Jakość paliw w pierwszej połowie 2008 roku

17.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Poprawiła się jakość benzyny, przy jednoczesnym spadku jakości oleju napędowego - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową. Sprawdzeniu podlegał także gaz skroplony LPG
 
Podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole jakości paliw od 2004 roku. Od stycznia 2007 roku system analiz został znacznie rozszerzony. Oprócz kontrolowanych do tej pory benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, obecnie kontroli podlega m.in. jakość gazu płynnego LPG oraz lekkiego oleju opałowego. Ponadto sprawdzany jest cały łańcuch dystrybucyjny od stacji, poprzez hurtownie, magazyny, przedsiębiorców transportujących paliwo aż po wytwórców paliw. Kontrole przeprowadzane są przez inspektorów IH, którzy pobierają po dwie próbki paliw. Pierwsza z nich, tzw. podstawowa, badana jest bezpośrednio po pobraniu w akredytowanych laboratoriach. Jeśli wykazana zostanie niezgodność z obowiązującymi normami przedsiębiorca może zażądać badania drugiej próbki, tzw. kontrolnej.

W porównaniu z pierwszą połową 2007 roku poprawiła się jakość sprzedawanej benzyny - nieprawidłowości stwierdzono w 5,36 proc. wybranych losowo próbek (rok temu było to 6,29 proc.). Znacznie pogorszyła się natomiast jakość oleju napędowego - zakwestionowano 7,03 proc. próbek (o 5,98 proc. więcej niż przed rokiem). Najwięcej uchybień stwierdzono na stacjach w województwie świętokrzyskim (13,95 proc.) oraz mazowieckim (12,5 proc.). Najlepiej było w woj. opolskim - wszystkie przebadane próbki benzyny i oleju napędowego spełniały wymagane normy. W większości przypadków - 89,5 proc. - wymagań nie spełniał tylko jeden parametr badanego paliwa. Najczęściej była to temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska, za niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. W poprzednich latach dominowała nieprawidłowa zawartość siarki - w tym roku jej przekroczenia zarejestrowano tylko w pięciu przypadkach. Zbyt duża ilość tego pierwiastka w paliwie powoduje zmniejszenie sprawności i trwałości katalitycznych układów oczyszczania spalin. Z jednej strony zwiększa emisję toksycznych składników do środowiska, z drugiej naraża właściciela na większe koszty związane z serwisowaniem.

Porady prawne

Może to być także przyczyną korozji silnika.

Od 2007 roku IH bada także jakość sprzedawanego gazu skroplonego LPG. W trakcie kontroli prowadzonych od stycznia do czerwca 2008 roku nieprawidłowości stwierdzono w 4,66 proc. przypadków.

Ponadto w trakcie kontroli hurtowni paliw zakwestionowano jedną próbkę benzyny oraz dwie gazu LPG. Stwierdzono także zbyt wysoką zawartość siarki w jednej próbce lekkiego oleju opałowego - na 20 sprawdzanych.

Jak co roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła także kontrole w punktach, na które napłynęły skargi i informacje od konsumentów oraz organów ścigania, a także tych, na których w latach ubiegłych ujawniono nieprawidłowości. Pobrano 1070 próbek benzyny i oleju napędowego oraz 198 próbek LPG. W przypadku benzyn bezołowiowych i ON wymagań jakościowych nie spełniało 5,79 proc. próbek - w zeszłym roku 5,54 proc. Zakwestionowano także 16,16 proc. próbek gazu ciekłego.

W wyniku kontroli w pierwszej połowie 2008 roku przebadano łącznie 970 stacji sprzedających benzynę i olej napędowy oraz 541 gaz LPG. Do prokuratur skierowano 70 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto dochodzenia w 36 przypadkach. Zgodnie z prawem za obrót paliwem złej jakości grozi kara grzywny w wysokości do 1 mln zł, a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Inspekcja Handlowa wydała także 18 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, których jakość znacznie odbiegała od obowiązujących norm oraz powiadomiła o tym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Ponadto do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przekazano informacje dotyczące 69 stacji paliw, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Wyniki kontroli zostały również przekazane odpowiednim służbom, m.in. policji, urzędom celnym oraz skarbowym.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne