Porady prawne prezydent miasta

Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

Darowizna ruchomości gminnej

Darowizna ruchomości gminnej

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta (...)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez prezydenta miasta

Prowadzenie działalności gospodarczej przez prezydenta miasta

Czy prezydent miasta może prowadzić działalność gospodarczą?

Czynności z zakresu prawa pracy w urzędzie

Czynności z zakresu prawa pracy w urzędzie

Czy dopuszczalne jest, by w starostwie powiatowym czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec "pozostałych pracowników urzędu" (art. 4 pkt 4 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych) (...)

Dokument urzędowy

Dokument urzędowy

Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu rejonowego wraz z wnioskiem (...)

Zarządzanie drogami publicznymi

Zarządzanie drogami publicznymi

Jakie instytucje sprawują zarząd drogami publicznymi?

Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono 21 dni roboczych. Wniosek (...)

Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (całkowicie lub częściowo) (...)

Czynności wójta przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

Czynności wójta przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są czynności wójta, gdy uzna zmianę planu zagospodarowania przestrzennego za konieczną?

Reprezentacja gminy

Reprezentacja gminy

Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

Burmistrz - członek zarządu spółki prawa handlowego

Burmistrz - członek zarządu spółki prawa handlowego

Czy burmistrz może być członkiem zarządu spółki prawa handlowego?

Plan zagospodarowania przestrzennego - stwierdzenie niewazności

Plan zagospodarowania przestrzennego - stwierdzenie niewazności

Kto orzeka o stwierdzeniu nieważności planu zagospodarowania przestrzennego?

Zakres podmiotowy ustawy o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Zakres podmiotowy ustawy o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Jak wygląda zakres podmiotowy ustawy o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne?

Zadłużenie czynszowe

Zadłużenie czynszowe

Czy burmistrz lub prezydent miasta może umorzyć zadłużenie czynszowe? Jeśli tak, to co w tym wypadku trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełnić? Mieszkanie, w którym mieszkam jest mieszkaniem (...)

Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego

Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego

Na jakiej podstawie może być zatrudniony pracownik samorządowy?

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości w chwili obecnej uchyliło decyzje Prezydenta Miasta w podatku od nieruchomości za rok 2004, 2005, 2006, 2007. (...)

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania (...)

Wywiad środkowsikowy do dodatku

Wywiad środkowsikowy do dodatku

W gminie x nie ma upoważnionego pracownika, który przeprowadzałby wywiady środkowiskowe w celu przyznania dodatku mieszkaniowego. Na zlecenia gminy czynności takie sporadycznie przeprowadza MOPS. (...)

Wyjawienie majątku

Wyjawienie majątku

Sprawa dotyczy tytułów wykonawczych administracyjnych , wystawionych z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Komornika Gminy, w związku z zaległością w podatku od nieruchomości za lata 2000-2003 (...)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcie

Komornik gminy zawiadomieniem z dnia 12.10.2007 r. dokonał zajęcia mojej wierzytelności z tytułu najmu lokalu. Na mój wniosek w sprawie egzekucyjnej prowadzonej w przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta (...)

Decyzje w sprawie pomocy społecznej

Decyzje w sprawie pomocy społecznej

Proszę podać podstawę prawną uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Na jaki okres można zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli gmina planuje uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Scalanie i podział nieruchomości

Scalanie i podział nieruchomości

Do jakiego urzędu należy się zwrócić i jakie złożyć dokumenty występując o scalenie i inny podział dwóch działek budowlanych?

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

W jaki sposób z pracownikiem samorządowy może zostać nawiązany stosunek pracy?

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa się określenia miejsce pobytu, (...)

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych?

Kontrola zarządcza w samorządowej

Kontrola zarządcza w samorządowej

Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną kultury dotowaną z budżetu Urzędu Miejskiego, który jest w tym wypadku naszym Organizatorem. Cele statutowe realizujemy z dotacji podmiotowej oraz (...)

Podział nieruchomości w braku planu miejscowego

Podział nieruchomości w braku planu miejscowego

Czy na dzień dzisiejszy gmina może dokonać podziału nieruchomości stanowiących jej własność bez względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez zachowania terminów, o których (...)

Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych

Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych

Kto wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych?

Deklaracje dla podatku od nieruchomości

Deklaracje dla podatku od nieruchomości

W 2005 r. podatek od nieruchomości był wpłacany miesięcznie w pełnej wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji za 2005 r. Wpłat całości miesięcznych zobowiązań, dokonywał administrator (...)

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, które te nieruchomości (...)

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Umorzenie zaległości podatkowej a współwłasność

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej w udziałach po 1/2. Jak każdego roku, Prezydent Miasta wydał jedną decyzję w podatku od tej nieruchomości na rok 2004 i 2005, którą następnie doręczono (...)

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym jest własnością wspólną dwóch współwłaścicieli w równych udziałach po 1/2. Każdego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję w której ustala podatek (...)

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową?

Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). (...)

Stosunek pracy na podstawie powołania

Stosunek pracy na podstawie powołania

Rada Miasta na podstawie uchwały powołała pracownika urzędu na stanowisko Kierownika USC. Z w/w pracownikiem nawiązano stosunek pracy na podstawie powołania? Czy z w/w pracownikiem należy zawrzeć (...)

Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

Jakie są sposoby zakończenia postępowania rozgraniczeniowego?

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego na początku 2007 roku Prezydent Miasta wydał decyzje w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 rok. W wyniku mojego odwołania na otrzymane decyzje (...)

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiednich

Rozgraniczenie nieruchomości sąsiednich

Obecnie jestem w trakcie rozgraniczania i wytyczania granic działek pomiędzy mną a sąsiadem. Sąsiad nie godzi się na żadne ustępstwa jak też nie można sprawy załatwić w sposób ugodowy. Sprawa (...)

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień (...)

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Jakimi uprawnieniami dysponują funkcjonariusze straży miejskiej w zakresie ochrony środowiska?

Sprzedaż nieruchomości gminnej

Sprzedaż nieruchomości gminnej

Czy osoba sprawująca funkcję Burmistrza może nabywać w drodze rokowań nieruchomości zabudowane, stanowiące własność tejże gminy? Czy też osoby takie a także radni danej gminy nie są uprawnieni (...)

Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi miasta na umorzenie (zaniechanie, (...)

Zmiana zagospodarowania terenu w braku miejscowego planu

Zmiana zagospodarowania terenu w braku miejscowego planu

Jaka decyzja jest potrzebna do zmiany zagospodarowania terenu w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Często posługuję się pełnomocnictwami udzielanymi mi przez moich klientów. Do tej pory dla ważności pełnomocnictwa ogólnego konieczne było naklejenie na nim znaczka opłaty skarbowej za 15 zł. (...)

Opłata skarbowa - właściwość organu

Opłata skarbowa - właściwość organu

Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie właściwy do pobrania opłaty (...)

Rozłożenie na raty podatku od spadku

Rozłożenie na raty podatku od spadku

Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku (...)

Definicja organu podatkowego

Definicja organu podatkowego

Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej?

Umorzenie opłaty adiacenckiej

Umorzenie opłaty adiacenckiej

Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie udaje im się zbyć. Urząd (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne