Szczególny charakter artykuły i zmiany w prawie

Od października sklepy przekażą nieodpłatnie żywność bez VAT-u

Od października sklepy przekażą nieodpłatnie żywność bez VAT-u

1.10.2013

Do tej pory w tej korzystnej sytuacji byli jedynie producenci żywności.

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

23.5.2012

Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony bagaż, czy odwołanie pociągu.

Szczególny charakter zatrudnienia rejestrowany na bieżąco?

Szczególny charakter zatrudnienia rejestrowany na bieżąco?

4.11.2009

Rejestr zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będzie jedyną podstawą do określania stażu pracy dla tych osób - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i (...)

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

4.9.2009

Jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu. Jest to współwłasność łączna, nie ma odrębności lokali w budynku. Współwłaścicielem (...)

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

7.6.2009

Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest teraz w Sejmie. Proponowane przepisy mają regulować obrót informacją o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców a także (...)

Nowelizacja rozporządzeń telekomunikacyjnych

Nowelizacja rozporządzeń telekomunikacyjnych

26.2.2009

W Dzienniku Ustaw Nr 24 z 13 lutego 2009 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Infrastruktury: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (...)

Nowe wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych

Nowe wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych

19.12.2008

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 27 grudnia 2008 r. Jaką zmianę wprowadza nowelizacja?

Pragmatyki służbowe

Pragmatyki służbowe

22.8.2008

Pragmatykami służbowymi są ustawy, które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy, ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec pewnych grup pracowników. Regulują one (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

28.9.2007

Pan X jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydował (...)

Ustawa o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej

9.8.2007

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

1.8.2007

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział I. PRZEPISY OGÓLNE (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). W niniejszym dziale zawarte są przepisy ogólne dotyczące (...)

Planowana jest reforma rzemiosła

Planowana jest reforma rzemiosła

1.8.2007

Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych, (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

30.7.2007

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 Nr 106, poz. 1148 ze zmianami) to podstawowy akt prawny dotyczący procedury w tej dziedzinie. Gdy popełnisz (...)

Projekt tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej

Projekt tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej

1.5.2007

Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy (...)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

24.1.2007

Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru. Rejestr składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Z porady dowiesz się jak przebiega postępowanie w zamówieniach publicznych, jakie są jego poszczególne kolejne etapy.

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Wydatkowanie środków publicznych w drodze zamówień publicznych wymaga szczególnych regulacji przeciwdziałających nieefektywnemu i korupcyjnemu wydatkowaniu tych środków. Ponadto podstawę, uzasadniającą (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

17.1.2005

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych (...)

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

7.12.2004

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze (...)

Termin odliczenia podatku VAT

Termin odliczenia podatku VAT

16.7.2004

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem każdego podatnika. W praktyce podatnicy mają jednak bardzo często wątpliwości, kiedy mogą z prawa tego skorzystać. W związku z (...)

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

20.5.2004

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

20.5.2004

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu stanowi szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczególny charakter tej czynności wiąże się przede wszystkim z tym, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne