Ciąża plus - czyli darmowe leki dla kobiet w ciąży

24.5.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Co przewidziano?

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji w zakresie zapewnienia kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą, a tym samym zapewnieniu zdrowia matki i prawidłowego rozwoju dziecka.

Podstawą do nabycia uprawnienia jest ciąża stwierdzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Bezpłatne wydanie leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży będzie się odbywać na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną albo innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę lub położną. Zaświadczenie takie będzie ważne przez okres ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

Osoby uprawnione do wystawiania recept kobietom w ciąży będą obowiązane do dokonywania, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla danego świadczeniobiorcy.

Minister właściwy do spraw zdrowia wskaże spośród leków określonych w wykazie leków refundowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), leki, które będą wydawane bezpłatnie kobietom w ciąży, mając na względzie:

  1. konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców wynikających z ciąży;
  2. dostępność i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży leków podlegających wyborowi;
  3. roczny limit wydatków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.

Osoba, wydająca leki przysługujące bezpłatnie kobiecie w ciąży, będzie miała obowiązek poinformować ją o możliwości bezpłatnego nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, oraz na jej żądanie - wydać ten lek, chyba że z recepty będzie wynikać niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: