Przepisów artykuły i zmiany w prawie

Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

23.4.2022

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp (...)

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

12.4.2022

Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy, skierowane (...)

Brexit - obowiązywanie przepisów o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

Brexit - obowiązywanie przepisów o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

5.4.2022

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania zakończyły negocjacje, osiągając porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się: umowa (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

11.10.2021

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

27.7.2021

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego (...)

Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji rezydentów zgłaszających towary

Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji rezydentów zgłaszających towary

30.6.2021

Państwowa Służba Celna Ukrainy (PSCU) poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 roku przepisów o obowiązkowej rejestracji w PSCU nierezydentów, którzy zgłaszają towary (...)

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

9.6.2021

Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca z 1982 r., jest archaiczna. Nie obejmuje wielu czynów karalnych. Rząd chce zmienić przepisy, aby skutecznie izolować sprawców (...)

Zmiany przepisów o poborze podatku u źródła

Zmiany przepisów o poborze podatku u źródła

7.1.2021

1 stycznia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odraczające, wzorem lat ubiegłych, obowiązywanie tzw. procedury WHT refund do (...)

Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

7.9.2020

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje dotyczące (...)

Jak złożyć skargę na naruszenie przepisów RODO?

Jak złożyć skargę na naruszenie przepisów RODO?

11.8.2020

W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, (...)

Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych

Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych

25.7.2020

29 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy dotyczącego wyłączenia stosowania w elektronicznym (...)

Wejście w życie przepisów o elektrowniach wiatrowych z mocą wsteczną niekonstytucyjne

Wejście w życie przepisów o elektrowniach wiatrowych z mocą wsteczną niekonstytucyjne

23.7.2020

22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosków rad gmin dotyczących regulacji wprowadzającej z mocą wsteczną przepisy nadające nowe brzmienie definicjom legalnym (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

8.3.2019

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

25.10.2018

Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego - postanowił wiceprezes (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

23.10.2018

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie traktowania w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług opłat uiszczanych (...)

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

10.5.2018

Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, (...)

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

22.3.2018

Zgodnie z RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, należy bezwzględnie zgłosić w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało (...)

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

14.12.2017

Wykładnia funkcjonalna przepisów podatkowych, w tym celowościowa, nie może – w świetle wymogów wynikających z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – służyć zwiększeniu (...)

Projekt zmian w radiofonii i telewizji

Projekt zmian w radiofonii i telewizji

21.11.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy z o radiofonii o telewizji ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do zasad wspólnego rynku. Przewiduje m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej, stworzenie (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

18.8.2017

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji (...)

Prokura – nowelizacja przepisów wprowadzona w życie 1 stycznia 2017r.

Prokura – nowelizacja przepisów wprowadzona w życie 1 stycznia 2017r.

16.3.2017

Prokura to jedna z instytucji prawnych, mocno zakorzenionych w polskim ustawodawstwie.

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

20.5.2016

Większość przedsiębiorców każdego dnia podejmuje decyzję, w jaki sposób ukształtować stosunki zobowiązaniowe ze swoimi kontrahentami. Początkowo strony są skłonne iść na wiele (...)

Zakład podatkowy a odpowiednie stosowanie przepisów CFC

Zakład podatkowy a odpowiednie stosowanie przepisów CFC

9.12.2015

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 (...)

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

9.9.2015

Od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji (...)

Gminy przechodzą na elektronikę. Dziś ostatni dzień

Gminy przechodzą na elektronikę. Dziś ostatni dzień

31.8.2015

Po 31 sierpnia rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie - w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego

Gminy przechodzą na elektroniczny system rejestracji stanu cywilnego

Gminy przechodzą na elektroniczny system rejestracji stanu cywilnego

21.8.2015

1 września kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego w starym systemie papierowym.

Znikną szpecące reklamy. Wchodzi w życie nowe prawo

Znikną szpecące reklamy. Wchodzi w życie nowe prawo

18.8.2015

Ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego.

Efektywny dostęp do pożyczek dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w wyniku powodzi

Efektywny dostęp do pożyczek dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w wyniku powodzi

7.8.2015

Przyjęte zmiany dotyczą m.in. zasad spłaty i zwrotu kwoty pożyczki oraz rozliczania niewykorzystanych środków. Zgodnie z nowelizacją oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorców będą (...)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje UOKiK większe prawa

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje UOKiK większe prawa

7.8.2015

Przepisy odpowiadają na problemy konsumentów na różnych rynkach

UTK kontroluje bezpieczeństwo w Inter Cargo

UTK kontroluje bezpieczeństwo w Inter Cargo

4.8.2015

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

UOKiK wprowadza nowe zasady dla firm. Zobacz, jakie

UOKiK wprowadza nowe zasady dla firm. Zobacz, jakie

4.8.2015

Od 1 września Urząd będzie przedstawiał przedsiębiorcom uzasadnienie zarzutów i powoła wewnętrzny komitet ewaluacyjny.

Profesjonalny obrońca w sprawach o wykroczenia już na etapie przedsądowym

Profesjonalny obrońca w sprawach o wykroczenia już na etapie przedsądowym

3.8.2015

Zmiany zostały wprowadzone w celu dostosowania procedury wykroczeniowej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r.

Rząd przyjął ustawę Prawo działalności gospodarczej

Rząd przyjął ustawę Prawo działalności gospodarczej

29.7.2015

Nowe prawo uwzględnia obecne realia życia gospodarczego, całościowo określa zasady wykonywania działalności gospodarczej, szczególne znaczenie nadając wolności, równemu traktowaniu i niedyskryminacji.

Cudowne ozdrowienie w mundurówce. O 30 proc. mniej zwolnień lekarskich

Cudowne ozdrowienie w mundurówce. O 30 proc. mniej zwolnień lekarskich

27.7.2015

Po roku obowiązywania ustawy o L-4 o niemal 30 proc. spadła liczba funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Jest projekt zmian w zasiłkach dla biznesmam

Jest projekt zmian w zasiłkach dla biznesmam

24.7.2015

Do Sejmu właśnie trafił wniosek o wydłużenie vacatio legis ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje (...)

Prezydent podpisał ważną ustawę. To nas stawia w czołówce krajów NATO

Prezydent podpisał ważną ustawę. To nas stawia w czołówce krajów NATO

24.7.2015

Ustawa zwiększa od 2016 roku budżet obronny do poziomu co najmniej 2 proc. PKB.

Podwyżki w mudurówce. Tym razem dostaną strażacy

Podwyżki w mudurówce. Tym razem dostaną strażacy

21.7.2015

Zmiany mają zachęcać wykwalifikowanych funkcjonariuszy z doświadczeniem do pozostania w formacji.

NIK krytykuje polskie urzędy. Zarzuca im dyskryminację

NIK krytykuje polskie urzędy. Zarzuca im dyskryminację

21.7.2015

Jak ustalili kontrolerzy NIK, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, była nieznajomość występujących u osób głuchoniemych ograniczeń w komunikowaniu się z otoczeniem.

Kary za kolejowy kartel

Kary za kolejowy kartel

16.7.2015

Nieuprawnione dzielenie się klientami, wymiana poufnych informacji, ustalanie cen poza grą rynkową – to główne zarzuty, jakie spowodowały nałożenie przez Komisję Europejską prawie 50 mln (...)

NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o realizacji zamówień publicznych

16.7.2015

NIK oceniła działania 13 jednostek sektora finansów publicznych(urzędów i spółek), w związku z udzielaniem zamówień publicznych na usługi zewnętrzne.

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

Szykują się zmiany w rozliczaniu akcyzy

15.7.2015

Przyjęta poprawka przygotowana przez resort finansów przewiduje dwa rodzaje preferencji podatkowych.

UOKiK przedłuża postępowania w sprawie koncentracji - Cargill Polska i Dossche

UOKiK przedłuża postępowania w sprawie koncentracji - Cargill Polska i Dossche

15.7.2015

Urząd wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cargill Polska kontroli nad spółką Dossche.

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

14.7.2015

Nowelizacja nakłada obowiązek zgłaszania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu z kraju leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

Wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej

13.7.2015

Sejm uchwalił ustawę 15 maja 2015 r., a 11 czerwca 2015 r. podpisał ją prezydent. Ustawa weszła w życie 10 lipca 2015 r.

Komisja Europejska na straży prawa

Komisja Europejska na straży prawa

10.7.2015

Środowisko, transport, a także rynek wewnętrzny i usługi to obszary polityki, w których w 2014 r. najczęściej dochodziło do wszczęcia formalnych postępowań w sprawie uchybienia.

Komisja Europejska pyta jakiej chcesz telewizji

Komisja Europejska pyta jakiej chcesz telewizji

8.7.2015

Jak w epoce cyfrowej możemy ulepszyć przepisy UE dotyczące telewizji i audiowizualnych usług medialnych na żądanie? W jaki sposób wspierać europejską twórczość, pobudzać różnorodność kulturową, (...)

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

7.7.2015

Wprowadzona nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, objęła również w swym zakresie istotne zmiany w zakresie właściwości proceduralnej Żandarmerii Wojskowej.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Oto skutki

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Oto skutki

6.7.2015

W czerwcu 2015 r. na polskich drogach zginęło 199 osób, czyli o 76 mniej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Materiały wybuchowe i broń w zasięgu ręki?

Materiały wybuchowe i broń w zasięgu ręki?

3.7.2015

NIK krytycznie bezpieczeństwie w Polsce.

Druzgocący raport NIK. Polska nie jest państwem bezpiecznym

Druzgocący raport NIK. Polska nie jest państwem bezpiecznym

2.7.2015

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego Polski. Wnioski są katastrofalne.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne