Jeden przelew do ZUS zamiast 4

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującej, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać jednym przelewem. Dzięki temu uproszczony zostanie system przekazywania składek do ZUS.

Jedna składka – jeden przelew – jedno konto

Teraz przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS. Obecnie do ZUS trafiają często 4 przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe. Płatnik składek, w celu identyfikacji, jest zobowiązany jest do podania identyfikatora numerycznego (NIP, REGON, PESEL, nr dowodu) oraz danych dotyczących okresu za jaki opłacana jest składka (miesiąc, rok, numer deklaracji rozliczeniowej). 

Natommiast po zmianach wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek płatnika składek. Dzięki zmianom i wprowadzeniu indywidualnego rachunku składkowego, przedsiębiorca będzie mógł dokonać tylko jednej wpłaty, zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. 

Nowelizacja przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek.

Jedna wpłata do ZUS zastąpi więc dotychczasowe płatności składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Inne uproszczenia

Proponowane rozwiązania ujednolicą i uproszczą także kwestie organizacyjne i proceduralne w zakresie ustalania odsetek, zobowiązań oraz wydawania zaświadczeń przez ZUS.

Obecnie przedsiębiorca musi w każdym miesiącu dokonywać kilku wpłat na różne rachunki bankowe wykorzystując przy tym odrębne dokumenty płatnicze. Obowiązek ten jest dla niego kosztowny i czasochłonny.

Zmiany ograniczą zaś ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych, co ograniczy błędy popełniane przez płatników i usprawni system rozliczeń z ZUS. Zmniejszy się także, w skali roku, liczba wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 mln do ok. 27 mln. Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków pomiędzy poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Porady prawne

Zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami

W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Będzie to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Projekt porusza również kwestię tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Zaproponowane przepisy zmniejszą obciążania składkowe przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań - poprzez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.

Kiedy nastąpią zmiany?

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy dotyczące m.in. zaświadczeń o niezaleganiu i kwestii „outsourcingu” - w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Zmiany mają dotyczyć 6,9 mln płatników składek (przedsiębiorców). Zyskają oni – dzięki oszczędnościom finansowym, skróceniu czasu poświęcanego na realizację płatności oraz uproszczeniu procedur.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne