Współdziałanie artykuły i zmiany w prawie

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

19.11.2019

Nowa ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2017/1852 z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii (...)

Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

3.10.2017

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić polskim sądom, prokuraturze czy policji wydawanie europejskiego nakazu (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

19.6.2017

Obowiązująca od początku czerwca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postę­powaniu administracyjnym. Na czym (...)

Coraz więcej kontroli NIK w całej Unii

Coraz więcej kontroli NIK w całej Unii

21.4.2015

Najwyższa Izba Kontroli zacieśnia współpracę Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

NIK zacieśnia współpracę z GUS

NIK zacieśnia współpracę z GUS

10.9.2014

Idea zbliżenia między najwyższymi organami kontroli a urzędami statystycznymi jest również bliska Eurostatowi, który widzi w tym szansę na poprawę rzetelności danych wykorzystywanych na potrzeby (...)

NIK ocenił pomoc państwa dla bezdomnych

NIK ocenił pomoc państwa dla bezdomnych

7.7.2014

W 2013 roku wydano na ten cel 183,6 mln zł.

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział I, Rozdział III-VII (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące spółki (...)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

2.3.2009

4 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Na jej podstawie zostanie uworzona Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Minister (...)

Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracy

Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracy

30.12.2008

W dniu 27 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Ustawa ta wprowadza szereg zmian do instytucji (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

1.2.2008

Strony zawarły umowę, w treści której obowiązek zleceniobiorcy został określony jako świadczenie usług doradczych. Jednak umowa przewiduje też dokonywanie poprawek przez zleceniobiorcę (...)

Czemu ma służyć nowy

Czemu ma służyć nowy "Zespół do spraw obrony cywilnej"?

22.1.2008

24 stycznia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej. Przewiduje ono utworzenie w urzędzie zapewniającym obsługę (...)

Ustawa o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej

9.8.2007

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. III

Kodeks karny wykonawczy Cz. III

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) -CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XI-XV, CZĘŚĆ WOJSKOWA I CZĘŚĆ KOŃCOWA . Ta część kodeksu obejmuje (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział X,Oddział 4-13. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące praw (...)

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

Samorząd aptekarski - jego rola i funkcje

2.3.2007

Do zadań samorządu aptekarskiego należy ogólnie określone reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów. Nadto samorząd aptekarski powinien troszczyć się o zachowanie godności i niezależności (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

4.1.2007

Pełnomocnicy przedsiębiorstwa państwowego zgodnie z ustawą z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych są ustanawiani i odwoływani przez dyrektora. Pełnomocnikiem może być (...)

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

26.2.2006

Ławnicy każdego sądu mają obowiązek wybierać ze swego grona radę ławniczą, jej przewodniczącego i zastępców. Istnieje zatem konieczność zorganizowania się ławników każdego sądu w ramach (...)

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

5.1.2006

Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (wprowadzone ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

13.6.2005

O tym, do czego uprawniony jest likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozstrzyga właściwie przepis artykułu 282 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „Likwidatorzy powinni (...)

Współdziałanie stron dla terminowego zrealizowania zobowiązania - opinia prawna

Współdziałanie stron dla terminowego zrealizowania zobowiązania - opinia prawna

8.6.2005

Skoro strony umowy postanowiły, że żadna kaucja na zabezpieczenie tego zwrotu nie zostanie pobrana ani przy sprzedaży osi, ani potem, nie jest zasadne żądanie zapłaty kaucji przez sprzedawcę, tym (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

29.3.2005

K.s.h. wprowadza zatem domniemanie kompetencji zarządu do reprezentowania spółki przy zawieraniu umów w imieniu tej spółki, ustanawiając jednakże wyjątki od tej reguły. Jeden z wyjątków przewiduje (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

10.3.2005

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, (...)

Kiedy musisz powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp?

Kiedy musisz powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp?

8.12.2004

Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek powołać pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Jest to organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy. Natomiast zgodnie ze stanem prawnym (...)

Konsultacje przy zwalnianiu - czy obowiązkowe i wiążące? - opinia prawna

Konsultacje przy zwalnianiu - czy obowiązkowe i wiążące? - opinia prawna

1.12.2004

Czy opinia związków zawodowych jest wiążąca ? Czy jeżeli pracownik wniesie sprawę do sądu pracy mogę przegrać z tego względu, że nie uwzględniłem opinii związków ?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne