Akces Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej

17 maja 2019 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska podpisała deklarację przystąpienia ministra finansów Polski do Koalicji Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej. Polska jest pierwszym krajem spośród państw naszego regionu, którego minister finansów został członkiem Koalicji. Umożliwi to prezentowanie perspektywy Polski i jej partnerów w regionie w kwestiach klimatycznych.

Porady prawne

 

Koalicja Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej

Koalicja Ministrów Finansów na rzecz Akcji Klimatycznej (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) jest wynikiem inicjatywy podjętej podczas dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ) w październiku 2018 r. przez ministrów finansów Chile i Finlandii. Formalne zawiązanie koalicji nastąpiło podczas Spring Meeting MFW-BŚ, które odbyło się 13 kwietnia br.

- „Chcę wyrazić nasze silne poparcie dla inicjatywy angażującej ministrów finansów w globalne działania na rzecz klimatu. Wobec pojawiających się wyzwań i rosnących wydatków kluczowe znaczenie ma opracowanie nowych metod, pozwalających na mobilizację środków na działania klimatyczne” – powiedziała minister Czerwińska.

Polska pierwszym przedstawicielem regionu w koalicji

Jak dotąd przystąpiło do niej 28 państw, w tym 11 z Unii Europejskiej, np. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Polska jest pierwszym krajem spośród grupy państw naszego regionu, zarówno członków UE, jak i innych, którego minister finansów został członkiem koalicji. Członkostwo naszego kraju będzie zatem okazją do prezentowania perspektywy nie tylko Polski, ale również naszego regionu w kwestiach klimatycznych.

Polska została zaproszona do udziału w koalicji z uwagi m.in. na przewodniczenie procesowi negocjacji w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Przedstawiciel Ministerstwa Finansów uczestniczył w pracach przygotowawczych, Polska zabiegała o umieszczenie w Zasadach Koalicji Ministrów Finansów odniesienia do „sprawiedliwej transformacji” („just transition”). Służy ona uwzględnianiu wymiaru społecznego oraz specyficznych uwarunkowań społecznych i gospodarczych różnych krajów w prowadzonych politykach.

Wpływ Polski na globalną politykę klimatyczną

- „Polska traktuje koalicję jako platformę wymiany informacji i doświadczeń, a także promowania polityk i praktyk fiskalnych, wspierających walkę ze zmianami klimatu i działania dostosowawcze” – wskazała minister Teresa Czerwińska. Będą one zgodne z ratyfikowanym przez Polskę ogólnoświatowym Porozumieniem paryskim i odbywać się w ramach wspólnotowej polityki europejskiej.

Udział polskiego ministra finansów w koalicji umożliwi wpływ na wyniki jej prac (wytyczne, standardy, metodologie) w kierunku korzystnym dla Polski. Nasz kraj będzie m.in. nadal zabiegać o „sprawiedliwą transformację”, w tym o jej racjonalną ewolucję.

Przystąpienie do koalicji nie ma statusu umowy międzynarodowej, a udział w niej nie pociąga za sobą bezpośrednich skutków finansowych dla Polski.

Kluczowe zasady koalicji

Biorąc pod uwagę indywidualne kompetencje, w zależności od wewnętrznych regulacji, ministrowie finansów zobowiązują się do:

  • powiązania przygotowywanych przez siebie polityk i działań ze zobowiązaniami Porozumienia paryskiego,
  • dzielenia się doświadczeniami i wiedzą ekspercką, w celu wspólnego dążenia do osiągnięcia powyższego celu,
  • pracowania na rzecz skutecznego wprowadzenia ceny na emisje gazów cieplarnianych,
  • uwzględniania zmiany klimatu przy planowaniu polityk makroekonomicznych, planowaniu fiskalnym, przygotowywaniu budżetu, zarządzaniu inwestycjami publicznymi czy w zamówieniach publicznych,
  • mobilizowania prywatnych źródeł finansowania działań na rzecz klimatu poprzez ułatwienia dla inwestycji i rozwoju sektora finansowego, wspierające ograniczanie emisji i adaptację do zmian klimatu,
  • aktywnego zaangażowania się w przygotowanie i wdrażanie Narodowo Określonych Wkładów (Nationally Determined Contribution – NDCs), opracowywanych w ramach Porozumienia paryskiego.

Nawiązanie do indywidualnych kompetencji i regulacji wewnętrznych jest istotne, gdyż w różnych krajach znacznie się one różnią. Deklaracja dotyczy jedynie działań leżących w kompetencjach ministra finansów danego kraju, dlatego nie w każdym przypadku będzie obejmować całą przedstawioną listę.

Źródło: www.gov.pl/web/finanse

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne