Zezwolenie nie zamieszkanie na czas oznaczony artykuły i zmiany w prawie

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

3.9.2013

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, (...)

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

31.7.2013

Problematyka podjęcia działalności gospodarczej tj. „zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, (...)

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

29.7.2013

Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile na dalszym etapie legislacji (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

3.8.2011

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)

Świadczenie usług a działalność gospodarcza na terenie Unii Europejskiej - opinia prawna

Świadczenie usług a działalność gospodarcza na terenie Unii Europejskiej - opinia prawna

16.6.2009

W związku z postanowieniami Dyrektywy usługowej, przedsiębiorcy z państw UE, EFTA oraz Szwajcarii będą mogli także czasowo świadczyć usługi w Polsce bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

9.3.2009

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów (...)

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

12.12.2008

Na stronach MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projektowana regulacja (...)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

16.10.2008

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, także przez cudzoziemców, wyznacza ramy dopuszczalnego ograniczenia (...)

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

Jak zostać rezydentem długoterminowym Wspólnoty?

31.10.2007

Jeśli osoba, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej, przebywa na terytorium Polski od kilku lat, to powinna być zainteresowana uzyskaniem statusu tzw. rezydenta rezydenta długoterminowego WE. (...)

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o opłacie skarbowej

28.8.2007

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) reguluje przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, podmioty zwolnione od opłaty (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

3.8.2007

W dobie globalizacji coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszego życia. Zagadnienia przekraczania granic i legalizowania pobytu regulują (...)

Którzy obcokrajowcy będą mogli się zatrudniać w Polsce bez zezwolenia?

Którzy obcokrajowcy będą mogli się zatrudniać w Polsce bez zezwolenia?

17.7.2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej zmienia z dniem 20 lipca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Na podstawie ustawy (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

25.4.2007

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

9.3.2007

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r., osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

29.10.2006

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń (...)

Dla kogo i jakie świadczenia rodzinne?

Dla kogo i jakie świadczenia rodzinne?

13.1.2006

Generalnie 14 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. przykłądowo uchylono art. 25a, zgodnie z którym osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

5.1.2006

13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, (...)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

21.6.2005

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, stanowiące ubezpieczenie zdrowotne, umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Świadczenia, które nie są finansowane (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

24.2.2005

Problem nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców nie dotyczy wbrew powszechnej opinii tylko sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec chce kupić np. domek (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

11.1.2005

Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz nieobowiązującej ustawie o cudzoziemcach.

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

11.1.2005

Porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa.

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

3.12.2004

Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze ustawy z 2004 r. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne