Porady prawne rachunkowość

Zarejestrowanie spółki córki w innym kraju UE

Zarejestrowanie spółki córki w innym kraju UE

Czy mogę założyć spółkę córkę innym kraju UE? Spółka matka zarejestrowana byłaby w Polsce.

Główna księgowa jako prezes zarządu

Główna księgowa jako prezes zarządu

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje (...)

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. (...)

Wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe

Wymagania, które musi spełniać przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe

Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe?

Bilans sp. z o.o.

Bilans sp. z o.o.

Sp z o.o. obsługiwana jest przez biuro rachunkowe. Biuro rachunkowe przygotowuje bilans spółki. Dokumenty finansowe ( Bilans ) składany jest do banku w związku z faktem kredytowania spółki przez (...)

Zobowiązanie warunkowe a odpowiedzialność karna

Zobowiązanie warunkowe a odpowiedzialność karna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała wezwanie do zapłaty od osoby fizycznej na podstawie wątpliwego roszczenia (z punktu widzenia spółki) wynikającego z wcześniejszej współpracy (...)

Sprawozdania finansowe w spółce jawnej

Sprawozdania finansowe w spółce jawnej

Od kilku lat prowadzimy z żoną spółkę jawną rejestrowaną w KRS, która powstała z mocy przepisów ze spółki cywilnej. Spółka jest od 01.01.2008 na księdze handlowej, pomimo że nie przekroczyła (...)

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości

W 2008 roku zmieniła się w pewnych obszarach ustawa o rachunkowości. Niektóre ze zmian powinny znaleźć odzwierciedlenie już w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok? Które ze zmian w ustawie powinny (...)

Uzyskanie praktyki w księgowości

Uzyskanie praktyki w księgowości

Od 02.01.2006 roku jestem wspólnikiem spółki cywilnej zajmującej się świadczeniem usług księgowych. Jeden ze wspólników posiada certyfikat księgowy. W ramach działalności pod nadzorem ww. (...)

Księgowość w spółce jawnej

Księgowość w spółce jawnej

Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (zakładając, że jest taka możliwość). Spółka jawna nie musi stosować przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody za ostatni rok (...)

Odpowiedzialność za dokumenty księgowe

Odpowiedzialność za dokumenty księgowe

Od 1999 r., do stycznia 2007 r. kierownikiem Inspektorat był PINB, który potem został odwołany. Jestem p.o.PINB prawie dwa lata , cały czas księgowość prowadzi ta sama osoba . Nie było oficjalnego (...)

Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Jednoosobowa spółka z o.o. planuje zawieszenie działalności gospodarczej w 2009 r. Czy w okresie zawieszenia spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie? finansowe?

Wprowadzenie MSR od początku roku

Wprowadzenie MSR od początku roku

Udziały w spółce z o.o. zostały w całości sprzedane spółce akcyjnej notowanej na giełdzie. Sprzedaż nastąpiła w połowie roku obrachunkowego. W pierwszej połowie roku obrachunkowego księgowość (...)

Rezygnacja z pełnej księgowości

Rezygnacja z pełnej księgowości

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o (...)

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. (...)

Podział dochodu spółki cywilnej

Podział dochodu spółki cywilnej

W trakcie roku ze spółki wystąpił za zgodą pozostałych - jeden ze wspólników. Zmienił się zatem procent udziału poszczególnych wspólników w dochodzie spółki. Jak podzielić dochód na wspólników (...)

Przystąpienie nowych wspólników a bilans

Przystąpienie nowych wspólników a bilans

Do spółki jawnej (dotychczas 2 współwłaścicieli z udziałami po 50%) przystępuje 2 nowych wspólników. Spółka prowadzi księgi handlowe. Czy konieczne jest sporządzenie bilansu i wyceny firmy (...)

Certyfikat MF do prowadzenia ksiąg bez egzaminu

Certyfikat MF do prowadzenia ksiąg bez egzaminu

Podobno do końca 2009 roku można składać w Ministerstwie Finansów wniosek o wydanie certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg bez egzaminu. Obecnie posiadam wykształcenie wyższe (licencjat - (...)

Obowiązek publikacji sprawozdania finansowego

Obowiązek publikacji sprawozdania finansowego

Zauważyłem w pewnym programie - narzędziu online, że niektóre spółki podają bilans, inne nie. Niektóre podają za kilka lat wstecz, inne tylko najnowszy. Od czego to zależy?

Oddział a przedstawicielstwo banku

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku?

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Czy sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej powinno być badane przez biegłego rewidenta?

Obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości

Obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości

Prowadziłem działalność jako firma jednoosobowa na własne nazwisko, w zakresie robót remontowo-budowlanych. W 2006 roku przekroczyłem przychód 800 000 euro i w związku tym wszedłem w pełną (...)

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Do 31.05.2007 wspólnikami spółki z o.o. były trzy osoby. Tego dnia jeden ze wspólników kupił udziały od innego wspólnika, tak że pozostało dwóch wspólników. Kto może podpisać sprawozdanie (...)

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Obywatel Niemiec zamierza rozpocząć prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej - jako osoba fizyczna (przedsiębiorca). W tym celu wynajął w Polsce lokal mieszkalny w którym mieszka w trakcie (...)

Paragon jako dowód księgowy

Paragon jako dowód księgowy

W związku z wprowadzeniem kas fiskalnych taksówkarze wystawiają paragony jako dowód wykonania usługi. Pytanie dotyczy dzialalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość. (...)

Przeszacowanie wierzytelności

Przeszacowanie wierzytelności

Spółka z o.o zakupiła od syndyka masy upadłości przedsiębiorstwo, w majątku zakupionym znalazły się wierzytelności z wyrokami i klauzulami wykonalności. Spółka nasza zapłaciła według wyceny (...)

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową. W 2006 roku mój obrót prawie przekroczył limit zobowiązujący podatników do założenia księgi rachunkowej. Mam zamiar prowadzić działalność (...)

Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. - co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r. (...)

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

Od kilku lat badaniem sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej zajmuje się ten sam biegły rewident. Daje się odczuć pewną zażyłość Zarządu z prowadzącym badanie. Rodzi to pytanie (...)

Odpowiedzialność za brak sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność za brak sprawozdania finansowego

Za 2004 rok spółka złożyła terminowo do Urzędu Skarbowego deklarację roczną CIT-8. Jednak do dnia dzisiejszego nie złożyła sprawozdania finansowego. Jakie i komu z tego powodu grożą konsekwencje?

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność (...)

Usługowe prowadzenie ksiegowości

Usługowe prowadzenie ksiegowości

Wspólnota mieszkaniowa zatrudnia księgowego na umowę zlecenie, czy przepisy prawa wymagają posiadania uprawnień takiej osoby do wykonywania takiej usługi - licencja ministerstwa finansów? Jakie (...)

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ubiegły rok z adnotacją, że brakuje sprawozdania zarządu z działalności (...)

Koszty przeceny towarów

Koszty przeceny towarów

Prezes spółki z o.o. w której prowadzę księgowość podjął decyzję dokonania 50% przeceny w sklepach na towary i wyroby gotowe (meble) zalegające na stanie od kilku lat. Wartość przeceny była (...)

Sprawozdanie finansowe za więcej niż rok

Sprawozdanie finansowe za więcej niż rok

Czy jednostka organizacyjna, która powstała w połowie roku obrotowego, musi sporządzać za ten rok, w którym powstała sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, czy (...)

Przechowywanie ksiag bankowych

Przechowywanie ksiag bankowych

Jak długo bank ma obowiązek archiwizować dane prowadzonych rachunków?

Odpowiedzialność głównego księgowego

Odpowiedzialność głównego księgowego

Jestem główną księgową w sp. z o.o. zatrudnioną na umowę o pracę (nie jestem członkiem zarządu, nie powierzono mi na piśmie zakresu obowiązków). Jaką ponoszę odpowiedzialność, gdy Prezes (...)

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Rozpocząłem działalność indywidualną, posiadam oprogramowanie do prowadzenia firmy w zakresie, który zaspokaja moje potrzeby - m. in. z funkcją KPR - Książka Przychodów i Rozchodów. Chciałbym (...)

Zdolność do bycia upadłym

Zdolność do bycia upadłym

Czy aby na pewno teoretycznie wobec każdego przedsiębiorcy - osoby fizycznej można orzec upadłość? Wiadomo, że Sąd może oddalić wniosek o upadłość, jeśli np. suma niewykonanych zobowiązań (...)

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Czym jest ta wartość, np. w odniesieniu do salonu fryzjerskiego czy też sklepu z obuwiem, jak się ją liczy i co w skład niej wchodzi? Pytam w kontekście ewentualnego zgłoszenia upadłości dłużnika, (...)

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. może zlecić na podstawie umowy zlecenia prowadzenie księgowości tejże spółki osobie fizycznej, nie posiadającej uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, (...)

Prowadzenie ksiąg na umowie zlecenia

Prowadzenie ksiąg na umowie zlecenia

Czy osoba posiadająca certyfikat Ministerstwa Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać powyższe czynności w ramach umowy zlecenia podpisanej z firmą (...)

Obowiązkowe OC księgowej

Obowiązkowe OC księgowej

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC?

Prowadzenie biura rachunkowego

Prowadzenie biura rachunkowego

Proszę o informację, czy do prowadzenia biura rachunkowego, które prowadzi tylko książki przychodów i rozchodów oraz ryczałty swoich klientów jest wymagana zgoda i specjalne uprawnienia? Jakie (...)

Wymagania dla doradców finansowych

Wymagania dla doradców finansowych

Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe?

Pojęcie spółek nowo zawiązanych w rachunkowości

Pojęcie spółek nowo zawiązanych w rachunkowości

Czy ujęte w art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości pojecie "spółek nowo zawiązanych" odnosi się tylko do spółek nowo powstałych wg zasad, o których mowa w rozdziale 4a, czy ogólnie do wszystkich (...)

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3?

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie (...)

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Czy w myśl nowelizacji art. 26 kodeksu spółek handlowych, który obowiązuje od 15. 01. 2004 r. obroty, które osiągnęła spółka cywilna, obligujące ją do przekształcenia się w spółkę jawną (...)

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych osoba fizyczna nie mająca uprawnień do usługowego prowadzenia (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne