Nowa ustawa o tachografach

Jaki jest cel nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach?

Ustawa ta ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym, bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, a także wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów. Ustawa wprowadza też uprawnienie służb kontrolnych w zakresie zlecania kontroli ewentualnego podłączenia urządzeń manipulacyjnych do tachografów.

Celem ustawy jest dostosowanie krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 165/2014”.

Celem regulacji jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Co regulują nowe przepisy?

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz reguluje warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów.   

Zagadnienia regulowane ustawą pozostają w kompetencji dwóch organów: Prezesa Głównego Urzędu Miar (zwanego dalej „Prezesem GUM”) oraz Ministra Infrastruktury.

Ustawa w zakresie homologacji tachografów wprowadza:

 1. zmianę przedmiotu świadectwa homologacji typu;
 2. określenie warunków udzielenia homologacji typu;
 3. określenie w świadectwie homologacji typu znaku homologacji typu;
 4. określenie trybu zmian świadectwa homologacji typu;
 5. określenie działań podejmowanych w celu zapewnienia zgodności produkowanych urządzeń z homologowanym typem;
 6. określenie przesłanek cofnięcia przez Prezesa GUM świadectwa homologacji typu, w tym wynikających z rozporządzenia (UE) nr 165/2014;
 7. określenie obowiązku przeprowadzania przez producentów badań wprowadzonych do produkcji przyrządów rejestrujących, czujników ruchu i kart do tachografu, wykonywanych w celu wykrycia ich braków w zabezpieczeniach, które mogą powstać na każdym etapie użytkowania produktu – co najmniej raz w okresie 2 lat;
 8. upoważnienie Prezesa GUM do zatwierdzania, na wniosek producenta tachografu cyfrowego albo jego przedstawiciela, badania eksploatacyjnego tachografów, które nie otrzymały jeszcze homologacji typu.

Działalność w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów lub napraw tachografów prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Prezesa GUM wydawanego na czas nieokreślony. Zezwolenie wydawane będzie wnioskującemu po spełnieniu szeregu warunków określonych w ustawie.

Ustawa określa wymagania i obowiązki technika warsztatu, który uprawniony jest do dokonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów.

Porady prawne

Ustawa określa również wysokość opłat za czynności organów administracji miar dokonywane na podstawie ustawy, terminy ich wnoszenia, oraz górną stawkę godzinową za czas pracy pracownika administracji miar.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych oraz praw i obowiązków podmiotu wydającego karty. Zawiera również przepisy na podstawie, których tworzy się ewidencję kart do tachografów cyfrowych.

Na podstawie przepisów przejściowych ważność zachowają wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:

 1. świadectwa homologacji typu tachografu cyfrowego albo typu karty;
 2. zatwierdzenia typu urządzenia rejestrującego stosowanego w transporcie drogowym – tachografu samochodowego lub wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych.

Zezwolenia na prowadzenie warsztatu obsługującego tachografy analogowe zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane, pod warunkiem, że działalność wykonywana na podstawie tych zezwoleń nie będzie prowadzona łącznie z działalnością zawodową, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów i jest niezależna od działalności związanej z wykonywaniem przewozów drogowych pojazdem objętym obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu. Prezes GUM będzie mógł przedłużyć dotychczasowe zezwolenie na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku tachografów cyfrowych, podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą warsztat tachografów cyfrowych, mogą prowadzić nadal swoją działalność w dotychczasowym zakresie przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W celu dostosowania swojej działalności do nowych przepisów, nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego okresu, podmioty te będą mogły złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie nowych przepisów. Za wydanie zezwolenia na podstawie takiego wniosku nie będzie pobrana opłata.

Uprawnienia technika warsztatu nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, pod warunkiem, że osoba posiadająca te uprawnienia nie była skazana prawomocnie za przestępstwa określone w ustawie i nie jest osobą, której działalność może powodować konflikt interesów. Przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy technik warsztatu posiadający uprawnienia będzie mógł wykonywać swoje czynności w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie zaświadczenia wydanego przez Prezesa GUM na podstawie dotychczasowych przepisów. W tym okresie technik warsztatu posiadający uprawnienia może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie nowych przepisów. 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:                                         

 • art. 10–24, art. 27–34, art. 40, art. 41, art. 51 pkt 2, art. 53–55, art. 59, art. 64 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 2 oraz art. 65–69, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
 • art. 62 pkt 2, który chodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne