Porady prawne pracownik samorządowy

Woźny jako pracownik samorządowy

Woźny jako pracownik samorządowy

Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Poza tym jestem zatrudniony na dwóch wyższych uczelniach. Czy takie dodatkowe zatrudnienie wymaga zgody mojego przełożonego?

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Jak przedstawia się kwestia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych?

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w urzędzie (...)

Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego

Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego

Na jakiej podstawie może być zatrudniony pracownik samorządowy?

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Jestem kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu (dyrektorem szkoły). Chciałbym dodatkowo zarejestrować działalność gospodarczą (handlową) na swoje nazwisko. Spotkałem się z dwoma interpretacjami (...)

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Pracownik zajmuje stanowisko tłumacza w starostwie powiatowym. Ponadto prowadzi on działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych oraz (...)

Zatrudnienie opiekunki a konkurs

Zatrudnienie opiekunki a konkurs

Tutejszy ośrodek pomocy społecznej planuje zatrudnić na 1/2 etatu na umowę o prace (na czas określony) opiekunkę świadczącą pracę środowiskową w terenie (opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi). (...)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przeniesienie pracownika samorządowego

Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt Gminy (...)

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

W jaki sposób z pracownikiem samorządowy może zostać nawiązany stosunek pracy?

Działalność doradcza

Działalność doradcza

Pracuję w Urzędzie Miejskim. Czy mogę prowadzić działalność na zasadzie doradzania przedsiębiorcom w zakresie aplikowania o pomoc UE. Jak to załatwić (formalności) i czy w ogóle jest to możliwe. (...)

Zastępstwo za dyrektora

Zastępstwo za dyrektora

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Czy to prawda, że kiedy korzystam z urlopu wypoczynkowego - muszę wyznaczyć za siebie zastępstwo? Czy to prawda, iż musi to być osoba po wyższych (...)

Nieobecność w pracy a wypłata trzynastki

Nieobecność w pracy a wypłata trzynastki

Czy pracownica-urzędnik samorządowy, która w 2008 r. przez 198 dni była na zwolnieniu chorobowym związanym z ciążą, a potem na urlopie macierzyńskim, ma uprawnienia do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia (...)

Dodatek funkcyjny w okresie wypowiedzenia umowy

Dodatek funkcyjny w okresie wypowiedzenia umowy

Pani X zatrudniona na stanowisku sekretarza urzędu pobierała dodatek funkcyjny z tytułu piastowania stanowiska kierowniczego. Odwołana z funkcji sekretarza przebywała na zwolnieniu chorobowym. Po (...)

Uprawnienia odchodzącego pracownika samorządowego

Uprawnienia odchodzącego pracownika samorządowego

Panowie X i Y były wójt i wice wójt na odchodne otrzymali trzymiesięczną odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok naliczone proporcjonalnie. (...)

Zatrudnienie pracownika w okresie odwołania

Zatrudnienie pracownika w okresie odwołania

Pracownik został powołany do pełnienia funkcji samorządowych przez Radę Gminy pracuje jako sekretarz. Następnie odwołany z funkcji przez Radę. Czy musi świadczyć pracę w okresie wypowiedzenia? (...)

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy

Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach (...)

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace (...)

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Sposób przeniesienia na inne stanowisko pracy

Pani X została przeniesiona z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy w Urzędzie Gminy. Pracownica wyraziła zgodę na przeniesienie, otrzymała nowy zakres czynności oraz angaż. Co z umową (...)

Dyrektor szkoły będący nauczycielem

Dyrektor szkoły będący nauczycielem

Czy dyrektor szkoły będący nauczycielem jest pracownikiem samorządowym i stosują się do niego przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed (...)

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska?

Pracownicy samorządowi

Pracownicy samorządowi

Jestem dyrektorem publicznej placówki oświatowej, będącej w strukturach powiatowych. W grudniu na stanowisku konserwatora zatrudniłem swojego brata. Czy to prawda, że jest to niezgodne z ustawą (...)

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 r. nabywa już prawo do nagrody (...)

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Umowa o powierzeniu mienia pracownikowi

Pan X został zatrudniony w firmie Y. Otrzymał do dyspozycji służbowy telefon oraz komputer typu laptop. Czy pracodawca samorządowy jest zobowiązany do spisania umowy z pracownikiem, dotyczącej warunków (...)

Zmiana na stanowisku pracy w urzędzie

Zmiana na stanowisku pracy w urzędzie

Pani X zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej wykonuje czynności związane z obsługą świadczeń rodzinnych w ośrodku pomocy społecznej. Nie wykonuje żadnych czynności związanych z (...)

Prawidłowy zapis w liście obecności

Prawidłowy zapis w liście obecności

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość (...)

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Kierownik GOPS a działalność gospodarcza

Czy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może prowadzić działalność gospodarczą?

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z tym osoba ta może wrócić na (...)

Procedura okresowej oceny pracowników samorządowych

Procedura okresowej oceny pracowników samorządowych

Jak wygląda procedura okresowej oceny pracowników samorządowych?

Ustawowe kryteria wymagane przy objęciu stanowiska pracownika samorządowego

Ustawowe kryteria wymagane przy objęciu stanowiska pracownika samorządowego

Jakie kryteria powinien spełniać kandydat na pracownika samorządowego?

Trzynastka nauczycielska a emerytura

Trzynastka nauczycielska a emerytura

Pracowałam w ZSZ jako nauczycielka. 30 grudnia 2007 r. przeszłam na emeryturę rozwiązując umowę o pracę. W celu kontynuacji nauczania w szkole, zostałam ponownie zatrudniona w ZSZ od 03 stycznia (...)

Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

Pan X jest zastępcą Wójta Gminy, żona Pana X jest pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej wykonującym zadania kierownika pod jego nieobecność. W zakresie czynności widnieje wpis "zastępstwo (...)

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest gminnym zakładem budżetowym. Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego (182 dni). Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego (...)

Odowiedzialność karna pracownika samorządowego

Odowiedzialność karna pracownika samorządowego

Czy pracownik samorządowy może podlegać odpowiedzialności karnej w przypadku niedopełnienia obowiązków służbowych?

Status pracownika samorządowego

Status pracownika samorządowego

W listopadzie 2005 r. powiat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora domu dziecka na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (art. 3-3e). Ma kadencja upływała 31 grudnia 2005 r. Byłem nauczycielem (...)

Dodatek funkcyjny dla pracowników samorządowych

Dodatek funkcyjny dla pracowników samorządowych

Jestem pracownikiem samorządowym, gdzie mogę znaleźć regulacje dotyczące przyznania dodatku funkcyjnego?

Odprawa z tytułu upływu kadencji

Odprawa z tytułu upływu kadencji

Dowiedziałem sie, ze (podobno) przysługuje mi wynagrodzenie z tytułu upływu kadencji kierownika jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego (równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia). (...)

Obowiązek urzędnika

Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się przezeń mało jaskrawych nadużyć, (...)

Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Zmarł pracownik samorządowy, jedynym spadkobierca jest córka. Na wniosek córki umorzona została niespłacona część pożyczki zaciągniętej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie (...)

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół (pracownik samorządowy) w roku 1997 złożył oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot.udowodnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz (...)

Dodatkowe zajęcie zarobkowe strażnika miejskiego

Dodatkowe zajęcie zarobkowe strażnika miejskiego

Czy strażnik miejski może zgodnie z prawem założyć spółkę z o.o. działającą jako agencja ochrony mienia w mieście, w którym pełni służbę? Czy działalność takiej spółki nie będzie (...)

Wypłata nagrody jubileuszowej

Wypłata nagrody jubileuszowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest zakładem budżetowym Gminy . Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego. Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego i rozwiązano (...)

"Trzynastka" dla pracowników samorządowych

Czy Wójtowi, Zastępccy, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy przysługuje tzw."13" za lata 2004 i 2005 po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego obowiązującego od 1.03.2006 r.? Niezależnie od powyższego (...)

Niekaralność zastępcy wójta

Niekaralność zastępcy wójta

Osoba posiadająca prawomocny wyrok skazujący (w zawieszeniu) za nielegalne posiadanie broni została oficjalnie przedstawiona jako kandydat na przyszłego zastępcę wójta (wicewójt) w gminie. Czy (...)

Licencja zarządcy nieruchomościami

Licencja zarządcy nieruchomościami

Czy pracownik samorządowy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami na stanowiskach kierowniczych od 1996 roku z ukończonym specjalistycznym kursem zarządców nieruchomościami, zobowiązany jest (...)

Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

Czy można wypowiedzieć warunki pracy kierownikowi zakładu budżetowego wpisując jako przyczynę niezrealizowanie planu budżetowego zakładu za rok 2010?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne