Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie.

Dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629, ustanawiającej wymagania techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich, oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. 

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim?

Ustawa stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (Dz.Urz. UE L 252 z 16.09.2016, s. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15). Dyrektywa ta ustanawia wymagania techniczne niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa statków uprawiających żeglugę po drogach wodnych oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. 

Ponadto ustawa ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie.

Nowelizacja wprowadza możliwość wydawania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej. Dokument ten zastępuje dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku i pozwala statkom na uprawianie żeglugi po drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich. Ponadto ustawa wprowadza nowy dokument uzupełniający - unijne świadectwo zdolności żeglugowej. Ten dokument ma pozwalać armatorom uprawiać żeglugę po drogach wodnych, w odniesieniu do których wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne dla statków. Dotychczas polscy armatorzy mogli uzyskiwać taki dokument wyłącznie w innych państwach europejskich, które wprowadzały dodatkowe wymagania dla statków.

Wprowadza się możliwość odnawiania dokumentów bezpieczeństwa, tj. legalizacji dokumentu, który już utracił ważność. Dotychczas w przypadku utraty ważności dokumentu armator musiał występować o wydanie nowego dokumentu. Wprowadzane rozwiązanie skróci i uprości tę procedurę.

Ustawa zapewnia jawność dokumentów bezpieczeństwa. Wszystkie osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć takie dokumenty lub uzyskać ich kopie. Takie rozwiązanie umożliwi osobom korzystającym ze statku sprawdzenie, czy statki spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Nowelizacja wprowadza także nowy dokument świadectwa sprzętu nawigacyjnego, sprawdzający prawidłowość jego instalacji i działania.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne