostanie rozwiązana umowa o pracę z powodu upływu czasu, na który została zawarta, czy mam obowiązek powiadomienia o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy?

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał (...)

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Od października 2005 r. jestem na stażu z PUP, zatem, czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Jaki PIT mam złożyć?

Obowiązek informacyjny zlecenia pracy bezrobotnemu

Obowiązek informacyjny zlecenia pracy bezrobotnemu

Jestem osobą prywatną i buduję dom. Zlecam wykonywanie pewnych robót na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Ostatnio miałem kontrolę, po której inspektorzy zarzucili mi, iż nie zgłosiłem (...)

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Do tej pory pracowałam w kilku firmach na umowy zlecenie. Sumując je wyszłoby pewnie 1 rok. Obecnie chcę zarejestrować się w Urzędzie Pracy i uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Czy po przepracowaniu (...)

Pracownicze obowiązki związane z upadłością

Pracownicze obowiązki związane z upadłością

Jakie dokumenty spółka z o.o. powinna posiadać aby ogłosić upadłość firmy, co oznacza postepowanie układowe i czy firma powinna zgłosić do Urzędu Pracy upadłość i zwolnienie grupowe pracowników. (...)

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Zatrudnienie bezrobotnego

Zatrudnienie bezrobotnego

Będąc zarejestrowany jako bezrobotny, od końca zeszłego roku pracowałem społecznie na zasadach wolontariatu w pewnym stowarzyszeniu. W styczniu tego roku nie stawiłem się w Urzędzie Pracy, gdyż (...)

Przesłanki nabycia świadczenia przedemerytalnego

Przesłanki nabycia świadczenia przedemerytalnego

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Składki ZUS od kwot wypłaconych niepracownikom

Składki ZUS od kwot wypłaconych niepracownikom

Spółka z o. o. prowadzi agencję pracy. Spółka wysłała na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy do holenderskiej firmy kilka osób. Nie jest więc jeszcze pewne czy osoby te będą zatrudnione w (...)

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Pozostały mi 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie posiadam już żadnych możliwości na zatrudnienie bądź samozatrudnienie. Czy istnieją inne prawne możliwości uzupełnienia lub wpłaty (...)

Ulgi przy zatrudnieniu niepełnosprawnego

Ulgi przy zatrudnieniu niepełnosprawnego

Moja siostra ma orzeczoną zupełna niezdolność do pracy. Chcę ją zatrudnić u siebie na półetacie. Jestem emerytem, który zawiesił działalność gospodarczą i może ją odwiesić lub zakończyć (...)

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?

Mam 51 lat. Po 30 latach pracy rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Okres wypowiedzenia skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca za porozumieniem stron. (...)

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Mam przepracowane jako kobieta 36 lat składkowych. Do stycznia 2012 r. w ostatnich 18 latach prowadziłam działalność gospodarczą - sklep spożywczy. Sklep musiałam zlikwidować z przyczyn ekonomicznych. (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu

Jaka jest sytuacja pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony, przebywającego obecnie na urlopie wychowawczym w momencie upadłości lub likwidacji firmy? Czy przysługuje mu odprawa, (...)

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Jakie są zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu?

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Nie pracuję, nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, mam 46 lat, moi rodzice z którymi mieszkam są emerytami i są ubezpieczeni. Gdzie i jak mogę sprawdzić czy jestem ubezpieczony? Jeśli nie jestem (...)

Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim od 15.01.2009. W marcu będzie likwidowany zakład pracy, w którym pracuję od stycznia 1999 roku. Obecnie mam 23 lata pracy (17 lat okres składkowych i 6 lat okres (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu

Zmiana przeznaczenia lokalu

Czy właściciel lokalu użytkowego może ten lokal wynajmować z przeznaczeniem na lokal mieszkalny? Czy właściciel lokalu użytkowego może go przekształcić w lokal mieszkalny? Jak można to zrobić, (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem (...)

Strata prawa jazdy przez niepłacenie alimentów?

Strata prawa jazdy przez niepłacenie alimentów?

Płacę alimenty niesystematycznie niemniej w każdym miesiącu następuje jakaś wpłata, lecz zawsze mniejsza od zasądzonych sądownie. Mam na siebie ze wspólnikiem działalność gospodarczą (spółka (...)

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?

Czy z tytułu likwidacji mojego zakładu pracy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne? Obecnie mam 59 lat, przepracowane 41 lat. Posiadam również gospodarstwo rolne około 3,5 h.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne