Porady prawne upadły

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

W 2014 roku wyrokiem sądu, zakazano mi prowadzenia działalności gospodarczej przez 4 lata. Chciałbym ten okres skrócić. Czy możecie mi Państwo pomóc w tej sprawie?

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Czy syndyk masy upadłości ma obowiązek zawiadomić wszystkich wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

Co należy podać w zgłoszeniu wierzytelności?

Pojęcie masy upadłości

Pojęcie masy upadłości

W jaki sposób ustawa prawo upadłościowe i naprawcze definiuje pojęcie masy upadłości?

Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

Jakich wierzytelności nie obejmie ogłoszona upadłość układowa, na mocy przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Czy w postępowaniu upadłościowym można potrącić należność przysługującą od wierzyciela?

wierzytelność spoza masy upadłości

wierzytelność spoza masy upadłości

Czy można, w postępowaniu upadłościowym, potrącić wierzytelność, która nie należy do masy upadłości?

Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

W dniu 10 lutego 2009 roku dłużnik zapłacił nam za fakturę. Kilka dni później otrzymała postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku - postanowienie z dnia 09-02-2009 (...)

Sytuacja wierzyciela zgłaszającego upadłość

Sytuacja wierzyciela zgłaszającego upadłość

Firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec mnie od kilku miesięcy i szanse na odzyskanie pieniędzy maleją wraz z upływem czasu, ponieważ szef firmy przygotowuje się do założenia nowej podobnej (...)

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

Upadłość osoby fizycznej

Upadłość osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W związku z tym powstały liczne zobowiązania (publiczno-prawne) oraz z tytułu dostaw towarów i usług, do dnia dzisiejszego nieuregulowane. (...)

Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została (...)

Terminy wykonania układu

Terminy wykonania układu

Układ zawarty z upadłym obejmował redukcję zobowiązań i rozłożenie ich na raty. Pierwsza rata miała zostać spłacona w ciągu roku od uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Postanowienie (...)

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu (...)

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

Zaliczenie płatności a upadłość dłużnika

Zaliczenie płatności a upadłość dłużnika

Skierowałam sprawę na drogę postępowania sądowego przeciwko mojemu dłużnikowi. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który jest już prawomocny. W międzyczasie firma zgłosiła (...)

Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

Otrzymałam postanowienie sądu stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego mojego dłużnika. Z tego postanowienia wynika również, że upadły złożył do sądu wniosek o umorzenie jego (...)

Sporządzenie spisu inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza

Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe. Czy spis sporządzany przez syndyka do prowadzenia upadłości według Prawa upadłościowego i naprawczego musi być zrobiony w oparciu o Ustawę o rachunkowości, (...)

Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dla firmy-dłużnika. Nakaz wysłano do komornika. W trakcie okazało się, że dłużnik jest w stanie likwidacji. Chodzi o likwidację zgodnie z prawem (...)

Skutki upadłości przedsiębiorcy

Skutki upadłości przedsiębiorcy

Moim dłużnikiem jest były przedsiębiorca (osoba fizyczna). Przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie sądowe. Dłużnik twierdzi, że nie ma obecnie majątku i nie kwestionuje długu. Obecnie (...)

Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

W sierpniu 2005 roku Sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). W maju 2006 roku upadły umiera. Postępowanie upadłościowe do dnia dzisiejszego (...)

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

Ingerencja w skład zarządu upadłego

Ingerencja w skład zarządu upadłego

Sąd ogłosił w stosunku do spółki akcyjnej upadłość z możliwością zawarcia układu. Wyznaczono nadzorcę sądowego i komisarza sądowego. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości z mozliwością (...)

Proces z upadającym przedsiębiorcą

Proces z upadającym przedsiębiorcą

Jestem w trakcie sporu sądowego o zapłatę przeciwko przedsiębiorcy, wobec którego sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Spór ma charakter cywilny (nie gospodarczy). Co się (...)

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Chodzi o wynagrodzenie dla byłego prezesa Spółki z o.o. w postanowieniu sądu rejonowego (...)

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Kto wypłaca to wynagrodzenie, czy wynagrodzenie jest wypłacane do końca upadłości, (...)

Wycena przedsiębiorstwa upadłego

Wycena przedsiębiorstwa upadłego

Po ogłoszeniu upadłości poprzez likwidację majątku upadłego syndyk ogłosił przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości z określoną kwotą wywoławczą w wysokości złożonej (...)

Wyciąg z listy wierzytelności

Wyciąg z listy wierzytelności

Do zakładu mojego dłużnika wszedł syndyk masy upadłościowej. Moja wierzytelność została uznana przez sędziego komisarza i przez syndyka, a dowodem jest fakt ogłoszenia listy wierzycieli w Monitorze (...)

Ustalenie propozycji układowych upadłego

Ustalenie propozycji układowych upadłego

Sąd wszczął wobec mojego dłużnika postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Niedługo ma zostać zatwierdzona lista wierzytelności i przedstawiona propozycja układu. Kto opracowuje (...)

Niepełne zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym

Niepełne zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym

Po rozmowie z syndykiem uzyskałem bowiem informację, że dłużna spółka po sprzedaży zakładu, który zlicytuje syndyk, nie pokryje wszystkich długów. Czy w wypadku, gdy otrzymam nikłą część (...)

Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki

Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki

Spółka z o.o. przed ogłoszeniem upadłości przeniosła w drodze przelewu wierzytelności na rzecz innej firmy wierzytelność należną od dłużnika. Czy Spółka mogła tak postąpić? Jakie przepisy (...)

Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

W spółce akcyjnej Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość z likwidacją. Spółka ma wierzyciela hipotecznego (bank zabezpieczony na hipotece nieruchomości należącej do spółki). Czy po ogłoszeniu (...)

Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

08.08.2006 roku Zarząd spółki akcyjnej po zebraniu ofert i ich rozpatrzeniu na sprzedaż nieruchomości należącej do spółki, wybrał najlepszą i podpisał umowę przedwstępną, pobierając zadatek. (...)

Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

Spółka akcyjna ma zobowiązanie wobec US (VAT). Spółka złożyła do Sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu wraz z propozycją układową (redukcja zadłużenia). Czy zobowiązanie (...)

Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

Spółka akcyjna wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W ramach układu proponowanego wierzycielom dokonano podziału na grupy wierzycieli: 1. wierzyciele (...)

Dochodzenie należności po ogłoszeniu upadłości

Dochodzenie należności po ogłoszeniu upadłości

Sąd karny uniewinnił dłużnika w sprawie potwierdzenia odbioru towaru na znaczną kwotę. Gdzie mogę w takiej sytuacji dochodzić zwrotu należności za towar, gdy w zakładzie dłużnika jest syndyk? (...)

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego

Czy upadły składający wniosek o upadłość musi dysponować środkami na pokrycie wynagrodzenie przyszłej pracy syndyka masy upadłości? Dysponuję jedynie takimi składnikami majątku jak ruchomości (...)

Tryb i forma zgłoszenia wierzytelności

Tryb i forma zgłoszenia wierzytelności

Jaki jest tryb oraz forma zgłaszania wierzytelności do Sądu prowadzącego upadłość firmy?

Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej

Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej

Kiedyś pewna spółka z o. o. powierzyła mi dochodzenie wierzytelności od pewnego przedsiębiorcy, poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności. W ramach swych działań windykacyjnych uzyskałem (...)

Środki i majątek wyłączone spod egzekucji

Środki i majątek wyłączone spod egzekucji

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Spółka osiąga niewielkie stałe dochody z tytułu umowy dzierżawy swoich (...)

Skarga na czynności nadzorcy sądowego

Skarga na czynności nadzorcy sądowego

Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (a przynajmniej zarząd nie (...)

Zarząd majątkiem przez syndyka

Zarząd majątkiem przez syndyka

W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) (...)

Postępowanie układowe spółki z o.o.

Postępowanie układowe spółki z o.o.

Czy w trakcie postępowania układowego dłużnika - spółki z o.o., dłużnik ten (jego zarząd) może odrębnie zaspokoić jednego z wierzycieli (jeszcze sprzed ogłoszenia układu), spłacając mu (...)

Upadłość spółki, a zakaz opuszczania Polski

Upadłość spółki, a zakaz opuszczania Polski

Czy w czasie trwania postępowania upadłościowego spółki z o.o. członkowie zarządu mogą podejmować pracę za granicą? Czy sąd zakazuje członkom zarządu spółki wyjazd za granicę?

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta (...)

VAT czy PCC - sprzedaż prawa do lokalu użytkowego

VAT czy PCC - sprzedaż prawa do lokalu użytkowego

Zamierzam zakupić od syndyka spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Upadla firma nabyła to prawo 3 lata temu od osoby fizycznej (transakcja opodatkowana była podatkiem PCC). Czy (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne