Co przewiduje ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawy okołobudżetowej), przygotawany przez ministra finansów, jest w Sejmie. 

Propozycja ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Poniżej najważniejsze rozwiązania z projektu.

Porady prawne

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ze środków funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

W 2019 r. ze środków funduszu będą również finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Fundusz Pracy

Kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Zmiany dotyczące świadczeń:

1) przewidziano „odmrożenie” o jeden rok podstawy naliczania odpisu na:

  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.;
  • fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.);
  • fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013

2) zaproponowano, analogicznie jak w 2018 r., „zamrożenie” podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Morskiej

Ze środków funduszu mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Przewidziano możliwość sfinansowania ze środków funduszu zadań związanych z informatyzacją państwa.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

Założono możliwość dofinansowania ze środków tego funduszu części wydatków przeznaczonych na realizację „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD)

Przewidziano dofinansowanie KOZZD, aby umożliwić właściwą terapię umieszczonym w ośrodku osobom stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także zapewnić im bezpieczeństwo oraz personelowi. Konieczność zwiększenia środków finansowych na bieżącą działalność ośrodka wynika z wyższej niż pierwotnie zakładano liczby osób tam umieszczonych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne