Czy atak na jakąś szerszą grupę może być naruszeniem dóbr osobistych jej członka?

21.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Na obszarze prawa cywilnego chronione są pewne szczególnie cenne dla każdego człowieka wartości. Jako przykłady można podać wolność, godność, cześć, dobre imię. Warunkiem zastosowania kodeksowej regulacji dotyczącej ochrony dóbr osobistych jest jednak bezprawność naruszenia. Nie każde naruszenie jest bezprawne. Przykładowo działanie organów państwa polegające na pozbawieniu wolności sprawcy przestępstwa stanowi naruszenie dóbr osobistych, ale nie jest działaniem bezprawnym.

Regulacja dotycząca ochrony dóbr osobistych rozciąga się także na osoby prawne. Im także na równi z osobami fizycznymi przysługują dobra osobiste. Z oczywistych względów nie wszystkie dobra osobiste dotyczące osób fizycznych odnoszą się do osób prawnych. Istnieją bowiem dobra osobiste integralnie związane z osobą ludzką, jak na przykład nietykalność cielesna i w tym przypadku siłą rzeczy kodeksowa regulacja ochrony dóbr osobistych nie znajduje zastosowania do osób prawnych. Tym niemniej we wszystkich przypadkach gdzie regulacja  artykułów 23 i 24 może znaleźć zastosowanie wobec osób prawnych, dobra osobiste tych osób są chronione tak samo jak osób fizycznych.

Porady prawne

Problem pojawia się jednak gdy w skutek niedozwolonego ataku na jakąś organizację, jej członek ma poczucie, że naruszone zostały jego dobra osobiste. Trzeba zaznaczyć, że przy ochronie dóbr osobistych nie możemy kierować się tylko subiektywnym odczuciem danej osoby, że zostały naruszone jej dobra. Konieczne jest także odwołanie się do przesłanek bardziej zobiektywizowanych. Czy atak np. na partię może być naruszeniem dóbr osobistych konkretnej osoby? Jak na razie polski Sąd Najwyższy ma w tym względzie jednolite stanowisko. Otóż aby wykazać, że w takim przypadku doszło do naruszenia dóbr osobistych, trzeba dowieść, że atak uderzył także bezpośrednio w powoda.

Polskie rozwiązania w omawianym zakresie można przedstawić na podstawie dwóch orzeczeń: Sądu Najwyższego, oraz warszawskiego Sądu Okręgowego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że wobec szczątkowej regulacji ochrony dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym, ogromna rola w tworzeniu zasad tej ochrony przypada orzecznictwu. To ono kształtuje podstawowe zasady ochrony dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym.

Bardzo ważną rolę w omawianej kwestii odegrało orzeczenie Sądu Najwyższego Wyrok z dnia 21 września 2006 r., I CSK 118/06. Była to sprawa w której pozwanym był Jarosław K, a powodem działacz SLD Stanisław S. Pozwany określił Sojusz Lewicy Demokratycznej mianem organizacji przestępczej. Powód twierdził, że wypowiedź pozwanego uderzyła w jego cześć, godność, oraz dobre imię jako członka partii. Natomiast pozwany odpierał zarzuty argumentując, że wyraził jedynie przypuszczenie co do przestępczego charakteru SLD, a poza tym jego wypowiedź dotyczyła jedynie SLD jako organizacji, a nie poszczególnych jego członków. Powód żądał złożenie oświadczenia o treści określonej w pozwie, oraz zapłaty przez pozwanego 1000 tys. zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Sąd Okręgowy uznał w tej sprawie, że wypowiedź pozwanego nie naruszyła dobrego imienia powoda albowiem nie była ona skierowana bezpośrednio do niego. Ponadto pozwany nie znał powoda, zarzuty nie mogły się więc odnosić bezpośrednio do powoda. Powód nie poniósł z tytułu wypowiedzi pozwanego żadnych negatywnych konsekwencji. Nie zmieniła się jego pozycja zawodowa, nie poniósł także innych strat. O wypowiedzi dowiedział się od swojego byłego wychowanka. Jednak naruszenie dóbr osobistych poprzez przytoczenie tej wypowiedzi przez tego wychowanka miało zdaniem sądu charakter subiektywny. Odmiennie orzekł w tej sprawie Sąd Apelacyjny. Uznał on iż mimo że wypowiedź nie odnosi się bezpośrednio do powoda, to jednak jako członek partii mógł się on poczuć nią dotknięty. Powód stał się obiektem drwin w środowisku, zadawane mu były pytania w rodzaju „czy czujesz się przestępcą?”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wypowiedź pozwanego dotyczyła zarówno SLD jako całości, jak i samego powoda. Mógł się on poczuć dotknięty wypowiedzią pozwanego. Pozwany nie wykazał, że jego działanie było bezprawne, w szczególności nie wykazał, że stawiane przez niego zarzuty były prawdziwe.

Sąd Najwyższy nie podzielił jednak argumentacji Sądu Apelacyjnego. Według Sądu Najwyższego roszczenia o ochronę dóbr osobistych aktualizuje się wtedy gdy zostaną naruszone prawnie chronione interesy konkretnej osoby. W tym przypadku do takiego naruszenia nie doszło. Pozwany nie naruszył konkretnych chronionych prawnie interesów powoda. Doznane przez niego szkody mają charakter subiektywny. Tymczasem aby orzec, że mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych musimy wykazać, że jako obraźliwe zrozumiałby dane wypowiedzi tak zwany rozsądny, przeciętny obywatel. W tym przypadku nie ma zaś podstaw do stwierdzenia, że po twierdzeniu pozwanego, że SLD jest „organizacją przestępczą”, ten właśnie przeciętny obywatel uznałby za przestępcę powoda. Ze względu na oczywistą zasadność skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy sam rozpoznał sprawę i uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego.

To orzeczenia Sądu Najwyższego ukształtowało na razie linię orzeczniczą polskich sądów w omawianej kwestii. W podobnej sprawie,  w której chodziło o obrazę homoseksualistów rysunkiem w Rzeczpospolitej porównującą ich małżeństwa do zoofilii, Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w zasadzie tak samo. Nie można mówić o naruszeniu dóbr osobistych, gdy zaatakowano szerszą zbiorowość. Trzeba by udowodnić, że dane zachowanie ubodło i naraziło na nieprzyjemności konkretną osobę. W tym przypadku zdaniem warszawskiego SO nie można wskazać konkretnego naruszenia dobra osobistego.

Wydaje się, że przyjęta linia orzecznicza niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Otóż często zaatakowanie jakiejś organizacji, bądź jak w przypadku homoseksualistów grupy, może nieść za sobą szykany dla pojedynczych ich członków. Przykładowo w powszechnej świadomości, jeżeli SLD zostanie nazwane organizacją przestępczą, wiele osób interpretuje takie twierdzenie, w ten sposób, że każdy poszczególny członek tej partii jest przestępcą. Co prawda rozsądny obywatel nie powinien tego interpretować w ten sposób, ale na gruncie ochrony dóbr osobistych nie możemy całkowicie wyeliminować pewnej dozy subiektywizmu. Poza tym ludzie często identyfikują się z grupami do, których należą i atak na grupę traktują tak jak atak na siebie. A w powszechnej świadomości także funkcjonuje tendencja do utożsamiania jednostki z grupą do której należy. Z pewnością homoseksualista widzą w gazetach rysunek, który był przedmiotem orzeczenia SO, doznaje uczucia przykrości i czuje, że rysunek ten narusza jego poczucie godności.

Z drugiej jednak strony za stanowiskiem SN przejawia argument natury funkcjonalnej. Gdybyśmy bowiem uznali, że każdy członek zaatakowanej grupy ma prawo dochodzić swoich roszczeń, to wówczas na przykład przeciwko osobie, która sprofanowała polską flagę petycję mógłby wnieść każdy Polak. Dlatego koncepcja SN, że członek znieważonej organizacji tylko wtedy ma roszczenie, gdy można wykazać, że znieważenie dotyczyło także bezpośrednio jego wydaje się dość rozsądna. Tym niemniej dyskusja na ten temat w polskiej doktrynie i orzecznictwie najprawdopodobniej dopiero się rozpoczyna.

Łukasz Kołtuniak

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko kontrahenta wymieniłem w tekście. Jakie przepisy złamałem i co mi za to grozi? Jestem w stanie (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona.  W prawie nie ma dokładnej (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z art. 23 k.c.: "Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnienia z pracy. Aby móc ustrzec się przed szkalowaniem, nie jest jednak konieczne powstanie faktycznej szkody, gdyż (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci (...)

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie danych osobowych? Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych” (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

Implementacja dyrektywy Celem uchwalonej ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Postępowanie podatkowe Grupa VAT w związku z posiadaniem statusu podatnika będzie stroną ewentualnych postępowań podatkowych (...)

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Sąd Najwyższy: dziennikarz nie musi przepraszać partii politycznej w sporze o ochronę dóbr osobistych 11 października 2019 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego nakazujący dziennikarzowi oraz wydawcy gazety zamieszczenie przeprosin partii politycznej w części zmieniającej wyrok Sadu pierwszej instancji i oddalił apelację partii w sporze o ochronę dóbr (...)

Lewica apeluje o wznowienie prac nad

Lewica apeluje o wznowienie prac nad "planowaniem rodziny"

Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu "Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu "wiedza o życiu seksualnym człowieka". Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie (...)

Wielki skok poparcia dla PO

Wielki skok poparcia dla PO

Platforma ma najwyższe notowania od września 2008 roku. W ciągu ostatnich dwóch tygodni partia zyskała 10 pkt proc. - wynika z sondażu Gazety Wyborczej. 58-procentowe poparcie daje Platformie Obywatelskiej większość w Sejmie. Razem z 6-procentowym poparciem dla PSL partia uzyskałaby nawet większość konstytucyjną - 308 mandatów. - Potwierdza się, że umiemy przyciągać (...)

Nowy obowiązek dla partii politycznych dotyczący prowadzenia rejestrów umów i wpłat

Nowy obowiązek dla partii politycznych dotyczący prowadzenia rejestrów umów i wpłat

1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów. Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów. Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych partie polityczne od 1 lipca 2022 roku są zobowiązane do prowadzenia (...)

Pieniądze dla polityków obcięte o połowę?

Pieniądze dla polityków obcięte o połowę?

Platforma Obywatelska chce ograniczyć subwencję, jaką co roku z budżetu państwa dostają partie polityczne. Według PO to politycy powinni w pierwszej kolejności zacisnąć pasa, zwłaszcza teraz, kiedy rząd ogranicza wszystkie wydatki i szuka pieniędzy w kieszeni podatników, m.in. podwyższając od nowego roku stawkę VAT do 23 proc. W ustawie budżetowej na rok 2011 na subwencje dla (...)

Homoseksualiści dzielą Polskę i Europę

Homoseksualiści dzielą Polskę i Europę

Z tych związków nie można oczekiwać przedłużenia bytów, gdyż nie są nastawione na prokreację. Homoseksualiści są bezużyteczni, gdyż nie wykonują funkcji prokreacyjnej. Czy w interesie państwa jest wspieranie homoseksualistów, skoro ich sposób rozładowania popędu seksualnego, szkodzi ich zdrowiu? - takie to słowa padały w zeszłym tygodniu z ambony sejmowej. (...)

Związki partnerskie - dlaczego nie?

Związki partnerskie - dlaczego nie?

Przyznam szczerze, że przystępując do pisania tego postu, miałem mieszane uczucia. Moje podejście zmieniało się wraz z głębszym zastanawianiem się nad problemem i próbą zrozumienia zwolenników związków partnerskich osób o tej samej płci i samych zainteresowanych. Nie chcę jednak pisać skrajnie subiektywnie, na podstawie tego jak ja uważam czy co myślę, (...)

Geje skarżą się na Urzędy Stanu Cywilnego

Geje skarżą się na Urzędy Stanu Cywilnego

Polskie urzędy nie chcą wydawać homoseksualistom zaświadczenia, że dana osoba nie jest żonata lub zamężna. Bez tego dokumentu pary jednopłciowe nie mogą zawrzeć związku w krajach, które to umożliwiają. Przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii będą dzisiaj przekonywać Parlament Europejski, że polskie Urzędy Stanu Cywilnego dyskryminują gejów i lesbijki. Kampania złożyła (...)

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

Zakaz tworzenia rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka osobom o orientacji homoseksualnej – taką poprawkę do ustawy o pieczy zastępczej przyjął Senat. Autorem poprawki był Piotr Kalet z Prawa i Sprawiedliwości – czytamy na łamach Gazety Wyborczej. - To chyba pierwszy przypadek przepisu wprost wykluczającego z korzystania z ustawowych praw osoby ze względu na (...)

Czeskie władze badają erekcję gejów

Czeskie władze badają erekcję gejów

Uchodźcy podający się za gejów chcąc dostać azyl w Czechach są sprawdzani, czy mają erekcję przy oglądaniu pornograficznych nagrań z kobietami. Unijni obrońcy praw człowieka twierdzą, że takie postępowanie łamie prawo. Według czeskich władz taki test jest obroną przed ewentualnymi wyłudzeniami statusu azylanta przez uchodźców powołujących się na prześladowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela (...)

Rozwód - podział majątku wspólnego

Rozwód - podział majątku wspólnego

Na początku marca br. wyszłam za mąż, szybko jednak okazało się, że ta decyzja była pomyłką, w związku z czym kilka dni temu złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż od początku trwania małżeństwa (...)

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy (...)

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

Co można podciągnąć pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych? Czego musi dopuścić się pracownik, aby pracodawca mógł rozwiązać z nim umowę o pracę (...)

Rażące naruszenie prawa

Rażące naruszenie prawa

Co znaczy rażące naruszenie prawa? Jaka jest różnica między naruszeniem prawa a rażącym naruszeniem prawa? Proszę może o jakieś przykłady, orzeczenia sądowe? Pojęcie to jest typowym przykładem (...)

Naruszenie przepisów prawa materialnego

Naruszenie przepisów prawa materialnego

Proszę o wskazanie przykładów naruszenia prawa materialnego, które mogą uzasadniać wniesienie apelacji. Naruszenie przepisów prawa materialnego uzasadniające wniesienie apelacji polegać musi (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wynajęliśmy prywatnie mieszkanie, podpisując umowę na rok z możliwością wypowiedzenia tylko w wypadku złamania jej postanowień przez którąś ze stron. Najemcy jednak postanowili się wyprowadzić (...)

Brak pouczenia a prawo do obrony

Brak pouczenia a prawo do obrony

W podpisanym przez podejrzanego "Postanowieniu o przedstawieniu zarzutów" jest nadruk: "pouczając na podstawie art. 313 § 3 kpk o prawie żądania, do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia (...)

Grupa podatkowa przy darowiźnie

Grupa podatkowa przy darowiźnie

Moja ciocia upoważniła mnie do wypłaty pieniędzy z rachunku bankowego w razie znacznego pogorszenia się jej stanu zdrowia. Niestety taka sytuacja właśnie zaistniała i wypłaciłem pieniądze na (...)

Właściwa grupa KŚT

Właściwa grupa KŚT

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć zestaw służący do przeprowadzania wideokonferencji? Wydaje się, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji (...)

Podatek od otrzymanego spadku - grupa podatkowa

Podatek od otrzymanego spadku - grupa podatkowa

Zmarła moja ciocia, która w testamencie powołała mnie do całości spadku (m.in. działka i rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, a więc majątek dużej wartości). Ciocia była wdową, nie miała (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Opodatkowanie prezentów ślubnych

Opodatkowanie prezentów ślubnych

W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone (...)

Definicja wyborów proporcjonalnych

Definicja wyborów proporcjonalnych

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe? Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział (...)

FORUM PRAWNE

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

oszukany przez gwiazdę TV!!!

oszukany przez gwiazdę TV!!! Czy jeśli w wywiadzie TV prowadzący wysuwa tezę, która osobiście mnie obraża, mogę żądać od niej odszkodowania? Zgodnie z art. 23 Dobra osobiste człowieka, (...)

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie Witam serdecznie:) Mam takie pytanko: Kilka dni temu byl wypadek , a ze jestem strazakiem to bylem na miejscu i zrobilismy kilka zdjec z wypadku , na zdjeciach (...)

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro W sporze Allegro użyłem wobec sprzedawcy określeń, które mogły zostać odebrane (niekoniecznie musiały) jako naruszenie dóbr osobistych. Chwilę później (...)

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę"

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę" Witam, jakieś 2-3 miesiące temu 1szy raz zacząłem szukać mieszkania na wynajem i trafiłem na pseudoagencję, która miała (...)

naruszenie dóbr osobistych

naruszenie dóbr osobistych Pewna pani rozżalona nieuanym związkiem z moim ojcem, od pewnego czasu w swoim blogu opisuje moją rodzinę w sposób dla nas obraźliwy. Na początku kazdego postu pisze, (...)

naruszenie praw autorskich

naruszenie praw autorskich Witam Od jakiegoś czasu prowadzę blog, wklejam tam swoje filmy i zdjęcia. Ostatnio znalazłem inny blog dosłownie identyczny jak mój, zarówno pod względem graficznym jak (...)

naruszenie miru domowego

naruszenie miru domowego Trzy osoby wynajmują mieszkanie i każda ma swoj własny pokoj. czy wywałanie drzwi do pokoju jednej z osob pod jej nie obecnosć (drzwi wczeniej przez osobe tam mieszkajaca (...)

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Czy jeżeli Spółdzielnia poprzez Panią zatrudnioną w charakterze sprzątaczki przekazuje informację łatwo dostępną - czytaj nie w kopercie , całkowicie jawną (...)

naruszenie miru domowego a naruszenie nietykalności intruza

naruszenie miru domowego a naruszenie nietykalności intruza Dzień dobry Mam pytanie: czy wtargnięcie osoby niepożądanej do przestrzeni przez mnie użytkowanej i odmowa jej opuszczenia to naruszenie (...)

Spadek (I grupa)

Spadek (I grupa) Przedmiot spadku - akcje pracownicze Witam. Kilka faktów, na podstawie których ma być (bądź nie) naliczany podatek od spadku: 1- zgon spadkodawcy 20.09.1998 2- data rozpoczęcia przydziału (...)

Otwarcie firmy a grupa inwalidzka

Otwarcie firmy a grupa inwalidzka Witam niewiem czy pod dobrym tematem umieszczę post jak by co to proszę przenieść nie usuwać. Jestem osobą niepelnosprawna z umiarkowanym stopnie niepełnosprawność (...)

Zasiłek pielęgnacyjny, grupa inwalidzka

Zasiłek pielęgnacyjny, grupa inwalidzka Od dnia 13.12.2011 r. posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Symbol przyczyny - 09-M (jestem po mastektomii piersi i wycięciu węzłów chłonnych). (...)

Rozwód a grupa inwalidzka

Rozwód a grupa inwalidzka Witam, chciałam zapytać czy orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej (niezdolność do samodzielnej egzystencji) wpływa w jakiś sposób na podział majątku pomiędzy małżonków (...)

Grupa inwalidzka - wniosek !

Grupa inwalidzka - wniosek ! Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej? Jakie formalności należy wypełnić, aby otrzymać orzeczenie o grupie inwalidzkiej? z góry dziękuję za odpowiedź!

Partia

Partia Witam. Mam zamiar srworzyć partie polityczną i chciałbym dowiedzieć się jeszcze kilka rzeczy o nich. Czy te 1000 głosów na założenie partii może być zebrane drogą elektroniczną,czyli, (...)

Porady prawne