Rozporządzenie wojewody artykuły i zmiany w prawie

Zmiany ustawy o transporcie drogowym

Zmiany ustawy o transporcie drogowym

28.10.2021

Nowelizacja ma służyć transpozycji do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej (...)

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

17.8.2021

22 lipca 2021 r.  Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej M. A. i M. A. dotyczącej łączenia skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

2.7.2020

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

31.3.2020

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, (...)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmieniony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmieniony

27.11.2019

Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

7.11.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zakłada, że proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

22.8.2018

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” Emp@tia. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

18.7.2018

Poniżej przedstawiono istotne informacje dla rolników, np. producentów świń i poszkodowanych przez suszę, a także zadłużonych.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

27.5.2018

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia doń wykonawcze.

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

26.5.2018

Jeżeli posiadasz wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości - wiążą się z tym określone obowiązki. W 1997 roku wprowadzono w Polsce zakaz stosowania wyrobów zawierających (...)

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

10.5.2018

Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, (...)

Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych - jak skorzystać?

Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych - jak skorzystać?

13.1.2018

Jeżeli chcesz skorzystać z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, dowiedz się, jak są one organizowane oraz jakie są możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

27.12.2017

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

19.11.2017

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

11.11.2017

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta oraz zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom. (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

20.10.2017

Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji (...)

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

19.10.2017

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję (...)

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

21.6.2017

Z dniem 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i spełniający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach, zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

19.6.2017

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła kilka rozwiązań, które pozwolą szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji, a w tym np. następujące: strona (...)

Lotnisko hałasuje, odszkodowań nie będzie

Lotnisko hałasuje, odszkodowań nie będzie

26.8.2010

Wszystko przez niedbalstwo legislacyjne i brak odpowiednich przepisów przejściowych - czytamy na łamach Gazety Prawnej.

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje medyczne

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje medyczne

23.9.2008

Od 22 września 2008 r. obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wedle zmianionych przepisów w celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego (...)

Nowe miasta

Nowe miasta

27.8.2008

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Działy I - II (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Ustawa ta reguluje nie tylko zasady gospodarowania nieruchomościami (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

7.7.2008

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie. Czego dotyczy projekt ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczej? Jakim celom ma służyć nowa ustawa? Jak wygląda dotychczasowy (...)

Propozycje zmian regulacji specjalnych stref ekonomicznych

Propozycje zmian regulacji specjalnych stref ekonomicznych

4.4.2008

Zwiększenie limitu wielkości specjalnych stref ekonomicznych, uściślenie warunków zezwolenia na działalność gospodarczą oraz wprowadzenie zasad włączania gruntów prywatnych do stref to główne (...)

Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

12.12.2007

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

15.8.2007

Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

3.8.2007

W dobie globalizacji coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszego życia. Zagadnienia przekraczania granic i legalizowania pobytu regulują (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

25.4.2007

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

14.11.2005

15 listopada bieżącego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Przyjrzyjmy się więc, co nowego (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

31.5.2005

Profesjonalny, czyli zarobkowy, zorganizowany i ciągły obrót wyżej wymienionymi towarami, legalnie nabytymi, jest oczywiście działalnością gospodarczą, więc stosuje się tu regulacje prawne (...)

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

18.4.2005

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt, nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt jest zabronione. Przepis karny (art. 35) tej ustawy stanowi, że „kto zabija, uśmierca zwierzę (...)

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

14.3.2005

Płatnik składek (czyli w tym wypadku pracodawca) ma obowiązek wykazywać w deklaracji rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na źródła finansowania tych składek (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

24.2.2005

Problem nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców nie dotyczy wbrew powszechnej opinii tylko sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec chce kupić np. domek (...)

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

2.12.2004

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. W stanie tym mogą ulec ograniczeniu pewne (...)

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

30.11.2004

Konstytucja gwarantuje każdemu z nas mozliwość korzystania z praw i swobód obywatelskich. Przewiduje jednak pewne sytuacje, w których prawa te mogą być ograniczane. Art. 31 ust. 3 Konstytucji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne