Wypowiedzenie zmieniające artykuły i zmiany w prawie

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

30.12.2022

Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia (...)

Uprawnienia pracownicze rodziców

Uprawnienia pracownicze rodziców

13.11.2018

Przeczytaj podstawowe informacje na temat ochrony kobiet w ciąży, ochrony pracy w związku z opieką nad dzieckiem, zakazów zwolnienia z pracy oraz kiedy przysługują urlopy związane z (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

23.2.2018

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. (...)

Czym jest wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego skutki dla pracownika?

Czym jest wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego skutki dla pracownika?

21.9.2016

Zgodnie z Kodeksem Pracy, nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Umowa o pracę charakteryzuje się równością (...)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

24.3.2016

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia. 

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

11.4.2013

Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa (...)

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

7.11.2008

Obowiązek tworzenia zakładowego fundusz świadczeń socjalnych spoczywa na pracodawcach zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne (...)

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

16.11.2005

Regulamin pracy to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu (...)

W jaki sposób zmienić pracownikowi wynagrodzenie? - opinia prawna

W jaki sposób zmienić pracownikowi wynagrodzenie? - opinia prawna

7.3.2005

Wypowiedzenia warunków płacy uważa się za dokonane jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki (art. 42 § 2 k. p.). Do wypowiedzenia warunków płacy i pracy na mocy art. 42 § 1 kodeksu (...)

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

7.2.2005

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż do pewnego momentu piastował Pan odpowiedzialne stanowisko w Banku, który był jednocześnie Pana pracodawcą. Nie wynika to bezpośrednio z przedstawionego (...)

Wypowiedzenie zmieniające a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Wypowiedzenie zmieniające a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

13.1.2005

Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi na piśmie zaproponowano nowe warunki. Warto jednak zauważyć, że w myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1976 r. (OSNCP (...)

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

3.12.2004

Wprowadzenie nowych miesięcznych stawek płacy jest wypowiedzeniem wynikających z umowy warunków pracy i płacy przewidzianym w art. 42 kodeksu pracy. Wypowiedzenie takie, dla swojej skuteczności powinno (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne