17.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Kodeks wykroczeń

USTAWA

z dnia 20 maja 1971 r.

Kodeks wykroczeń

Dz.U. 1981 Nr 24 poz. 124; Dz.U.1982 Nr 16 poz. 125; Dz.U. 1983 Nr 44 poz. 203, Nr 6 poz. 35; Dz.U. 1984 Nr 54 poz. 275; Dz.U. 1985 Nr 23 poz. 100, Nr 14 poz. 60; Dz.U. 1986 Nr 39 poz. 193; Dz.U. 1988 Nr 20 poz. 135, Nr 41 poz. 324; Dz.U. 1989 Nr 34 poz. 180; Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297,  Nr 72 poz. 422, Nr 86 poz. 504; Dz.U. 1991 Nr 75 poz. 332,  Nr 91 poz. 408; Dz.U. 1992 Nr 24 poz. 101; Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600, Nr 84 poz. 386, Dz.U. 1995 Nr 6 poz. 29, Nr 60 poz. 310, Nr 95 poz. 475; Dz.U.1997 Nr 85 poz. 539, Nr 54 poz. 349,  Nr 111 poz. 724, Nr 104 poz. 661, Nr 106 poz. 677, Nr 60 poz. 369, Nr 98 poz. 602, Nr 123 poz. 779, Nr 141 poz. 942, Nr 133 poz. 884; Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 717; Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 931, Nr 101 poz. 1178; Dz.U.2000 Nr 22 poz. 271, Nr 74 poz. 855, Nr 117 poz. 1228;  Nr 73 poz. 852; Dz.U.2001 Nr 106 poz. 1149, Nr 125 poz. 1371, Nr 129 poz. 1438, Nr 100 poz. 1081, Nr 128 poz. 1409; Dz.U. 2002 Nr 25 poz. 253, Nr 19 poz. 185,  Nr 135 poz. 1145; Dz.U.2003 Nr 206 poz. 2012; Dz.U.2004 Nr 11 poz. 95, Nr 62 poz. 576, Nr 69 poz. 626, Nr 93 poz. 891, Nr 173 poz. 1808, Nr 171 poz. 1800; Dz.U.2005 Nr 90 poz. 756, Nr 90 poz. 757; Dz.U. 2007 r. Nr 109 poz. 756, Nr 82, poz. 558; Dz. U. 2008 r. Nr 141, poz. 888.

Porady prawne

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności.

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.
§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.


Art. 2. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty orzeczeniem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, ukaranie uważa się za niebyłe.


Art. 3. § 1. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym.
§ 2. Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje.


Art. 4. § 1. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Wykroczenie uważa się za popełnione w miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić.


Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.


Art. 6. § 1. Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi.
§ 2. Wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.


Art. 7. § 1. Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.
§ 2. Nie popełnia wykroczenia umyślnego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.


Art. 8. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.


Art. 9. § 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.
§ 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w Sejmie, ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, zatem wykroczeń szczególnie uciążliwych (...)

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zmiany zakładają m.in. modyfikację nieefektywnego i sprawiającego trudności przy orzekaniu parametrycznego systemu przepoławiania przy czynach karalnych przeciwko mieniu, odwołujących się do jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę i zastąpienie go systemem kwotowym na stałym poziomie (...)

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Nowelizacja ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ma wprowadzić wiele korzystnych zmian i usprawnić wymiar sprawiedliwości. M.in. określa na poziomie 500 zł stały próg, (...)

Jaka będzie kara za nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych?

Jaka będzie kara za nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych?

Nowelizacja Kodeks wykroczeń ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Zgodnie z nowelizacją osoba, która będzie umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokowała telefoniczny numer alarmowy, (...)

Zmiany dla uczciwych obywateli?

Zmiany dla uczciwych obywateli?

Rząd przyjął nowelizację Kodeksu wykroczeń Rada Ministrów przyjęła 15 maja 2018 r. przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem (...)

Zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia

Zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia

Komenda Rejonowa Policji wniosła do sądu rejonowego wniosek o ukaranie Dariusza S. obwinionego o to, że przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie przewodniczył niezarejestrowanemu zgromadzeniu. Dariusz S. dowiedział się z depeszy Polskiej Agencji Prasowej, że następnego dnia do Polski przyjeżdża (...)

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. (...)

Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem numerów ratunkowych!

Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem numerów ratunkowych!

Prezydencki projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń. Ma wyeliminować nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń. Celem projektu jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego (...)

Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

Trybunał Konstytucyjny ocenił redakcję przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze publicznej. Uznał, że konieczność rekonstrukcji znamion wykroczenia, polegającego na przebywaniu (...)

Straż miejska ukarze za uliczną sprzedaż

Straż miejska ukarze za uliczną sprzedaż

Od 19 listopada obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnik może wypisywać mandaty. - Potrzeba nowelizacji przepisów podyktowana jest m.in.: zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

26 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany dotyczą przesłanek ekstradycji? Wskazano, iż wydanie (ekstradycja) jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Kara aresztu sposobem na nieuczciwych handlarzy?

Kara aresztu sposobem na nieuczciwych handlarzy?

Nielegalni handlarze uliczni - którzy niejednokrotnie utrudniają ruch lub postój pojazdów oraz blokują chodniki dla pieszych - mogą wkrótce trafić do aresztu. Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu trafił wczoraj projekt nowelizujący przepisy kodeksu wykroczeń. (...)

Reforma kodeksu wykroczeń. Co mogą zmienić?

Reforma kodeksu wykroczeń. Co mogą zmienić?

Kodeks wykroczeń to najdłużej obowiązująca kodyfikacja z zakresu prawa karnego. W styczniu 2012 roku upłynie 40 lat jego obowiązywania. - Dlatego uważam, że jest to odpowiedni moment, aby rozpocząć dyskusję zarówno na temat jego części ogólnej, jak i typów poszczególnych (...)

Podwójna kara za zlekceważenie parkomatu

Podwójna kara za zlekceważenie parkomatu

Zaparkowałeś bez kwitka w płatnej strefie? Grozi za to opłata dodatkowa oraz grzywna. Obie mogą być nałożone jednocześnie – donosi Rzeczpospolita. Zlikwidowania podwójnych kar domaga się rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się już do ministra infrastruktury (...)

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

Karalność odmowy świadczenia usług przez osobę zajmującą się zawodowo ich świadczeniem (nawet umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny) jest niekostytucyjna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 26 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prokuratora (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu (...)

Zmiany w kodeksie wykroczeń

Zmiany w kodeksie wykroczeń

Zmiana wysokości grzywny dla stolikowych handlarzy ma poprawić estetykę miast, a konfiskata magnetofonu zapewnić spokój w blokach. Nad nowelą kodeksu wykroczeń pracuje specjalny zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powód? Dzisiejszy kodeks odbiega od rzeczywistości i nie najlepiej radzi (...)

Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

Skuteczne karanie sprawców kradzieży – projekt skierowany do konsultacji Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, (...)

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

Zasłonisz twarz na ulicy? Będą wysokie kary

To niebezpieczna polityka „dokręcania śruby”, ruch nieprzemyślany i być może niezgodny z konstytucją – twierdzą eksperci, którzy opiniowali nowe prawo do zgromadzeń. Zmianę przepisów zaproponował Bronisław Komorowski. Projekt – który trafił już (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Recydywa a Kodeks wykroczeń

Recydywa a Kodeks wykroczeń

Jakie warunki muszą być spełnione by daną osobę uznać za recydywistę na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń? O spełnieniu warunków recydywy mowa w art. 38 Kodeksu wykroczeń. Przepis (...)

Kodeks wykroczeń a zniszczenie cudzego ogrodu

Kodeks wykroczeń a zniszczenie cudzego ogrodu

Jakie konsekwencje za zniszczenie cudzego ogrodu, przewidują przepisy Kodeksu wykroczeń? W grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 150 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, (...)

Grzywna za brak meldunku

Grzywna za brak meldunku

Otrzymałam pracę w Warszawie. Początkowo dojeżdżałam do pracy, potem zatrzymałam się u Rodziny. Ale nie dopełniłam obowiązku zameldowania się i złożyło się na to wiele przyczyn, między (...)

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku publicznego

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku publicznego

W jaki sposób Kodeks wykroczeń sankcjonuje zakłócanie porządku publicznego? Zastosowanie tutaj znajdzie przepis art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem ten, kto krzykiem, (...)

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze? Zgodnie z art. 86 par. 1 k.w. kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa (...)

Wykroczenie niepokojenia

Wykroczenie niepokojenia

Na czym wykroczenie niepokojenia i wprowadzania w błąd? Kodeks wykroczeń, art. 107 k.w.: „Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie (...)

Uporczywe niepokojenie drugiej osoby a kodeks wykroczeń

Uporczywe niepokojenie drugiej osoby a kodeks wykroczeń

Kiedy mogę zgłosić popełnienie wykroczenia, jeśli ktoś mnie uporczywie niepokoi wysyłając smsy i dzwoniąc bez potrzeby? Art. 107 kodeksu wykroczeń stanowi, że „Kto w celu dokuczenia innej (...)

Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Przedwczoraj otrzymałem zdjęcie z fotoradaru. Rzecz jasna chodzi o przekroczenie prędkości. Grozi mi mandat, oraz punkty karne. Mandat jeszcze mogę przyjąć, ale punktów karnych chciałbym uniknąć. (...)

Złośliwe nękanie innej osoby

Złośliwe nękanie innej osoby

Pan X został wezwany do złożenia wyjaśnień na policji w charakterze podejrzanego dokonania wykroczenia opisanego w artykule 107 kodeksu wykroczeń. Czyn, którego się dopuścił polegał na wysłaniu (...)

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela (...)

Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

Przedawnienie karalności wykroczenia z art. 147 kw

W zadanym wcześniej pytaniu prosiłem o podanie, przez jaki czas można karać za niedochowanie obowiązku meldunkowego (przez jaki czas można złożyć wniosek o ukaranie). Skoro jest to wykroczenie, (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy (...)

Wykroczenie z art. 107 Kodeksu wykroczeń, nazywane złośliwym niepokojeniem

Wykroczenie z art. 107 Kodeksu wykroczeń, nazywane złośliwym niepokojeniem

Na czym polega wykroczenie z art. 107 Kodeksu wykroczeń, nazywane złośliwym niepokojeniem? Przepis ten stanowi, że „Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w (...)

Umyślne wprowadzenie funkcjonariuszy w błąd

Umyślne wprowadzenie funkcjonariuszy w błąd

W czerwcu tego roku razem z kolegą popijaliśmy piwo na ławce na jednym z wrocławskich podwórek. Kolega pił tradycyjne piwo, ja spożywałem piwo bezalkoholowe. Straż miejska, zaalarmowana doniesieniem (...)

 Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Na czym polega idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem, o którym wspomina Kodeks wykroczeń? Zbieg, o którym mowa reguluje art. 10 Kodeksu wykroczeń. Poniżej przybliżymy pełne brzmienie (...)

Zakłócenie porządku publicznego i spokoju publicznego

Zakłócenie porządku publicznego i spokoju publicznego

Jak Sąd Najwyższy i doktryna prawa cywilnego, odnosi się do pojęć: zakłócenia porządku publicznego i spokoju publicznego, o których mowa w przepisach Kodeksu wykroczeń? (...)

FORUM PRAWNE

kodeks wykroczeń

kodeks wykroczeń polecam serdecznie kodeks wykroczeń na poniższej stronie: http://dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wykroczen/

Nowy kodeks wykroczeń 2012 rok.

Nowy kodeks wykroczeń 2012 rok. Witam, szukam informacji na temat nowego kodeksu karnego lub zmian w dotychczasowym kodeksie karnym. Prosze o info na priva lub odp na post. no to sobie sprawa w ksiegarni (...)

kodeks wykroczeń przejazd bez biletu

kodeks wykroczeń przejazd bez biletu witam, poraz koelejny dorwały mnie konduktory jak jechałem od siebie z miejscowosci do miasta obok. 10 min drogi ale jakiś niefart wisi nademna. mam pytanie, bo (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks wykroczeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy -Kodeks wykroczeń Witam! Jestem studentem administracji I roku. Od kilku dni zbieram informacje do napisania pracy zaliczeniowej z jednego z przedmiotów który mam na (...)

Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h

Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h Po 21 miesiącach od otrzymania dokumentu prawa jazdy, tj. w maju 2017 roku, miał miejsce wypadek drogowy. W tym wypadku byłam (...)

Odzyskanie prawa jazdy

Odzyskanie prawa jazdy Witam chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość odzyskania prawa jazdy wnosząc apelacje szybciej niż zakłada wyrok, zakładając że straciłem prawo jazdy na 3 lat z powodu (...)

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata

KW art. 107 oraz 51 - szukam pomocy u dobrego adwokata Witam Na oczach policji, zarządcy budynku i sąsiadów pewien lokator wraz z przebywającymi u niego ludźmi zatruwa mi życie. Zakupiłem mieszkanie (...)

Wymiana zdjęć

Wymiana zdjęć Chciałem się zapytać jak to wygląda z prawnego puntu widzenia. Jeżeli napisałbym w necie na forum, że mam 16 lat i wymienię się z rówieśnikami zdjęciami siusiaków i pup, to (...)

WYkroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym?

WYkroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym? mam pytanko, zostalem skazany wyrokiem S. Grodzkiego bez rozprawy gdyż przyznalem sie do winy. Dostałem wezwanie na komendę, zlozyłem wyjaśnienia (...)

pornografia dziecięca

pornografia dziecięca czy posiadanie pornografii dziecięcej jest samo w sobie przestępstwem. czy dopiero konieczne jest udostepnienie takieog filmu aby zaistniało przestepwstwo? samo posaidania jest (...)

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy.... Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

Porady prawne