Zamówienia artykuły i zmiany w prawie

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych

10.11.2022

Usprawnienie procesu realizacji umów, ograniczenie sporów pomiędzy stronami, wskazanie wyraźnych podstaw do waloryzacji w przypadku braku klauzuli w umowie - to tylko niektóre korzyści (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

12.11.2021

Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; (...)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

29.6.2021

W myśl przepisu art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

19.4.2021

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące (...)

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

23.11.2020

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych (...)

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

9.6.2020

Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 Prawa (...)

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

4.12.2019

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

15.10.2019

Wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością; zwiększenie (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

20.9.2019

Nowa ustawa ma kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest (...)

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

25.7.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

14.7.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

24.6.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach; wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób efektywny - czyli tak, by uzyskiwać jak najlepsze (...)

E-faktury w zamówieniach publicznych

E-faktury w zamówieniach publicznych

12.4.2019

Oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu – to tylko niektóre korzyści z e-fakturowania. Od 18 kwietnia (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

30.1.2019

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób, który uwzględnia strategiczne (...)

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

18.9.2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Umożliwi (...)

Elektronizacja małych zamówień publicznych nastąpi później

Elektronizacja małych zamówień publicznych nastąpi później

22.8.2018

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ma na celu odroczenie pełnej elektronizacji w odniesieniu do małych zamówień, których wartość jest poniżej (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

16.7.2018

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

20.6.2018

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele (...)

RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych

19.6.2018

Przepisy RODO mają także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych

21.4.2018

Przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (...)

Nowe rozwiązania dotyczące kolei w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Nowe rozwiązania dotyczące kolei w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

21.2.2018

Dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego - to główny cel rządowego (...)

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

28.11.2017

W związku z zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

24.4.2017

Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się korzystna, jednak zgodnie z unijnymi przepisami wiąże się z określonymi obowiązkami.

NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o realizacji zamówień publicznych

16.7.2015

NIK oceniła działania 13 jednostek sektora finansów publicznych(urzędów i spółek), w związku z udzielaniem zamówień publicznych na usługi zewnętrzne.

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

NIK wskazał poważne błędy w przetargach unijnych

29.6.2015

Trudności w interpretacji przepisów, brak wiedzy i błąd ludzki.

Pokazy produktów paramedycznych. 15 tys. zł kary od UOKiK

Pokazy produktów paramedycznych. 15 tys. zł kary od UOKiK

1.6.2015

UOKiK wydał decyzje dotyczące sprzedaży produktów paramedycznych, pościeli i garnków na pokazach.

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

20.5.2015

Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby (...)

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

17.3.2015

Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności.

Zmowy cenowe na kolei. Pięciu ukaranych przedsiębiorców

Zmowy cenowe na kolei. Pięciu ukaranych przedsiębiorców

30.1.2015

Zobacz, jakie konsekwencje wyciągnął UOKiK.

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

Zastosowanie art. 6a p.z.p. do zamówień podzielonych na części.

26.1.2015

Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej (...)

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

26.1.2015

W 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego istotne zmiany, które mają doniosłe znaczenie (...)

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

9.1.2015

Z raportu wynika, że zniknęła ogromna masa groźnych dla życia ludzkiego odpadów. Nie wiadomo co się z nimi stało.

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

31.12.2014

Oceniono, że za bardzo koncentrują się one na działalności komercyjnej.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Co da nowelizacja?

Zmiany w Prawie zamówień publicznych. Co da nowelizacja?

21.10.2014

Kryterium najniższej ceny będzie można stosować jednak w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

18.9.2014

Strategie promocyjne dużych miast nie zawsze były spójne z celami, jakie samorządy chciały osiągnąć, a większość z miast nie sprawdzała efektów działań promocyjnych za pomocą obiektywnych (...)

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

30.8.2014

Kolegium oddaliło w całości zastrzeżenia ZUS.

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

6.8.2014

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku - wynika z raportu.

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

10.6.2014

Zastrzeżenia co do równego traktowania oferentów i wątpliwości co do bezstronności niektórych pracowników ZUS - to pierwsze wnioski kontrolerów.

Reforma zamówień publicznych. Naukowcy kupią więcej bez przetargów

Reforma zamówień publicznych. Naukowcy kupią więcej bez przetargów

17.4.2014

Wyższy będzie tzw. próg bagatelności, czyli wartość zamówień, od której trzeba stosować procedury Prawa Zamówień Publicznych.

Senackie poprawki do prawa zamówień publicznych

Senackie poprawki do prawa zamówień publicznych

7.3.2014

Projekt podnosi próg, od którego należy prowadzić zamówienia publiczne, z 14 do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych i uczelni wyższych - odpowiednio - do 134 (...)

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

25.2.2014

Dzięki konsolidacji powstanie silna grupa z przychodami sięgającymi 5 miliardów złotych. Proces ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

19.2.2014

Doszło do zmowy przedsiębiorców startujących w przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz jednostkę wojskową w Warszawie?

Mniej biurokracji w zamówieniach publicznych?

Mniej biurokracji w zamówieniach publicznych?

10.2.2014

Próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro, dla instytutów naukowych będzie to do 130 tys. euro, a dla uczelni wyższych - 200 tys. euro - Sejm przyjął w piątek rządowe (...)

Zakupy przez internet będą bardziej bezpieczne

Zakupy przez internet będą bardziej bezpieczne

31.12.2013

Zgodnie z nowymi zasadami klienci mają 14 dni na zwrot towaru. Sprzedawcy będą też musieli jasno przedstawiać całkowity koszt zakupu sprzedawanego produktu lub usługi.

Zmowa przetargowa ukarana. Milionowe kary

Zmowa przetargowa ukarana. Milionowe kary

12.12.2013

UOKiK prowadzi obecnie 13 postępowań antymonopolowych oraz 57 postępowań wyjaśniających w sprawach zamówień publicznych.

UOKiK nakłada 2 mln zł kary za zmowę przetargową

UOKiK nakłada 2 mln zł kary za zmowę przetargową

10.12.2013

Zgodnie z prawem zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargów warunków składanych ofert. Przedsiębiorcy mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań.

Izba notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

Izba notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

5.12.2013

Sprawdzi to postępowanie wszczęte przez Prezes UOKiK. Wątpliwości budzi zakaz udziału przedstawicieli zawodu w przetargach.

Kupujesz w sieci? Pamiętaj o...

Kupujesz w sieci? Pamiętaj o...

27.11.2013

58 postępowań dotyczących sprzedaży przez internet prowadzi obecnie UOKiK. Jak nie dać się oskubać w sieci?

Kampania UOKiK. E-zakupy? Pamiętaj

Kampania UOKiK. E-zakupy? Pamiętaj

26.11.2013

Zakupy w Internecie rządzą się swoimi prawami. Jak wynika z najnowszych badań UOKiK, konsumenci znają je w niewystarczającym stopniu.

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

7.11.2013

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy

1

2

3

4

5

...

11

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne