Tymczasowe aresztowanie artykuły i zmiany w prawie

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

25.4.2021

Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Sądu (...)

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

28.3.2021

W zasadzie zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

25.1.2021

Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia stanowi pewną granicę czasową, w której możemy (...)

Immunitety sędziów i prokuratorów uchylane w trybie 24-godzinnym

Immunitety sędziów i prokuratorów uchylane w trybie 24-godzinnym

20.10.2020

Izba Dyscyplinarna już trzy razy stosowała procedurę zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego lub prokuratora ujętego na gorącym uczynku, kiedy to przepisy wymagają podjęcia (...)

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

5.10.2020

Wniosek prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego uchwałą zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest niedopuszczalny, gdyż nie dotyczy postępowania zakończonego (...)

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

18.5.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę bezpiecznego „odmrażania” pracy sądów, tak aby nie odbyło się to ze szkodą dla obywateli i pracowników wymiaru sprawiedliwości. (...)

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

29.3.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości, przygotowało wiele kompleksowych rozwiązań. Znalazły się one (...)

Czas tymczasowego aresztowania

Czas tymczasowego aresztowania

20.7.2019

10 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania oraz zasad (...)

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

18.2.2019

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do (...)

Losowy przydział spraw sędziom

Losowy przydział spraw sędziom

17.10.2017

Bezstronność jest podstawowym warunkiem sprawiedliwości w sądach. Dlatego przydzielanie spraw poszczególnym sędziom musi być całkowicie przejrzyste i wolne od „ręcznego” sterowania. (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

12.9.2017

Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Rozwiązanie (...)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

30.4.2017

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

24.4.2017

Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Jakie są podstawowe prawa zatrzymanego w postępowaniu (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

24.4.2017

Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

20.12.2016

Czasem między sprawą karną i cywilną zachodzi związek wynikający z tego, że ten sam czyn stanowi przestępstwo, a zarazem rodzi skutki w sferze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

26.3.2015

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

Kiedy wygasa umowa o pracę?

Kiedy wygasa umowa o pracę?

8.7.2014

Oprócz przypadków, kiedy przez złożenie oświadczenia przez jedną lub obie strony dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, prawo pracy zna również przypadki wygaśnięcia stosunku (...)

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

31.3.2014

Podatek od odszkodowania? Zależy, za co dostaliśmy pieniądze. Część rekompensat została zwolniona z zapłaty podatku.

Zakaz tortur. Ocena i zalecenia dla Polski

Zakaz tortur. Ocena i zalecenia dla Polski

3.2.2014

Komitet Przeciwko Torturom przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

10.7.2013

Prawo karne ingeruje bardzo głęboko w podstawowe prawa jednostki. Na podstawie jego przepisów można pozbawić człowieka wolności. Jest to oczywiście uzasadnione, gdy pozbawienie wolności (...)

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

7.6.2013

Przyczyny związane z długotrwałą nieobecnością w pracy i niezawinione przez pracownika określa art. 53 Kodeksu pracy. Wśród nich wymienia nieobecność i niezdolność do pracy na skutek (...)

Skrócenie pracy sądów? Rząd przyjął projekt

Skrócenie pracy sądów? Rząd przyjął projekt

10.10.2012

Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Projekt przygotował minister sprawiedliwości.

Zatrzymanie - kiedy, na jak długo, jaki organ i w jakich okolicznościach może mnie zatrzymać?

Zatrzymanie - kiedy, na jak długo, jaki organ i w jakich okolicznościach może mnie zatrzymać?

20.6.2012

Artykuł zawiera informacje o tym z jakich powodów i na jak długo Policja może zatrzymać osobę. Czy stan nietrzeźwości może być wyłącznym powodem zatrzymania? Kiedy należy zwolnić zatrzymanego? (...)

List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

20.6.2012

Instytucja listu żelaznego jest jedną z najstarszych instytucji procesu karnego. List ten stanowi swego rodzaju glejt dla oskarżonego, dzięki któremu jest on chroniony w danym kraju przed aresztowaniem, (...)

Zmiany w prawie karnym. Będzie łatwiej współpracować z UE

Zmiany w prawie karnym. Będzie łatwiej współpracować z UE

15.6.2012

Teraz polskie sądy i prokuratura będą mogły bez problemu współpracować z ich odpowiednikami z innych krajów UE.

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

23.3.2012

Jeśli udowodnisz błąd funkcjonariuszy, dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych. Zobacz, jak starać się o pieniądze.

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

28.12.2011

Praktycznym skutkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest to, że podatnik przestaje być zobowiązanym do zapłaty podatku lub odsetek, w całości lub w części. Podstawowym sposobem uwolnienia (...)

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

Tymczasowe aresztowanie - jak się bronić?

15.9.2011

Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, których zastosowanie przewiduje i dopuszcza w pewnych okolicznościach kodeks postępowania karnego. Środki zapobiegawcze to (...)

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

12.8.2011

Areszt domowy zamiast aresztu tymczasowego oraz dozór elektroniczny dla pedofilów - to podstawowe zmiany jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

10.6.2011

Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż (...)

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

21.4.2011

Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. We wszystkich (...)

Tymczasowo aresztowany częściej się odwoła

Tymczasowo aresztowany częściej się odwoła

22.3.2011

Teraz postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania można zaskarżyć nawet wtedy, gdy wydał je sąd odwoławczy.

Kolejna akcja protestacyjna sędziów

Kolejna akcja protestacyjna sędziów

5.10.2010

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia rozpoczęło akcję protestacyjną związaną z walką o podwyższenie wynagrodzeń. Tym razem sędziowie swoje działania podzielili na kilka etapów.

Przedsiębiorcy: nie traktujcie nas jak przestępców!

Przedsiębiorcy: nie traktujcie nas jak przestępców!

2.4.2010

Wielokrotnie stawaliśmy się ofiarami upolitycznienia służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości, instrumentalnego traktowania prawa, czy też niekompetencji urzędników ? piszą biznesmeni w apelu (...)

250 tys. złotych za niesłuszne pozbawienie wolności

250 tys. złotych za niesłuszne pozbawienie wolności

23.2.2010

Odszkodowanie w takiej wysokości przyznał wrocławski sąd Markowi J., który ponad cztery i pół roku spędził w wiezieniu z oskarżenia o udział w zabójstwie - informuje Rzeczpospolita.

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

25.2.2009

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

11.2.2009

Polaku poznaj swoje prawa i korzystaj z nich wypadałoby powiedzieć. Jak wykazuje praktyka nie wiemy do czego jesteśmy zobowiązani względem nas kontrolujących. Nie mamy pojęcia o przysługujących (...)

Zmiana zasad tymczasowego aresztowania (nowelizacja Kodeksu postępowania karnego)

Zmiana zasad tymczasowego aresztowania (nowelizacja Kodeksu postępowania karnego)

22.1.2009

Od dnia dzisiejszego ulegają zmianie zasady przedłużania okresów tymczasowego aresztowania. Zmieniają się także zasady informowania zatrzymywanego o jego uprawnieniach jak i obowiązki informacyjne (...)

VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). W dzisiejszych realiach (...)

VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Dział XIV - XV (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). Dwa ostatnie działy kodeksu regulują koszty postępowania karnego (w tym także związane (...)

V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Działy X - XII (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555). Postępowania szczególne to postępowania: uproszczone, z oskarżenia prywatnego, nakazowe (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne