Gospodarowanie częstotliwościami unormowane

Nowe rozwiązania, związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości, przewiduje nowelizacja, która dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej, mających usprawnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce, a więc zwolnić tzw. pasmo 700 MHz (od 694 MHz do 790 MHz) na terenie Unii Europejskiej i państw sąsiednich.

Co przewiduje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw?

Celem ustawy jest nowelizacja przepisów w zakresie dotyczącym gospodarowania częstotliwościami, urządzeń radiowych oraz opłat za częstotliwości.


Nowelizacja m.in. rozszerza katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym w razie planowania zmiany częstotliwości, ułatwia tzw. proces refarmingu, co umożliwi Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) uporządkowanie widma przed wprowadzeniem najnowocześniejszych technologii, usprawnia postępowanie z rezerwacją częstotliwości, modyfikuje zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznaje też nowe kompetencje prezesowi UKE, które pozwolą efektywnie gospodarować częstotliwościami. Ustawa nadaje ponadto Ministrowi Cyfryzacji możliwość nałożenia na prezesa UKE harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości,użytkowanych jako cywilne, w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym.

Wprowadzane zmiany wiążą się w szczególności ze wszczętym przez Komisję Europejską w 2016 r. postępowaniem (uchybienie 2016/2122), dotyczącym nieprawidłowego stosowania dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach), jak również dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) oraz dyrektywy Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej. Potrzeba nowelizacji wiąże się także z koniecznością zapewnienia zgodności ustawy – Prawo telekomunikacyjne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1995/5/WE.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przedmiotową nowelizacją to:

1.   rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;

2.   usprawnienie postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości (przetarg, aukcja, konkurs) przez:

a) wprowadzenie do ustawy instytucji depozytu w przypadku aukcji,

b) zwiększenie kwoty wadium w przypadku przetargu lub aukcji (wysokość wadium nie będzie mogła być niższa niż 5% opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością i nie wyższa niż 5000% tej opłaty),

c) określenie przypadków, w których depozyt lub wadium ulega przepadkowi,

d) modyfikację przepisów określających warunki uczestnictwa w postępowaniu selekcyjnym,

e) wprowadzenie zasady, że dla podmiotów wyłonionych w postępowaniu selekcyjnym decyzja rezerwacyjna wydawana jest z urzędu, bez konieczności złożenia wniosku,

f) określenie konsekwencji nieuczciwych zachowań uczestników podczas postępowania selekcyjnego dla udziału w kolejnych postępowaniach zmierzających do rozdysponowania częstotliwości;

3.   wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej cofnięcie lub zmianę rezerwacji częstotliwości przez Prezesa UKE z urzędu, w związku z koniecznością realizacji zobowiązań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych lub z aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;

4.   umożliwienie Prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym, jak staną się dostępne;

5.   uchylenie obowiązku oznaczania znakiem ostrzegawczym urządzenia radiowego stanowiącego urządzenie klasy 2 (tj. urządzenie, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na jego używanie) oraz delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozporządzenia określającego sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym, a także uchylenie przepisu o karach grożących za brak oznakowania;

6.   wprowadzenie możliwości dokonania przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości, w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości;

7.   przyznanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji uprawnienia do określenia, w drodze rozporządzenia, harmonogramu rozdysponowania częstotliwości w celu realizacji polityki państwa w obszarze gospodarowania częstotliwościami;

8.   wykreślenie przepisu dotyczącego emisji telewizyjnych w sposób analogowy i rezerwacji częstotliwości dla telewizji analogowej w związku z zaprzestaniem emisji telewizyjnych prowadzonych w ten sposób;

9.   wydłużenie terminu na wpis urządzeń do rejestru urządzeń prowadzonego przez Prezesa UKE. Prezes UKE będzie miał 14 dni roboczych od dnia otrzymanie wniosku na dokonanie wpisu urządzenia do rejestru.

Ponadto ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw nowelizuje ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (zmiany stanowią konsekwencję rozwiązań zawartych w nowelizowanych przepisach ustawy – Prawo telekomunikacyjne) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (wprowadzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości w wysokości 100 zł).

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: