Stan klęski żywiołowej artykuły i zmiany w prawie

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

19.6.2022

Nowe procedury tworzone są po to, aby państwo w sytuacjach kryzysowych mogło działać zdecydowanie, efektywnie i w sposób odbiurokratyzowany. Celem jest to, aby jak najszybciej zapewniać ochronę (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

10.1.2021

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie (...)

Możliwość wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej

Możliwość wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej

26.5.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja rozszerza katalog zdarzeń, które uruchamiają klauzulę wyjścia stabilizującej (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

20.4.2020

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

9.11.2017

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

21.4.2017

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem (...)

Cyberprzestrzeń prawnie zdefiniowana

Cyberprzestrzeń prawnie zdefiniowana

2.11.2011

O nowych przepisach ustawy o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych informuje dzisiejsza „Gazeta Prawna”. Dzięki nim pojawia się w przepisach prawa definicja cyberprzestrzeni. (...)

Atak hakera? Prezydent ogłosi stan wojenny

Atak hakera? Prezydent ogłosi stan wojenny

28.9.2011

Prawa obywateli zostaną ograniczone, gdy elektroniczne ataki zagrożą funkcjonowaniu państwa.

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

24.8.2011

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać (...)

Co zmieni wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?

Co zmieni wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?

27.5.2010

Po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego obywatele mogą zostać zobowiązani np. do układania worków z piaskiem czy udostępnienia swoich mieszkań ewakuowanym. Zwalczanie skutków powodzi w trybie zwyczajnym (...)

Powódź ujawniła kolejną lukę w prawie

Powódź ujawniła kolejną lukę w prawie

21.5.2010

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej przesuwa wybory na 90 dni po ustaniu tego stanu. Nie ma przepisów, które mówiłyby, co w sytuacji, gdy ogłaszając stan klęski, mamy już kampanię wyborczą (...)

Powódź może zmienić termin wyborów prezydenckich

Powódź może zmienić termin wyborów prezydenckich

18.5.2010

Jeżeli rząd ogłosi stan klęski żywiołowej, to termin wyborów prezydenckich może zostać przesunięty.

Które osoby prywatne będą mogły zbankrutować?

Które osoby prywatne będą mogły zbankrutować?

4.11.2009

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

13.8.2007

W Polsce utworzony zostanie system zarządzania kryzysowego. Będzie on działał w sytuacji zagrożeń, które wymagają szczególnych działań ze strony administracji publicznej. Większość przepisów (...)

BHP na uczelniach i w akademikach

BHP na uczelniach i w akademikach

25.7.2007

Rektor jest ustawowo zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni. (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Głównym celem ustawy o zamówieniach publicznych jest stworzenie takiego systemu procedur dokonywania zakupów, zamawiania usług i robót budowlanych, który zapewni przejrzyste, racjonalne i efektywne (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Z porady dowiesz się jak przebiega postępowanie w zamówieniach publicznych, jakie są jego poszczególne kolejne etapy.

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzane jest według określonych przez ustawę zasad (zasady równości, uczciwej konkurencji, jawności, pisemności itd.) i innych regulacji (...)

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

5.1.2006

Porada przedstawia zagadnienie pracy młodzieży w Unii Europejskiej, kwestię zakazu pracy dzieci oraz warunki pracy młodocianych na podstawie dyrektywy o ochronie młodzieży w miejscu pracy. Państwa (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

30.11.2005

Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

31.1.2005

Pozytywna odpowiedź na zadane w poradzie pytanie mogłaby uratować niejedno przedsiębiorstwo przed komornikiem, upadłością i zakończeniem działalności. Wtedy jednak raban podnieśliby ci, którzy (...)

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa przypadku, w których określone grupy osób objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Jedną z takich grup są osoby prowadzące pozarolniczą (...)

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

2.12.2004

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. W stanie tym mogą ulec ograniczeniu pewne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne