Do jakiego celu będzie zmierzała nasza polityka lekowa w latach 2018–2022?

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”

Dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” określa on priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

Celem Polityki Lekowej Państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz rozwój polskiej gospodarki. 

 Dokument powstał w Ministerstwie Zdrowia w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 roku. „Polityka Lekowa Państwa” jest dokumentem o charakterze strategicznym. Określono w nim priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Zgodnie z wytycznymi, wyznacza ona średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia. Dokument powstawał w procesie szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia. Polityka lekowa jest integralną częścią polityki zdrowotnej. W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki podkreślił jej szczególne znaczenie. Rząd zdecydował o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., co może zapewnić łączną kwotę finansowania ochrony zdrowia na poziomie 830 mld zł w latach 2018-2024. 

Strategiczne cele w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce

W takim duchu Ministerstwo Zdrowia zdefiniowało strategiczne cele w dziedzinie gospodarki lekami w Polsce, które wpisują się w kluczowe dążenia Światowej Organizacji Zdrowia w odniesieniu do polityk lekowych, tj.:

 • dostępność – równość w dostępie i przystępność najpotrzebniejszych leków;
 • jakość – jakość, bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków;
 • racjonalne stosowanie – promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa to:

 1. zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne;
 2. zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie;
 3. systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii;
 4. wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce;
 5. uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów;
 6. systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia  w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych. 

Do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych ustanowiono 10 priorytetowych celów szczegółowych:

 • poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych służących osiągnięciu jak najlepszego efektu zdrowotnego;
 • systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;
 • poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
 • systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;
 • zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych;
 • poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;
 • zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;
 • zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;
 • poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;
 • rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Z dokumentu wynika, że ze względu na starzenie się społeczeństwa poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie rosnące zapotrzebowanie na leki służące do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych. Innym zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest prewencja związana z upowszechnianiem szczepień ochronnych.

Rząd podejmuje wszelkie konieczne działania, żeby realizowana polityka lekowa państwa była spójna z międzynarodowymi rekomendacjami, które mówią o konieczności zapewnienia każdemu człowiekowi prawa do leczenia. Polityka lekowa ma również  istotny wymiar gospodarczy ze względu na istotną rolę przemysłu farmaceutycznego (jego rozwój założono w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), lecz jej nadrzędną rolą jest dążenie do poprawy długości życia oraz stanu zdrowia obywateli.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: