Składanie ofert artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

18.5.2020

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre (...)

„Od wykluczenia do aktywizacji”

„Od wykluczenia do aktywizacji”

19.2.2020

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami MRPiPS na najczęściej (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

28.4.2018

Ustawa o CIT zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio (...)

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych

21.4.2018

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (...)

Wsparcie dla rodzin zmienione

Wsparcie dla rodzin zmienione

31.7.2017

Nowelizacja wprowadza zmiany dla polskich rodzin dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny. Zmiany (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

14.5.2017

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

10.6.2014

Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat podstaw oraz zakresu odpowiedzialności biura podróży w sytuacjach, w których standardy wykonanych usług nie odpowiadają tym określonym (...)

Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

9.6.2010

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 25 maja 2006 r. wprowadziła zupełnie nowy tryb udzielania zamówień - dialog konkurencyjny. Dialog konkurencyjny pozwala na udzielanie złożonych (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

24.5.2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom (...)

Pracodawcę znajdziemy przez internet

Pracodawcę znajdziemy przez internet

27.1.2010

Bazę ofert pracy i zatrudnienia znajdziemy już wkrótce na stronach portalu www.zielonalinia.gov.pl, zarządzanego przez resort pracy - informuje Gazeta Prawna.

Rząd proponuje zmiany w przetargach publicznych

Rząd proponuje zmiany w przetargach publicznych

19.3.2009

Przyspieszone zostaną postępowania dotyczące zamówień publicznych. Skróci się np. termin na żądanie wyjaśnień od zamawiającego, co wyeliminuje sytuację przedłużania przetargów. Nowe przepisy (...)

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

10.6.2008

Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza szereg trybów udzielenia zamówień. Powszechnie znane tryby to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Nie są to jedyne sposoby udzielenia (...)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2.8.2007

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych

10.7.2007

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

10.7.2007

Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień - jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia, ani wystąpienia dodatkowych przesłanek. Zamawiający (...)

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

14.2.2007

W dniu 1 marca upływa ustawowy termin przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Sprawozdania za 2006 rok należy przekazywać (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

18.9.2006

Wielu wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spotkało się z odrzuceniem swoich ofert. Wobec czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

11.9.2006

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje perspektywę osiągnięcia skutku zamierzonego przez zamawiającego, a więc zawarcia z wykonawcą umowy (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

31.8.2006

Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być stosowany, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - rodzaje i podstawy odrzucenia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

28.8.2006

Co do zasady przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazania patentów, znaków towarowych, pochodzenia. Wyjątkowo dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w (...)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

28.8.2006

Zanim formalnie rozpocznie się przetarg i zamawiający zaprosi do jego udziału wykonawców, musi dokonać szeregu czynności przygotowawczych. Jedną z ważniejszych czynności jest określenie przedmiotu (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

28.8.2006

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

28.8.2006

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

28.8.2006

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Zamówienie publiczne, jest szczególnym rodzajem postępowania, zmierzającym do zawarcia umowy, między zamawiającym (podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy), a dostawcą lub wykonawcą. (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest szczególnym trybem prowadzącym do zawarcia umowy. Zawarcie umowy jest głównym celem wszystkich podmiotów uczestniczących (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Z porady dowiesz się jak przebiega postępowanie w zamówieniach publicznych, jakie są jego poszczególne kolejne etapy.

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Zamówienia publiczne powinny być udzielane wyłącznie takim dostawcom lub wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia, dają gwarancję rzetelnego wywiązania się z zawartej (...)

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg dwustopniowy jest szczególnym rodzajem trybu postępowania, w którym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne, a zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców (...)

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych. Zastosowanie tego trybu nie wymaga żadnego uzasadnienia, ani wystąpienia jakichś dodatkowych okoliczności uzasadniających (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg ograniczony jest jednym z sześciu trybów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego. Podobnie jak przetarg nieograniczony, (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

System zamówień publicznych obecnie obowiązujący w Polsce jest systemem zdecentralizowanym. Oznacza to, że zamówień publicznych udzielają same zainteresowane jednostki. Nie ma jednego centralnego (...)

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

24.10.2005

Nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od 24 października br. reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

16.2.2005

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim ( art. 82 Traktatu (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

4.3.2004

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów przetargowych. Jest swoistym zaproszeniem dostawców i wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom dowiedzieć (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

2.3.2004

Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie w jednym z sześciu trybów przewidzianych w ustawie. Wśród tych trybów wyłącznie przetarg nieograniczony jest trybem podstawowym, którego zastosowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne