Przepisy wspólnotowe artykuły i zmiany w prawie

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

30.9.2011

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że ustawodawca wprowadził szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz szczególne momenty określające termin na odliczenie podatku naliczonego. (...)

Polska najwolniejsza w zmianie prawa

Polska najwolniejsza w zmianie prawa

19.5.2010

Nasz kraj najwolniej w całej UE wprowadza w życie wspólnotowe przepisy. Gazeta Prawna informuje, że zalegamy z wdrożeniem ponad 20 dyrektyw Unii Europejskiej.

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

17.5.2010

W grudniu 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Magoora dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów i paliwa do tych samochodów. (...)

Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

15.4.2009

W projekcie nowelizacji ustawy zmodyfikowano m.in. przepisy dotyczące identyfikowania koniowatych. Właściciel będzie musiał udzielić osobie dokonującej identyfikacji, czyli umieszczającej specjalny (...)

Jak Wspólnota Europejska może dyscyplinować państwa członkowskie?

Jak Wspólnota Europejska może dyscyplinować państwa członkowskie?

10.3.2009

Art. 226-228 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (nowa nazwa EWG, dalej: TWE) dotyczą dyscyplinowania państw członkowskich za niewywiązywanie się z obowiązków wspólnotowych. (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

9.3.2009

Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może (...)

Propozycje dotyczące żeglugi śródlądowej

Propozycje dotyczące żeglugi śródlądowej

26.2.2009

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym. Ma on służyć wykonaniu zobowiązań wynikających z dyrektywy unijnej ustanawiającej (...)

Zmiany przepisów w sektorze owoców i warzyw

Zmiany przepisów w sektorze owoców i warzyw

6.1.2009

Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 12 listopada 2008 roku przyjęto rozporządzenie Komisji (WE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 z (...)

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

6.1.2009

Od dnia 1 stycznia 2009 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy wspólnotowe, które będą podstawą funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Jakie nowe przepisy dotyczą rolnictwa (...)

Zmiany dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty

Zmiany dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty

23.4.2008

23 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dotyczy ona dostosowania przepisów w tej materii do postanowień dyrektywy UE (...)

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

Jak Traktat z Lizbony ma zreformować Unię?

14.3.2008

Traktat jest wynikiem trudnych kompromisów, umniejszających jego siłę w porównaniu z pierwotnym projektem unijnej konstytucji. Jego przyjęcie w grudniu ubiegłego roku uznaliśmy za akt o zasadniczym (...)

Czy na alkoholach będą napisy informujące o ich szkodliwości?

Czy na alkoholach będą napisy informujące o ich szkodliwości?

10.3.2008

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wedle zaproponowanych przez posłów przepisów podmiot wprowadzający do obrotu (...)

Propozycje zmian w pomocy publicznej

Propozycje zmian w pomocy publicznej

26.2.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje dostosowanie polskich przepisów do obowiązujących (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

28.9.2006

9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z zapytaniem, (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne