6.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Fuzje pod kontrolą

Zakaz przejęcia na rynku niebezpiecznych odpadów, warunkowa zgoda w branży spożywczej i wszczęcie postępowania przeciwko spółce Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - to ostatnie działania Prezes UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorców.

Aby chronić konkurencję przed negatywnymi skutkami koncentracji, prawo nakazuje uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeszcze przed jej faktycznym dokonaniem. Obowiązkowi temu podlegają transakcje, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. 

Porady prawne

UOKiK uprawniony jest do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć, a nawet blokowania transakcji, które mogą trwale zakłócić konkurencję na rynku. Oceniając koncentrację Prezes Urzędu może wydać zgodę na jej dokonanie, uzależnić ją od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków bądź też zakazać transakcji.

Prezes Urzędu nie zgodziła się na przejęcie przez Orzeł Biały spółki Baterpol. Zgłaszający należy do grupy podmiotów kontrolowanych przez amerykańską spółkę AIG. Baterpol jest kontrolowany przez Impexmetal, który jest częścią Grupy Boryszew. Przedsiębiorcy prowadzą działalność na wspólnym rynku przetwarzania odpadów niebezpiecznych ze zużytych akumulatorów wykorzystywanych m.in. do uruchamiania silników spalinowych i zasilania instalacji elektrycznych. Przedsiębiorcy są jedynymi podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Polski w tym zakresie.

W toku postępowania UOKiK stwierdził, że po dokonaniu koncentracji rzeczywista konkurencja na tym rynku przestałaby istnieć. Jednocześnie podmioty zajmujące się zbieraniem i skupem złomu akumulatorowego zostałyby pozbawione jakiejkolwiek alternatywy w zakresie jego sprzedaży. Zdaniem Urzędu siła ekonomiczna i pozycja rynkowa połączonego podmiotu prowadziłaby do eliminacji konkurencji. Natomiast ograniczenia w dostępie do rynku takie jak bariery technologiczne, prawne czy wysokie koszty stałe realnie uniemożliwiają pojawienie się potencjalnych konkurentów.

W związku z tym Prezes UOKiK podjęła decyzję zakazującą przejęcia przez Orzeł Biały spółki Baterpol. UOKiK korzysta z tej możliwości sporadycznie. Od 2004 roku jest to czwarta decyzja tego rodzaju. 

W praktyce Urzędu pojawiają się również decyzje zezwalające na dokonanie transakcji, ale pod pewnymi warunkami. Dzieje się tak w sprawach kiedy pomimo, że koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji można wyeliminować to zagrożenie nakładając na przedsiębiorcę określone obowiązki. W takich przypadkach Prezes UOKiK wydaje decyzję określającą warunki, które przedsiębiorcy muszą spełnić, aby móc ją przeprowadzić. W latach 2004-2009 Prezes Urzędu wydał osiem zgód warunkowych. Kolejna z nich to decyzja w sprawie przejęcia przez Agros Nova spółki Kotlin.

Przejmujący jest producentem soków, napojów, dżemów, sosów, zup, dań gotowych oraz keczupów takich marek jak Fortuna, Dr Witt, Pysio, Garden czy Łowicz. Natomiast przejmowany Kotlin prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży przetworów owocowo-warzywnych, w szczególności keczupów, koncentratów pomidorowych, przetworów warzywnych oraz dżemów. Spółka jest również właścicielem marki Sorella i Giuseppe.

Produkty Agros Nova i Kotlin należą do najczęściej kupowanych w Polsce. Analizując skutki planowanej koncentracji okazało się, że w wyniku jej realizacji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży dżemów.

Wydając zgodę na dokonanie transakcji Prezes UOKiK uzależniła ją od spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków. Pierwszym z nich jest sprzedaż do 31 sierpnia 2010 roku linii do produkcji dżemów będących własnością spółki Kotlin oraz prawa do znaków towarowych Sorella. Wyzbycie się aktywów może nastąpić wyłącznie na rzecz niezależnego inwestora, nie należącego do grupy kapitałowej Agros Nova - musi on być zaakceptowany przez Prezesa UOKiK.

Do tego czasu przejmujący będzie musiał utrzymać sprzedaż dżemów Sorella na terytorium Polski na poziomie co najmniej 70 proc. średniej sprzedaży marki oraz utrzymać średnie wydatki na promocję i reklamę tych produktów z 2007 i 2008 roku. Ma to na celu utrzymanie rozpoznawalności marki Sorella. Ponadto w ciągu trzech lat od wspomnianej transakcji przedsiębiorca musi zaprzestać sprzedaży dżemów marki Kotlin. Agros Nova będzie także musiała szczegółowo informować UOKiK o realizacji warunków.

Ze zobowiązania nie wywiązał się, zdaniem Prezesa UOKiK, Carrefour, który w czerwcu 2007 roku otrzymał zgodę warunkową na przejęcie spółki Ahold.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Przepisy regulują także kwestie związane z kontrolą trzeźwości pracowników. – "W ten sposób odpowiadamy na nowe trendy na rynku pracy, a także (...)

Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji i Włoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji

Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji i Włoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji

Wspólny list w sprawie reformy unijnej polityki konkurencji do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager – wystosowali minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier, minister gospodarki i finansów (...)

Kontrole NIK

Kontrole NIK

Po co kontrole NIK? Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. Wskazane przez kontrolerów wadliwe mechanizmy są jednak naprawiane, a systemy prawne uszczelniane tak, aby błędy (...)

Kantory pod kontrolą NPB

Kantory pod kontrolą NPB

Firmy zajmujące się obrotem dewizowym albo prowadzące kantory muszą liczyć się z kontrolą ze strony NBP. W razie stwierdzenia u nich jakichś nieprawidłowości mogą stracić zezwolenie na dotychczasową działalność.   Takie rygory wynikają z wchodzącego w życie 18 marca rozporządzenia (...)

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

W Polsce działa 3400 dużych przedsiębiorstw. Zatrudniają one 40,6% pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają 32,3% jego wkładu do PKB. Skala działania dużych firm oraz posiadane zasoby na ogół skutecznie pozwalają im się chronić przed skutkami kryzysu. Jednak w czasach (...)

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Dla dużej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie kończą się najlepiej - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają zapomogi z opieki społecznej. Wielu rezygnuje (...)

Internetowe aukcje pod kontrolą fiskusa

Internetowe aukcje pod kontrolą fiskusa

Regularne kupowanie i sprzedawanie rzeczy to działalność gospodarcza, nawet jeśli nie została tak zarejestrowana. Przez środki masowego przekazu przemknęła ostatnio wiadomość, że fiskus ma zamiar skontrolować internetowe aukcje, a ściślej osoby, które prowadzą na nich sprzedaż. Część (...)

Jakość handlowa artykułów mlecznych

Jakość handlowa artykułów mlecznych

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2008 rok, w I kwartale wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły na terenie całej Polski kontrolę planową w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych.Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej artykułów (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Postępowanie podatkowe Grupa (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego? W pierwszej kolejności (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Korki pod kontrolą

Korki pod kontrolą

Już od dziś, informacje o bieżących utrudnieniach na polskich drogach są w zasięgu ręki każdego kierowcy. Serwis opracowany we współpracy z Targeo.pl jest już dostępny na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Dane o bieżących utrudnieniach są wprowadzane (...)

Paliwa pod kontrolą

Paliwa pod kontrolą

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko PKN Orlen oraz jego dystrybutorom. Spółkom zarzucono wspólne ustalanie cen paliw płynnych Postępowanie zostało wszczęte po analizie rynku paliw przeprowadzonej przez UOKiK. W jego (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Wyrok TK 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt SK 3/20) w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zagadnienia nałożenia przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line – to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych (...)

Dopalacze trafią pod kontrolę ustawową

Dopalacze trafią pod kontrolę ustawową

Produkty proponowane w sklepach "Dopalacze" to nic innego, jak alternatywne narkotyki - wynika z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokument, przedstawiony przez posłów Platformy Obywatelskiej, skierowano do sejmowej Komisji Zdrowia. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.