Komu wystawiać faktury VAT – opinia prawna

7.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Stan faktyczny

Jestem Vatowcem, wykonałam czynność, która nie podlega VAT (na 100%), mam wystawić klientowi, który jest również na Vacie?

Opinia prawna

Fakturami VAT oraz fakturami wewnętrznymi dokumentuje się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności, która nie podlega podatkowi od towarów i usług, a o taką Pani zapytuje nie dokumentuje się fakturą VAT. W takim przypadku rozliczenie następuje na podstawie umowy, tak jak w Pani sytuacji, umowy licencji (umowa licencji wyłącznej jak i umowa o przeniesienie prawa autorskich winna być przy tym wymaga formy pisemnej).

Porady prawne
Należy przy tym wskazać, że istnieje możliwości wystawienia przez Panią rachunku potwierdzającego dokonanie rozliczenia. Rachunek ten byłby dokumentem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy rachunek powinien zawierać co najmniej:
  1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
  2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
  3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
  4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
  5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można przy tym zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w pkt 5 i 6, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne