Ustawa o drogach publicznych zmieniona

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w której pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą powierzono Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego przejął bowiem obecny system poboru opłaty elektronicznej, pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty elektronicznej zawiera nieadekwatne rozwiązania technologiczne, co oznacza konieczność zastąpienia ich nowym systemem.

Porady prawne

Co przewiduje ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych?

Ustawa tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych. 

Zgodnie z nowelizacją, świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia lub wsparcia urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, będzie mogło być realizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Prawa zamówień publicznych, zwane dalej „Podmiotem Wyznaczonym”. Podmiot Wyznaczony będzie musiał posiadać przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, rozwoju, wdrażania lub utrzymania technologii teleinformatycznych. Wyznaczenia Podmiotu będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia.

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu będzie zatem mógł wyznaczyć podmiot publiczny, który dzięki posiadanemu doświadczeniu, w drodze wyłączności, stworzy podstawy i zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych. Nowy system, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, umożliwi sprawniejszy pobór opłat drogowych.

Podmiot Wyznaczony będzie zobowiązany do wykonania osobiście (samodzielnie) kluczowych części usług, które zostaną mu powierzone do realizacji w drodze rozporządzenia. Wykonywanie tych usług przez wyznaczony podmiot publiczny usprawni współpracę z innymi państwowymi systemami teleinformatycznymi, np. służącymi monitorowaniu przejazdu pojazdów po drogach publicznych i wymianę danych dotyczących ruchu pojazdów z niektórymi służbami, np. Krajową Administracją Skarbową.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie zawierał z Podmiotem Wyznaczonym umowę o świadczenie usług”, która określi w szczególności:

  1. szczegółowy przedmiot i zakres czynności realizowanych przez Podmiot Wyznaczony;
  2. harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;
  3. termin wykonania czynności;
  4. obowiązki Podmiotu Wyznaczonego;
  5. wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podmiotu Wyznaczonego;
  6. tryb kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;
  7. skutki nienależytego wykonania i niewykonania umowy.

Dzięki nowym rozwiązaniom możliwa będzie skuteczniejsza kontrola państwa oraz sprawniejsze zarządzanie systemem viaToll przez GITD. Ustawa ma też zapewnić większą sprawność funkcjonowania systemu oraz należytą ochronę gromadzonych danych.

Nowelizacja ta będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne